Tải Quyết định 2090/QĐ-BTNMT Bộ đơn giá chi tiết sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Trung ương năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 2090/QĐ-BTNMT Bộ đơn giá chi tiết sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Trung ương năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 2090/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành: 29/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 2090/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 2090/QĐ-BTNMT Bộ đơn giá chi tiết sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Trung ương năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
2090/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 29
tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN
GIÁ CHI TIẾT SẢN PHẨM QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG, GIAO
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng
3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng
6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,
viên chức và lực lượng vũ trang (1.150.000 đồng/tháng);

Căn cứ Thông tư liên tịch số
01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29 tháng 4 năm 2008 của liên Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc
nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT ngày 22
tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ban hành định mức
kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước
mặt lục địa, đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ;

Căn cứ Công văn số 615/BNV-TL ngày 25 tháng 02
năm 2013 của Bộ Nội vụ về chế độ phụ cấp
đối với viên chức quan trắc môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-BTC ngày 25 tháng 8
năm 2014 của Bộ Tài chính về mức tối đa đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường Nhà nước đặt hàng, giao kế
hoạch sử dụng nguồn Ngân sách trung ương năm 2014;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ
đơn giá chi tiết sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường Nhà nước đặt hàng,
giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách Trung ương năm 2014.

Điều 2. Điều kiện áp dụng
Bộ đơn giá:

– Bộ đơn giá chi tiết sản phẩm quan trắc và phân
tích môi trường gồm các nội dung sau: quan trắc và phân tích môi trường không
khí xung quanh; nước mặt lục địa; đất; nước mưa axit; nước biển; khí thải công
nghiệp và phóng xạ. Đối với các hoạt động quan trắc và phân tích môi trường cho
các thành phần môi trường khác, chưa có trong Bộ đơn giá này được thực hiện
theo nguyên tắc thực thanh, thực chi theo chứng từ hợp pháp, đảm bảo không lớn
hơn kinh phí được giao và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành.

– Bộ đơn giá chi tiết này áp dụng cho đơn vị sự
nghiệp thực hiện, thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, không bao
gồm chi phí khấu hao máy móc thiết bị, được tính theo mức lương cơ sở chung là
1.150.000 đồng/tháng.

– Đối với đơn vị sự nghiệp được Nhà nước cấp kinh
phí hoạt động thường xuyên, khi quyết toán phải giảm trừ chi thường xuyên đã
được ngân sách cấp cho cán bộ, nhân viên, trong thời gian tham gia thực hiện
nhiệm vụ, dự án.

– Đối với sản phẩm quan trắc và phân tích môi
trường có sử dụng các dữ liệu đã có thì không tính các khoản chi phí đã đầu tư
để tạo ra dữ liệu, sản phẩm từ những dự án về quan trắc, phân tích môi trường
và các dự án khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ
ngày ký, làm căn cứ cho việc thanh quyết toán khối lượng các nhiệm vụ quan trắc
và phân tích môi trường hoàn thành trong năm 2014 do đơn vị sự nghiệp tự thực
hiện; xây dựng và phê duyệt dự toán năm 2015.

Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường,
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Bộ Tài chính (Cục QL giá);
– Lưu VT, TC.Mhg.8

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Cách Tuyến

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *