Tải Quyết định 181/QĐ-BXD năm 2013 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 181/QĐ-BXD năm 2013 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 181/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 20/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 181/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 181/QĐ-BXD năm 2013 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 181/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 20
tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT NHÀ Ở

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày 03/06/2008;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/QH13
ngày 26/11/2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc
hội nhiệm kỳ khóa XIII;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP
ngày 05/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP
ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản
lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Luật sửa đổi Luật Nhà ở
bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Trịnh Đình Dũng: Bộ trưởng Bộ
Xây dựng – Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Trần Nam: Thứ trưởng Bộ
Xây dựng – Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Đinh Trung Tụng: Thứ trưởng Bộ
Tư pháp – Thành viên;

4. Ông Đặng Văn Hiếu: Thứ trưởng Bộ
Công an – Thành viên;

5. Ông Lê Hữu Đức: Thứ trưởng Bộ Quốc
phòng – Thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Trung: Thứ trưởng Bộ
Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

7. Ông Nguyễn Mạnh Hiển: Thứ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;

8. Ông Phạm Minh Huân: Thứ trưởng Bộ
Lao động, Thương binh và Xã hội – Thành viên;

9. Ông Trần Anh Tuấn: Thứ trưởng Bộ Nội
vụ – Thành viên;

10. Ông Nguyễn Hữu Chí: Thứ trưởng Bộ
Tài chính – Thành viên;

11. Ông Nguyễn Thanh Sơn: Thứ trưởng
Bộ Ngoại giao – Thành viên;

12. Ông Nguyễn Hữu Tín: Phó Chủ tịch
UBND thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

13. Ông Lê Văn Thành: Phó Chủ tịch
UBND thành phố Hải Phòng – Thành viên;

14. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Phó Chủ tịch
UBND thành phố Đà Nẵng – Thành viên;

15. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính
phủ – Thành viên;

16. Ông Nguyễn Mạnh Hà: Cục trưởng Cục
Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Thành viên;

17. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ
Xây dựng – Thành viên;

18. Bà Nguyễn Tuyết Dương: Phó Vụ Trưởng
Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Thành viên;

19. Ông Hoàng Quang Nhu: Phó Vụ trưởng
Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

Điều 2. Thành lập Tổ biên tập Luật sửa đổi Luật Nhà ở
bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà: Cục trưởng Cục
Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Mạnh Khởi: Phó Cục trưởng
Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng – Tổ phó;

3. Ông Dương Đăng Huệ: Vụ trưởng Vụ
Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp – Thành viên;

4. Ông Lê Thanh Khuyến: Phó Tổng cục trưởng
Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;

5. Ông Phạm Gia Yên: Chánh Thanh tra
Bộ Xây dựng – Thành viên;

6. Ông Đỗ Viết Chiến: Cục trưởng Cục
Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng – Thành viên;

7. Ông Lê Xuân Thành: Phó Vụ trưởng Vụ
Lao động – Tiền lương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Thành viên;

8. Ông Trần Thế Quân: Phó Vụ trưởng Vụ
Pháp chế, Bộ Công an – Thành viên;

9. Ông Phan Đăng Sơn: Phó Cục trưởng
Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng – Thành viên;

10. Ông La Văn Thịnh: Phó Cục trưởng
Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính – Thành viên;

11. Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Phó Cục trưởng
Cục Quản trị Tài vụ, Bộ Ngoại giao – Thành viên;

12. Bà Lê Minh Hương: Phó Vụ trưởng Vụ
Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ – Thành viên;

13. Ông Nguyễn Duy Thắng: Phó Vụ trưởng
Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng – Thành viên;

14. Ông Lê Đình Tri: Phó Vụ trưởng Vụ
Kiến trúc quy hoạch, Bộ Xây dựng – Thành viên;

15. Ông Nguyễn Phạm Quang Tú: Phó Viện
trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

16. Ông Lê Cao Tuấn: Phó Văn phòng
Ban Chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản – Thành
viên;

17. Đại diện Văn phòng Chính phủ –
Thành viên;

18. Ông Đỗ Trọng Đạt: Giám đốc Sở Xây
dựng thành phố Hải Phòng – Thành viên;

19. Ông Nguyễn Văn Danh: Phó giám đốc
Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh – Thành viên;

20. Ông Lê Tùng Lâm: Phó giám đốc Sở
Xây dựng thành phố Đà Nẵng – Thành viên;

21. Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng
thành phố Hà Nội – Thành viên;

22. Bà Lê Kim Thanh: Phó trưởng phòng,
Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Thành viên;

23. Bà Lương Thị Hồng Hạnh: Chuyên
viên chính, Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

24. Bà Vũ Thị Hường: Phó trưởng phòng
tổng hợp, Thanh tra Bộ Xây dựng – Thành viên;

25. Bà Vũ Thị An Minh: Chuyên viên Vụ
Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng – Thành viên;

26. Đại diện Văn phòng Bộ Xây dựng –
Thành viên;

27. Ông Thân Thế Anh: Chuyên viên
Phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng –
Thư ký;

28. Bà Lý Thị Thanh Hoa: Chuyên viên
Phòng Quản lý nhà ở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng –
Thư ký.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban soạn thảo và Tổ
biên tập:

Ban soạn thảo thực hiện nhiệm vụ theo
quy định tại Điều 32 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Điều 23 của Nghị định số
24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp
thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp
của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu
hoàn chỉnh dự án Luật sửa đổi Luật Nhà ở.

Điều 4. Hiệu lực và điều khoản thi hành:

Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập
làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản
lý nhà và thị trường bất động sản trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan
nêu tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này
có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Lưu: VP, QLN.

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *