Tải Quyết định 20/QĐ-BXD về Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Xây dựng – Word, PDF [Download]

Quyết định 20/QĐ-BXD về Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Xây dựng

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 20/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 08/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 20/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 20/QĐ-BXD về Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 20/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VĂN BẢN
QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp
chế ;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính
phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ
Xây dựng như sau:

1. Nội dung kiểm tra:

– Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương ban hành có liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý
nhà nước của Bộ Xây dựng.

– Các văn bản khác do HĐND, UBND, Sở Xây dựng ban hành có
nội dung liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

– Các nội dung khác có liên quan đến việc ban hành, kiểm
tra, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng tại địa phương.

2. Lịch kiểm tra:

STT

Cơ quan được kiểm tra

Lịch kiểm tra

1

Tỉnh Điện Biên

Tháng 3/2013

2

Tỉnh Lai Châu

Tháng 3/2013

3

Thành phố Hải Phòng

Tháng 4/2013

4

Tỉnh Tây Ninh

Tháng 4/2013

5

Tỉnh Bình Thuận

Tháng 4/2013

6

Tỉnh Thừa Thiên- Huế

Tháng 7/2013

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế lập kế hoạch triển khai chi tiết và thông báo trước
cho cơ quan được kiểm tra, các đơn vị có liên quan.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– UBND, HĐND và SXD các tỉnh, th/phố: Điện Biên, Lai Châu, Hải Phòng, Tây
Ninh, Bình Thuận, Thừa Thiên- Huế;
– Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Lại Quang

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *