Tải Quyết định 211/QĐ-BXD năm 2013 công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 211/QĐ-BXD năm 2013 công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 211/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 25/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 211/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 211/QĐ-BXD năm 2013 công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 211/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN NĂM CĂN,
HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan
ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính
phủ về phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Tờ
trình số 94/TTr-UBND ngày 30/8/2012 về việc đề nghị công nhận thị trấn Năm Căn,
huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau; Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân huyện Năm Căn, thị trấn Năm Căn và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: KH&ĐT, Nội vụ, TC, QP,
VH-TT&DL, CT;
– Các Sở: XD, Nội vụ tỉnh Cà Mau;
– Lưu: VT, Cục PTĐT (03).

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *