Tải Quyết định 203/QĐ-BXD về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Xây dựng – Word, PDF [Download]

Quyết định 203/QĐ-BXD về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Xây dựng

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 203/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 28/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 203/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 203/QĐ-BXD về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 203/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28
tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN
HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010
của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến
kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban
hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014
của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Giao
Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực
hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Vụ
trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

Như Điều 3;
– Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
– Website BXD;
– Lưu: VT, PC (KSTT- Giang 3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Lại Quang

 


KẾ
HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 CỦA BỘ
XÂY DỰNG

(Ban
hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-BXD ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Xây
dựng)

I.
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Triển khai
có hiệu quả, chất l
ượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm công
khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho các
cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính.

b) Nâng cao
nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát thủ
tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về
quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

c) Nâng cao
chất lượng các quy định thủ tục hành chính theo nguyên tắc chỉ ban hành và duy
trì các thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, có chi phí tuân
thủ thấp nhất;

d) Huy động
sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững
các quy định về thủ tục hành chính, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của
mình đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.

2. Yêu cầu:

a) Công tác
kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm
túc, đảm bảo đúng thời gian quy định;

b) Xác định
rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ
và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nhằm đảm bảo chất lượng
và tiến độ theo quy định;

c) Thực hiện
nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính
với việc thi đua khen thưởng, xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có thành
tích hoặc có hành vi tiêu cực trong quá trình kiểm soát thủ tục hành chính.

II.
NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

Số TT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Căn cứ lựa chọn

Dự kiến sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1.

Hoàn thiện
việc công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến
nghị về quy định hành chính

 

– Hoàn
thiện việc sửa đổi, hoàn thiện quy định về quy trình thực hiện, quy chế phối
hợp trong việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL, công bố, công khai thủ tục
hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính.

Vụ

Pháp
chế

Các
Cục, Vụ và các cá nhân liên quan

Quý
I/2014

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013

Quyết định

2.

Kiểm soát
quá trình soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC

 

Soạn thảo,
đánh giá tác động các TTHC trong các dự án, dự thảo văn bản QPPL có quy định
về TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể:

– Cục Quản
lý hoạt động XD:

+ Nghị định
quy định chi tiết và h
ướng dẫn một số nội dung của Luật Xây dựng (Tháng 11/2014);

+ Thông tư hướng dẫn
về cấp phép xây dựng (
Tháng 11/2014)

+ Thông tư
liên tịch giữa Bộ XD và Bộ TN&MT hướng dẫn các loại giấy tờ về đất đai để
cấp giấy phép xây dựng

(
Tháng
6/2014);

+ Thông tư
sửa đổi, bổ sung thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 về hướng dẫn về
bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư XDCT và giám sát thi công XDCT
(Tháng 11/2014);

+ Thông tư
về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Tháng 12/2014);

+ Thông tư
hướng dẫn đăng ký thông tin và đánh giá nhà thầu (
Tháng 3/2014);

+ Thông tư
quy định về
điều
kiện năng lực hoạt động
(Tháng 12/2014).

Cục
Giám định NN về chất lượng CTXD:

+ Nghị định
quản lý chất lượng CTXD (Tháng 10/2014);

+ Thông tư hướng
dẫn về kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Tháng 6/2014);

+ Thông tư hướng dẫn
giám định tư pháp trong xây dựng
(Tháng 02/2014);

+ Thông tư
hướng dẫn quản lý chất lượng nhà ở riêng lẻ
(Tháng 4/2014);

+ Thông tư
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP
(Tháng 3/2014).

– Cục Quản
lý nhà và thị trường BĐS:

+ Thông tư hướng dẫn
thi hành Nghị định của CP về quản l
ý và phát triển nhà ở XH (Tháng 2/2014);

+ Thông tư hướng dẫn
thực hiện NĐ của CP về quản l
ý và phát triển nhà ở tái định cư (Tháng 2/2014).

– Cục Phát
triển đô thị:

+ Luật Đô
thị;

+ Nghị định
thay thế Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 về việc phân loại đô thị
(Tháng 6/2014);

+ Thông tư hướng dẫn xây dựng chương trình
phát triển đô thị (
Tháng 3/2014);

+
Thông t
ư hướng dẫn Nghị định về phân loại đô thị (thay thế Thông tư số
34/2009/TT-BXD)
(Tháng
3/2014).


Cục Hạ tầng kỹ thuật

+ Nghị định
thay thế Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 về quản lý chất thải rắn
(Tháng 7/2014);

+ Thông tư
hướng dẫn các quy định về xả thải vào hệ thống thoát nước đô thị (Tháng 10/2014);

+ Thông tư
hướng dẫn thay thế Nghị định số 88/2007/NĐ-CP , ngày 28/5/2007 (
Tháng 9/2014);

+ Thông tư
hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định số 59/2007/NĐ-CP , ngày 09/4/2007 của
Chính phủ (Tháng 12/2014).

Vụ Quy
hoạch – Kiến trúc

+ Nghị định
về quy hoạch xây dựng (
Tháng 11/2014);

+ Thông tư
sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2009/TT-BXD ngày 26/7/2009 của Bộ Xây dựng về
hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây
dựng (Tháng 11/2014).

– Vụ Khoa
học, công nghệ và môi trường

+
Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong các
công trình xây dựng (Tháng 3/2014).


Thanh tra Bộ

+
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày
07/12/2007
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật XD về xử lý
vi phạm trật tự đô thị (
Tháng 11/2014);

+ Thông tư
liên tịch (BXD-BNV) về thanh tra xây dựng (Tháng 2/2014);

+ Thông tư
thay thế Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP
ngày 27/02/2007 của Chính phủ
(Tháng 2/2014).

Đơn
vị chủ trì soạn thảo văn bản

Vụ
Pháp chế, các đơn vị cá nhân liên quan

Tháng
1-Tháng 12

Theo Chương trình XDVB tại Quyết
định số 131/QĐ-BXD ngày 25/01/2014 của Bộ Xây dựng.

Các biểu
mẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ.

 

3.

Công tác
thống kê, công bố TTHC và cập nhật hồ s
ơ, văn bản, thủ tục
hành chính

 

– Thống kê
và lập danh mục các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ
hoặc bãi bỏ TTHC quy định trong các văn bản QPPL do Bộ chủ trì soạn thảo
trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền; xây dựng dự
thảo QĐ công bố trình Bộ tr
ưởng ban hành theo thẩm quyền. Cụ thể:

– Cục Quản
lý hoạt động xây dựng:

+ Nghị định
số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình
xây dựng;

+ Thông tư
số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ XD quy định thẩm tra, thẩm định và
phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.

– Cục Quản
lý nhà và thị trường BĐS

+ Nghị định
số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc
sở hữu nhà nước;

+ Thông tư
số 14/2013/TT-BXD ngày 19/09/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số
nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính
phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

+ Quyết
định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng CP về hỗ trợ người có
công với cách mạng về nhà ở;

+ Thông tư
số 09/2013/TT-BXD ngày 01/07/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết
định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ
người có công với cách mạng về nhà ở.

– Các Cục,
Vụ có liên quan đến TTHC:
Trước 20 ngày làm việc, tính đến ngày VB
QPPL có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành.

Đơn
vị chủ trì soạn thảo văn bản

Vụ
Pháp chế, Văn phòng Bộ; các đơn vị cá nhân liên quan


Cục Quản lý hoạt động XD, Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS: Hoàn thành trước
tháng 03/2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các Cục, Vụ có liên quan đến TTHC: Trước 20 ngày làm việc, tính đến ngày VB
QPPL có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành.

Theo Nghị
định số 63/NĐ-CP

Biểu mẫu
thống kê, Quyết định công bố

4.

Rà soát các
quy định, thủ tục hành chính

4.1.

Lĩnh vực
xây dựng

 

– Năm 2014,
Bộ dự kiến trình QH, CP thông qua Luật XD (sửa đổi) do đó Cục QL HĐXD rà soát
lại các quy định, TTHC trong Luật XD số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 và các
Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng: Nghị định số
12/2009/NĐ-CP ngày
10/02/2009; Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP
ngày
06/02/2013; Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010.

– Rà soát
các quy định, TTHC thuộc lĩnh vực XD đã được công bố tại Quyết định số 172/QĐ-BXD
ngày 06/02/2013 gồm nhóm các TTHC về cấp GPXD theo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP
ngày 4/9/2012 và Thông t
ư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012.

– Rà soát
các quy định, TTHC thuộc lĩnh vực XD đã được công bố tại Quyết định số 1148/QĐ-BXD
ngày 12/11/2013
của Bộ Xây dựng gồm
nhóm các
TTHC về lấy ý kiến các c
ơ quan có liên quan đến dự án để thẩm định
dự án

và nhóm

lấy ý kiến TKCS đối với các dự án đầu tư XDCT (A,B,C) trong phạm vi đô thị do
CQNN có thẩm quyền phê duyệt.

Cục
Quản lý hoạt động xây dựng

Vụ
Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ thuộc Bộ

Tháng
1-Tháng 12

– Nghị quyết
số 20/2011/QH13 của Quốc hội về ch
ương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội,
nhiệm kỳ khóa XIII;

– Nghị
quyết số 23/2012/QH13 của Quốc hội.

Báo cáo kết
quả rà soát quy định, TTHC

 

 

 

 

 

– Rà soát
các quy định, TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng đã được công bố tại Quyết định số
1207/QĐ-BXD ngày 02/12/2013 của Bộ XD gồm nhóm các TTHC về tổ chức giải th
ưởng về
chất lượng CTXD
;

Rà soát các
quy định, TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng đã được công bố tại Quyết định số 1206/QĐ-BXD
ngày 02/12/2013 của Bộ XD gồm nhóm quy định, TTHC về chất l
ượng công
tr
ình
xây dựng.

Cục
Giám định nhà n
ước
về chất lượng CTXD

 

Tháng
1-Tháng12

– Nghị quyết
số 20/2011/QH13 của Quốc hội;

– Nghị
quyết số 23/2012/QH13

Báo cáo kết
quả rà soát quy định, TTHC

 

– Hệ thống
hóa và rà soát các quy định, TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến
quản lý dân cư tại Kế hoạch triển khai tổng thể đề án 896 ban hành kèm theo
Quyết định số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ Xây dựng.

– Hoàn
thành báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ
công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư; đồng thời đề xuất lộ trình
ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hay bãi bỏ văn bản QPPL nhằm thực
hiện đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân.

Cục
Quản lý hoạt động XD, Cục Giám định NN.

 

Vụ
Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ thuộc Bộ

 

Tháng
1- Tháng 12

 

 

– Quyết
định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng CP phê duyệt Đề án tổng thể
đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư ;

– Kế hoạch
số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ XD.

Báo cáo kết
quả rà soát và PA đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL; bản đề xuất lộ
trình ban hành mới, SĐ, BS, thay thế, bãi bỏ VB QPPL.

4.2.

Lĩnh vực
nhà ở

 

– Năm 2014,
Bộ dự kiến trình QH, CP thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh BĐS
(sửa đổi) do đó Cục QL nhà và thị trường BĐS rà soát lại các quy định, TTHC
trong Luật Nhà ở
năm
2005, Luật số 34/2009/QH 12 về sửa đổi, bổ sung Điều 121 Luật Đất đai và Điều
126 Luật Nhà ở
;
các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở: Nghị định số 7
1/2010/NĐ-CP ngày
23/6/2010; Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009; Nghị định 51/2009/NĐ-CP
ngày 03/06/2009; rà soát Luật Kinh doanh BĐS số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và
các Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS: Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày
15/10/2007; Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009.

– Rà soát
các quy định, TTHC thuộc lĩnh vực XD đã được công bố tại QĐ số 859/QĐ-BXD
ngày 13/9/2013 của Bộ XD gồm nhóm các TTHC về việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ
nhà ở th
ương
mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở XH hoặc
công tr
ình
dịch vụ.

– Sau khi
Bộ trưởng ký Quyết đinh công bố, Cục Quản lý nhà rà soát các quy định, TTHC
thuộc lĩnh vực nhà ở gồm nhóm các TTHC về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu
nhà nước và hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

– Rà soát
các quy định, TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng đã được công bố tại Quyết định số
1148/QĐ-BXD ngày 12/11/2013 của Bộ XD gồm nhóm các TTHC về lấy ý kiến một số
c
ơ
quan có liên quan khi thực hi
n quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án phát
triển nhà ở công vụ, nhà ở vốn NSNN và không phải vốn NSNN do Bộ CA, Bộ Quốc
phòng, Thủ t
ướng
CP, UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư;
nhóm các TTHC về thông báo để đưa lên
website của Bộ XD các thông tin có liên quan về người VN định cư ở nước ngoài
sở hữu nhà ở tại VN hoặc chuyển quyền sở hữu nhà cho người khác
; nhóm các
TTHC về thuê nhà công vụ.

Cục
Quản lý nhà và thị trường bất động sản

 

 

 

 

 

 

 

Cục
Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Vụ
Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ thuộc Bộ

 

 

 

 

 

 

 

Vụ
Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ thuộc Bộ

Tháng
1-Tháng 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng
1-Tháng 12

– Nghị quyết
số 20/2011/QH13 của Quốc hội;

– NQ số 23/2012/QH13;

 

 

 

 

 

 

– Nghị
quyết số 23/2012/QH13 của Quốc hội

Báo cáo kết
quả rà soát quy định, TTHC

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo kết quả rà
soát quy định, TTHC

 

– Hệ thống
hóa và rà soát các quy định, TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến
quản lý dân cư tại Kế hoạch triển khai tổng thể đề án 896 ban hành kèm theo
Quyết định số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ Xây dựng.

– Hoàn
thành báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ
công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư; đồng thời đề xuất lộ trình
ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hay bãi bỏ văn bản QPPL nhằm thực
hiện đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân.

Cục
quản lý nhà và thị tr
ường bất động sản

Vụ
Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ thuộc Bộ

 

Tháng
1-Tháng 12

 

– Quyết
định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng CP phê duyệt Đề án tổng thể
đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư ;

– Kế hoạch
số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ XD.

Báo cáo KQ
rà soát và PA đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL; bản đề xuất lộ trình
ban hành mới, SĐ, BS thay thế hay bãi bỏ VB QPPL

4.3

Lĩnh vực
phát triển đô thị

 

– Rà soát
các quy định, TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng đã được công bố tại Quyết định số
402/QĐ-BXD ngày 18/4/2013 của Bộ Xây dựng gồm có:

+ Nhóm các
TTHC về chấp thuận, điều chỉnh đầu tư đối với các DA đầu tư XDCT khu ĐTM, dự
án tái tiết khu đô thị, dự án ĐTXD khu đô thị hỗn hợp;

+ Nhóm các
TTHC về lấy ý kiến Bộ XD, Sở QHKT xây dựng đối với các DA đầu tư XDCT, khu
ĐTM, DA tái thiết khu đô thị, DA bảo tồn, tôn tạo khu đô thị dự án ĐTXD khu
đô thị hỗn hợp;

+ Nhóm các
TTHC về lấy ý kiến Bộ XD đối với các DA bảo tồn, tôn tạo các công trình di
tích QG và di tích QG đặc biệt, đối với các DA đầu tư XDCT trong khu vực hạn
chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt;

+ Nhóm các
TTHC về chấp thuận đầu tư đối với các DA đầu tư XDCT trong khu vực hạn chế
phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt.

Cục
Phát triển đô thị

Vụ
Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ thuộc Bộ

Tháng
1- Tháng12

– Nghị quyết
số 20/2011/QH13 của Quốc hội về ch
ương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội,
nhiệm kỳ khóa XIII;

– Nghị
quyết số 23/2012/QH13 của Quốc hội

Báo cáo kết
quả rà soát quy định, TTHC

 

– Hệ thống
hóa và rà soát các quy định, TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến
quản lý dân cư tại Kế hoạch triển khai tổng thể đề án 896 ban hành kèm theo
Quyết định số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ Xây dựng.

– Hoàn
thành báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ
công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư; đồng thời đề xuất lộ trình
ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hay bãi bỏ văn bản QPPL nhằm thực
hiện đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân.

Cục
Phát triển đô thị

Vụ
Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ thuộc Bộ

 

Tháng
1- Tháng12

 

– QĐ số 896/QĐ-TTg
ngày 08/6/2013 của TTgCP phê duyệt ĐA tổng thể ĐGH TTHC, GTCD và các CSDL
liên quan đến QLDC;

– KH số
1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ XD.

Báo cáo KQ
rà soát và PA đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL; bản đề xuất lộ trình
ban hành mới, SĐ, bổ sung, thay thế hay bãi bỏ VB QPPL

4.4

Lĩnh vực hạ
tầng kỹ thuật đô thị

 

– Rà soát
các quy định, TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng đã được công bố tại Quyết định số
1148/QĐ-BXD ngày 12/11/2013 của Bộ Xây dựng gồm có:

+ Nhóm các
TTHC về lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ XD đối với các DA đầu tư XDCT thoát nước
có tính chất tập trung của các đô thị loại 4 trở lên;

+ Nhóm các
TTHC về lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng đối với các dự án ĐTXDCT cấp
nước;

+ Nhóm các
TTHC về phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án xử lý chất
thải rắn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng CP, UBND cấp tỉnh;

+ Nhóm các
TTHC về thẩm định và phê duyệt PA giá n
ước sạch, phí thoát nước.

Cục
Hạ tầng kỹ thuật

Vụ
Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ thuộc Bộ

Tháng
1- Tháng12

Nghị quyết
số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành ch
ương trình tổng thể cải
cách hành chính nhà n
ước giai đoạn 2011-2020

Báo cáo kết
quả rà soát quy định, TTHC

 

– Hệ thống
hóa và rà soát các quy định, TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến
quản lý dân cư tại Kế hoạch triển khai tổng thể đề án 896 ban hành kèm theo
Quyết định số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ Xây dựng.

– Hoàn
thành báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ
công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư; đồng thời đề xuất lộ trình
ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hay bãi bỏ văn bản QPPL nhằm thực
hiện đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân.

Cục
Hạ tầng kỹ thuật

Vụ
Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ thuộc Bộ

 

Tháng
1- Tháng12

 

– Quyết
định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng CP phê duyệt Đề án tổng thể
đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư ;

– Kế hoạch
số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ XD.

Báo cáo KQ
rà soát và PA đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL; bản đề xuất lộ trình
ban hành mới, SĐ, BS hay bãi bỏ VBQPPL.

4.5

Lĩnh vực
quy hoạch – kiến trúc

 

– Hệ thống
hóa và rà soát các quy định, TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến
quản lý dân cư tại Kế hoạch triển khai tổng thể đề án 896 ban hành kèm theo
Quyết định số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ Xây dựng.

– Hoàn
thành báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ
công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư; đồng thời đề xuất lộ trình
ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hay bãi bỏ văn bản QPPL nhằm thực
hiện đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân.

Vụ
Quy hoạch kiến trúc, , Thanh tra Bộ.

Vụ
Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ thuộc Bộ

 

Tháng
1- Tháng 12

 

– Quyết
định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng CP phê duyệt Đề án tổng thể
đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư ;

– Kế hoạch
số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ XD..

Báo cáo KQ
và PA đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL; bản đề xuất lộ trình ban
hành mới, SĐ,BS, thay thế hay bãi bỏ VB QPPL.

4.6

Lĩnh vực
vật liệu xây dựng

 

– Hệ thống
hóa và rà soát các quy định, TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến
quản lý dân cư tại Kế hoạch triển khai tổng thể đề án 896 ban hành kèm theo
Quyết định số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ Xây dựng.

– Hoàn
thành báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ
công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư; đồng thời đề xuất lộ trình
ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hay bãi bỏ văn bản QPPL nhằm thực
hiện đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân.

Vụ
Vật liệu Xây dựng

Vụ
Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ thuộc Bộ

 

Tháng
1- Tháng12

 

– Quyết
định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng CP phê duyệt Đề án tổng thể
đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư ;

– Kế hoạch
số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ XD.

Báo cáo KQ
rà soát và PA đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL; bản đề xuất lộ trình
ban hành mới, SĐ, BS thay thế hay bãi bỏ VB QPPL.

4.7

Lĩnh vực
khoa học công nghệ – môi tr
ường

 

– Hệ thống
hóa và rà soát các quy định, TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến
quản lý dân cư tại Kế hoạch triển khai tổng thể đề án 896 ban hành kèm theo
Quyết định số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ Xây dựng.

– Hoàn
thành báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ
công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư; đồng thời đề xuất lộ trình
ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hay bãi bỏ văn bản QPPL nhằm thực
hiện đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân.

Vụ
Khoa học công nghệ môi tr
ường

Vụ
Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ thuộc Bộ

 

Tháng
1- Tháng12

 

– Quyết
định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng CP phê duyệt Đề án tổng thể
đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư ;

– Kế hoạch
số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ XD.

Báo cáo KQ
rà soát và PA đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL; bản đề xuất lộ trình
ban hành mới, SĐ, BS, thay thế hay bãi bỏ VB QPPL.

4.8

Xử phạt vi
phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

 

– Hệ thống
hóa và rà soát các quy định, TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến
quản lý dân cư tại Kế hoạch triển khai tổng thể đề án 896 ban hành kèm theo
Quyết định số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ Xây dựng.

– Hoàn
thành báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ
công dân và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư; đồng thời đề xuất lộ trình
ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hay bãi bỏ văn bản QPPL nhằm thực
hiện đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân.

Thanh
tra Bộ

Vụ
Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ thuộc Bộ

 

Tháng
1- Tháng12

 

– Quyết
định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng CP phê duyệt Đề án tổng thể
đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư ;

– Kế hoạch
số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ XD.

Báo cáo KQ
rà soát và PA đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL; bản đề xuất lộ trình
ban hành mới, SĐ, BS thay thế hay bãi bỏ VB QPPL

4.9.

Cơ sở dữ
liệu liên quan đến quản l
ý dân cư thuộc phạm vi
chức năng quản l
ý
của Bộ Xây dựng

 

– Kiểm tra
việc hệ thống hóa các CSDL liên quan đến quản lý dân cư sau khi các đơn vị có
liên quan đến TTHC hệ thống hóa;

– Rà soát
các CSDL liên quan đến quản lý dân cư gồm:

+ Đánh giá
các thông tin trùng lặp giữa các CSDL của Bộ đã được đưa vào sử dụng hoặc
đang được triển khai xây dựng CSDLQG về dân cư;

+ Đánh giá
khả năng kết nối, khai thác thông tin CSDL quản lý của Bộ, lĩnh vực với
CSDLQG về dân cư trên giả định CSDLQG về dân cư đã được đưa vào khai thác sử
dụng;

+ Đánh giá
khả năng tương thích và sử dụng thông tin công dân tại CSDLQG để xây dựng
CSDL Bộ, lĩnh vực đang được triển khai xây dựng.

Trung
tâm Thông tin

Vụ
Pháp chế, Văn phòng Bộ và các Cục, Vụ thuộc Bộ

 

Tháng
1- Tháng12

 

 

– Quyết
định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng CP phê duyệt Đề án tổng thể
đơn giản hóa TTHC, giấy tờ CD và các CSDL liên quan đến quản lý dân cư ;

– Kế hoạch
số 1168/QĐ-BXD ngày 18/11/2013 của Bộ XD.

Báo cáo KQ
rà soát và PA đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các CSDL; bản đề xuất lộ
trình ban hành mới, SĐ, BS, thay thế hay bãi bỏ VB QPPL.

5.

Hướng dẫn
nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

 

Tổ chức tập
huấn cho các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ

Vụ
Pháp chế

các
Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ

Tháng
1-

Tháng
12

 

Tổ chức
khoảng 03 buổi tập huấn

6.

Tổ chức
tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành
chính

 

– Tiếp
nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành
chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân thuộc phạm
vi chức năng quản lý của Bộ

Vụ
Pháp chế

Các
Cục, Vụ trực thuộc Bộ

Tháng
1-

Tháng
12

Chỉ thị số
15/CT-TTg ngày 05/7/2013

Văn bản
chuyển/xử lý phản ánh, kiến nghị của Bộ Xây dựng/

Thông báo
kết quả xử lý của cơ quan có thẩm quyền gửi Bộ XD.

– Xử lý
theo thẩm quyền đối với các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy
định hành chính (xem xét phản ánh, kiến nghị; nghiên cứu tài liệu có liên
quan; tổ chức hội thảo và các cuộc tham vấn liên quan đến vấn đề phản ánh,
kiến nghị)

Vụ
Pháp chế

Các
Cục, Vụ trực thuộc Bộ

Tháng
1-

Tháng
12

Chỉ thị số
15/CT-TTg ngày 05/7/2013

Đề xuất xử
lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trình cơ quan có thẩm quyền.

– Phối hợp
với Bộ Tư pháp triển khai thực hiện thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận,
xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải
quyết TTHC tại 04 cấp chính quyền theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Vụ

Pháp
chế

Bộ
Tư pháp

Tháng
1- Tháng 12

Chỉ thị số
15/CT-TTg ngày 05/7/2013

 

Lựa chọn,
tổ chức đánh giá việc thực hiện TTHC, cải cách TTHC trong một số lĩnh vực
hoặc tại một số cơ quan, đơn vị

Vụ

Pháp
chế

Các
Cục, Vụ trực thuộc Bộ

Tháng
1- Tháng 12

Chỉ thị số
15/CT-TTg ngày 05/7/2013

 

7.

Hướng dẫn,
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc rà soát và thực hiện hoạt động kiểm soát thủ
tục hành chính

(việc thực
hiện thủ tục hành chính)

 

– Kiện toàn
hệ thống đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC; tăng
cường năng lực và sự tham gia của cán bộ, công chức làm đầu mối trong hoạt
động kiểm soát TTHC

Vụ

Pháp
chế

Các
cán bộ đầu mối Cục Vụ thuộc Bộ

Tháng 1-

Tháng 12

 

Công văn
kiện toàn

– Kiểm tra
việc thực hiện nội dung thủ tục hành chính tại một số địa phương

(Dự kiến tổ chức 20 đoàn kiểm tra các tỉnh:
Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, TPHCM, Đồng Nai,
Bình Dương).

Vụ

Pháp
chế

Các
cán bộ đầu mối Cục Vụ thuộc Bộ, Cục KS TTHC (Bộ Tư pháp)

Đinh
kỳ hàng Quý/năm hoặc đột xuất.

 

Báo cáo kết
quả kiểm tra.

8.

Tổ chức
nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách quy định hành chính

 

Dự kiến từ
3-5 sáng kiến

Vụ

Pháp
chế

Các
Cục Vụ thuộc Bộ, Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp)

Tháng 1-

Tháng 12

 

Báo cáo kết
quả nghiên cứu, đề xuất sáng kiến

9.

Công tác
truyền thông hỗ trợ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC

 

Phối hợp
việc lồng ghép các nội dung có liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC của Bộ
vào các chương trình/Hội nghị thường niên/định kỳ tại cơ quan Bộ.

Vụ
Pháp chế

Các
Cục, Vụ trực thuộc Bộ

Tháng 1-

Tháng 12

 

 

Cập nhật
những thông tin, bài viết có liên quan về hoạt động kiểm soát TTHC trên các
trang báo/tạp chí ngành

Vụ
Pháp chế

Báo Xây
dựng, Tạp chí Xây dựng

Tháng 1-

Tháng 12

 

 

Phối hợp
với Trung tâm Thông tin để cập nhật các thông tin, dữ liệu về TTHC thuộc phạm
vi quản lý của Bộ

Vụ
Pháp chế

Trung tâm
Thông tin

Tháng 1-

Tháng 12

 

 

10.

Chế độ
thông tin, báo cáo

 

 

 

 

 

 

Họp giao
ban định kỳ về công tác kiểm soát TTHC do Cục Kiểm soát TTHC hoặc Bộ Tư pháp
tổ chức

Vụ
Pháp chế

Cục
Kiểm soát TTHC và Bộ Tư pháp

Tháng 1-

Tháng 12

 

Tham gia
họp 3-4 cuộc họp

Báo cáo Bộ
Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC
tại Bộ Xây dựng

Vụ
Pháp chế

Các
Cục, Vụ trực thuộc Bộ

Định kỳ 6
tháng, năm hoặc đột xuất

 

Báo cáo của
Bộ Xây dựng gửi Bộ Tư pháp và trình Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức sơ
kết thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng CP về việc tổ
chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của CP sửa đổi, bổ
sung một số điều của các NĐ liên quan đến kiểm soát TTHC

Vụ
Pháp chế

Cục
Kiểm soát TTHC

Tháng 7/2014

 

Báo cáo sơ
kết

11.

Các biện pháp
bảo đảm cho việc thực hiện kiểm soát TTHC tại Bộ

 

Lập dự toán
kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC năm 2014

Vụ

Pháp
chế

Đơn
vị chủ trì soạn thảo văn bản

Tháng
1/2014

Thông tư số 167/2012/TT-BTC
ngày 10/10/2012

Quyết định
phê duyệt dự toán kinh phí

Lập dự toán
kinh phí thực hiện ĐA 896 của Bộ XD

Vụ

Pháp
chế

Đơn
vị chủ trì soạn thảo văn bản

Tháng
1/2014

Thông tư số 167/2012/TT-BTC
ngày 10/10/2012

Quyết định
phê duyệt dự toán kinh phí

III.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ, trong phạm
vi lĩnh vực được phân công có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức thực
hiện nhiệm vụ liên quan tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn
đề phát sinh, kịp thời báo Lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo.

2. Vụ Pháp chế chịu trách nhiệm theo dõi, đôn
đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh
đạo Bộ.

3. Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Vụ Pháp
chế bảo đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *