Tải Quyết định 2478/QĐ-BTNMT năm 2014 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường – Word, PDF [Download]

Quyết định 2478/QĐ-BTNMT năm 2014 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 2478/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 03/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 2478/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 2478/QĐ-BTNMT năm 2014 về Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
2478/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày
03 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ
THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC TỔNG CỤC, CỤC TRỰC THUỘC BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số
21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn
cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020;

Căn cứ Quyết định số
2199/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2012 – 2015 của Bộ;

Theo Quyết định số
1736/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
phê duyệt Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các tổng cục, cục
trực thuộc Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ
chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định
này Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính
năm 2013 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ (không bao gồm các Cục: Viễn thám
quốc gia, Công nghệ thông tin).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ
trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Kế hoạch, Tài chính, Khoa học và Công
nghệ, Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền; Tổng cục trưởng các tổng cục, Cục
trưởng các cục trực thuộc Bộ và các Tổng biên tập: Báo Tài nguyên và Môi trường,
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Ðiều 3;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Vụ CCHC, Bộ Nội vụ;
– Tổ công tác xác định Chỉ số CCHC
hàng năm của Bộ;
– Lưu: VT, TCCB.KV50.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hiển

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
NĂM 2013 CỦA CÁC TỔNG CỤC, CỤC TRỰC THUỘC BỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2478/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 11 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC ĐÍCH,
YÊU CẦU

1. Mục đích

– Xác định được Chỉ số cải cách
hành chính năm 2013 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ (sau đây viết tắt là Chỉ
số CCHC) dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm,
tính chất quản lý nhà nước của các tổng cục, cục theo quy định tại Quyết định số
1736/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
phê duyệt Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ;

– Công bố Chỉ số CCHC năm 2013 của
các tổng cục, cục trong quí IV năm 2014.

2. Yêu cầu

– Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ
thuộc trách nhiệm của các tổng cục, cục được quy định tại Quyết định số
1736/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2014.

– Tổ chức công tác tự đánh giá, chấm
điểm của các tổng cục, cục bảo đảm trung thực, khách quan, đúng qui định.

– Tổ chức lấy phiếu điều tra theo
bộ câu hỏi điều tra xã hội học đối với từng nhóm đối tượng điều tra, khảo sát
quy định trong Bộ Chỉ số CCHC các tổng cục, cục bảo đảm khách quan, phù hợp với
điều kiện thực tế.

– Xác định được Chỉ số CCHC phản ánh
thực chất, khách quan kết quả CCHC của các tổng cục, cục năm 2013.

– Nâng cao nhận thức và trách nhiệm
của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các công chức, viên chức đối với công
tác CCHC nói chung và đánh giá kết quả CCHC hàng năm của các tổng cục, cục nói
riêng.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

TT

Nội dung

Thời gian

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

1.

Tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai xác định
Chỉ số CCHC năm 2013

Trước ngày 08/11/2014

Vụ Tổ chức cán bộ

Các tổng cục, cục trực thuộc Bộ

2.

Lấy phiếu điều tra:

+ Lãnh đạo cấp vụ và cấp phòng các vụ trực thuộc
Bộ, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ.

+ Lãnh đạo cấp vụ và cấp phòng tất cả các tổng
cục, cục trực thuộc Bộ;

+ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 63 tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.

Tháng 11/2014

Vụ Tổ chức cán bộ

– Các vụ trực thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ

– Các tổng cục, cục trực thuộc Bộ

– Sở Tài nguyên và Môi trường 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.

Tổ chức đánh giá và tự đánh giá của các tổng cục,
cục trực thuộc Bộ

Gửi báo cáo về Bộ trước ngày 20/11/2014,

Các tổng cục, cục trực thuộc Bộ

– Vụ Tổ chức cán bộ

– Tổ công tác xác định Chỉ số CCHC hàng năm của Bộ

4.

Tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số
CCHC các tổng cục, cục trực thuộc Bộ

Trước ngày 27/11/2014

Vụ Tổ chức cán bộ

Tổ công tác xác định Chỉ số CCHC hàng năm của Bộ

5.

Tổng hợp báo cáo kết quả Chỉ số CCHC năm 2013
của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ

Trước ngày 30/11/2014

Vụ Tổ chức cán bộ

Tổ công tác xác định Chỉ số CCHC hàng năm của Bộ

6.

Họp Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC hàng năm của
các tổng cục, cục trực thuộc Bộ

Trước ngày 05/12/2014

Vụ Tổ chức cán bộ

Tổ công tác xác định Chỉ số CCHC hàng năm của Bộ

7.

Công bố Chỉ số CCHC năm 2013 của các tổng cục,
cục trực thuộc Bộ

Trước ngày 15/12/2014

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

III. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ

– Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch,
Vụ Tài chính lập dự toán kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2013 của
các tổng cục, cục trực thuộc Bộ;

– Chủ trì thực hiện công tác điều
tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2013 của các tổng cục, cục trực
thuộc Bộ;

– Tổ chức Hội nghị với các tổng cục,
cục trực thuộc Bộ để triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2013;

– Theo dõi, đôn đốc các các tổng cục,
cục trực thuộc Bộ triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2013;

– Xác định kết quả Chỉ số CCHC năm
2013 của các tổng cục, cục và xây dựng báo cáo tổng hợp;

– Tổ chức các cuộc họp Hội đồng thẩm
định Chỉ số CCHC hàng năm của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ và Tổ công tác
xác định Chỉ số CCHC hàng năm của Bộ;

– Trình Bộ trưởng phê duyệt kết quả
xác định Chỉ số CCHC năm 2013 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ;

– Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan tổ chức công bố Chỉ số CCHC năm 2013 của các tổng cục, cục.

2. Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính

Bố trí kinh phí triển khai Kế hoạch
xác định Chỉ số CCHC năm 2013 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

3. Các Vụ: Pháp chế; Khoa học
và Công nghệ; Tài chính; Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Thanh tra Bộ và
Cục Công nghệ thông tin

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ
trong việc theo dõi, đánh giá Chỉ số CCHC đối với từng lĩnh vực CCHC theo phân
công của Bộ trưởng.

4. Văn phòng Bộ

Phê
duyệt dự toán kinh phí và chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo chức năng của
đơn vị, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch
triển khai xác định Chỉ số CCHC và công bố Chỉ số CCHC năm 2013 của các tổng cục,
cục trực thuộc Bộ.

5. Trách nhiệm thực hiện của
các tổng cục, cục trực thuộc Bộ

– Triển khai công việc xác định Chỉ
số CCHC trong phạm vi trách nhiệm của tổng cục, cục theo hướng dẫn của Bộ;

– Tổng hợp số liệu, xây dựng báo
cáo xác định Chỉ số CCHC của các tổng cục, cục theo hướng dẫn của Bộ;

– Các
tổng cục, cục tự đánh giá, theo dõi và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ
CCHC của mình theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định tại Quyết định
số 1736/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2014 và theo hướng dẫn của Bộ tại Văn bản
số 4680/BTNMT-TCCB ngày 28 tháng 10 năm 2014;

– Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ
trong việc tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học để xác định Chỉ số CCHC năm
2013 của các tổng cục, cục.

6. Báo Tài nguyên và Môi trường,
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ
trong việc thông tin, tuyên truyền về kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2013 của
các tổng cục, cục trực thuộc Bộ.

7. Tổ công tác xác định Chỉ số
CCHC hàng năm của Bộ

– Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ
trong việc xác định kết quả Chỉ số CCHC năm 2013 của các tổng cục, cục trực thuộc
Bộ;

– Giúp việc cho Hội đồng thẩm định
Chỉ số CCHC hàng năm của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ./.

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *