Tải Quyết định 222/QĐ-BXD năm 2014 công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 222/QĐ-BXD năm 2014 công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 222/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 10/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 222/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 222/QĐ-BXD năm 2014 công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 222/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN VĨNH ĐIỆN
MỞ RỘNG (ĐÔ THỊ ĐIỆN BÀN), TỈNH QUẢNG NAM ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang
Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ
về việc phân loại đô thị;

Căn cứ công văn số 1363/VPCP-KTN ngày 03/3/2014 của Văn
phòng Chính phủ về việc bổ sung thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (Đô thị Điện Bàn)
vào danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Tờ
trình số 4980/TTr-UBND ngày 16/12/2013 về việc đề nghị thẩm định, quyết định
công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu
chuẩn đô thị loại IV;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam
đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện Điện Bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Điện và các cơ quan liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Nội vụ, KH&ĐT, TC, CT, QP, GTVT, VH-TT&DL, NN&PTNT;
– Các Sở: XD, Nội vụ tỉnh Quảng Nam;
– Hiệp hội các ĐT Việt Nam;
– Lưu: VT, Cục PTĐT (Đức 18b).

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *