Tải Quyết định 180/QĐ-BXD năm 2014 thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 180/QĐ-BXD năm 2014 thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 180/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 15/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 180/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 180/QĐ-BXD năm 2014 thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 180/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15
tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI VÀ HỦY BỎ HIỆU LỰC QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG (LAS-XD)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ nghị định số 62/2013/NĐ-CP
ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Điều 25 Quy chế công nhận
và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, được ban hành kèm
theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BXD
ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc
ủy
quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường ký Quyết định
công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây
dựng;

Căn cứ vào các Công văn thông báo
ngừng hoạt động của cơ sở quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (danh
sách kèm theo);

Căn cứ vào kết quả kiểm tra hoạt động
một số phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn Hà Nội và Thành phố
Hồ Chí Minh theo c
ô
ng văn số 193/BXD-KHCN ngày
3/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi và hủy bỏ hiệu lực các Quyết định công
nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của các phòng thí nghiệm vi phạm
Điều 25 Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm,
theo quy định (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ
và Môi trường, Thủ trưởng cơ sở quản lý phòng thí nghiệm nêu tại Điều 1 và các
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 1;
Các Sở Xây dựng tại địa phương có các phòng thí nghiệm (theo danh
sách);
Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT

Nguyễn Trung Hòa

 

DANH SÁCH

CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM (LAS-XD) THU HỒI, HỦY BỎ HIỆU LỰC
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN
Kèm theo Quyết định số: 180/QĐ-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng


số (LAS-XD)

Tên phòng thí
nghiệm, Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm

Địa
chỉ phòng thí nghiệm (theo Quyết định công nhận)

Thu
h
i, hủy bỏ Quyết định số:

Căn
cứ thu hồi, hủy bỏ Quyết định công nhận

117

Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật, thuộc
Công ty Cổ phần Khảo sát thiết kế Tuyên Quang

Đường 17/8, phường Phan Thiết,
thành phố Tuyên Quang

338/QĐ-BXD
ngày 09/8/2011

Công văn xin dừng hoạt động s: 19/KS-TK ngày 21/2/2014 của Công ty Cổ phần Khảo sát thiết kế Tuyên
Quang

146

Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng,
thuộc Cty cổ phần đầu tư xây dựng và Bê tông Vĩnh Tuy

S 124 ph
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

239/QĐ-BXD
ngày 09/6/2010

Công văn xin dừng hoạt động s: 16/CV-VT ngày 23/7/2013 của Cty cổ phần đầu tư xây dựng và Bê tông
Vĩnh Tuy

888

Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng,
thuộc Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Cát
Tường

Số 49, ngõ 116 Nguyễn Xiển, phường
Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

172/QĐ-BXD
ngày 28/4/2010

Công văn xin dừng hoạt động s: 212/2013 ngày 11/10/2013 của Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại
Cát
Tường

1029

Trung tâm thí nghiệm và kiểm định
chất lượng công trình, thuộc Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Tây Hồ

Tập th công
ty c
u 6, Hải Bi, Đông Anh, Hà Nội

547/QĐ-BXD
ngày 25/11/2010

Công văn xin dừng hoạt động s: 68/CVTH-2013 ngày 04/12/2013 của Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng
Tây Hồ

1033

Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật xây dựng,
thuộc Công ty TNHH xây dựng và địa chất Kiên Thực

S9-11 Ba Tơ,
phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

599/QĐ-BXD
ngày 13/12/2010

Công văn xin dừng hoạt động s: 03/2014/TB ngày 28/2/2014 của Công ty TNHH xây dựng và địa chất
Kiên Th
c

1122

Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng
và kiểm định chất lượng công trình VIETLAB, thuộc Công ty TNHH Một thành viên
Tư vấn kiểm định Thắng Lợi

81A Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình,
quận Ninh Kiều, thành phố
Cần Thơ

501/QĐ-BXD
ngày 7/11/2011

Quyết định chấm dứt hoạt động phòng
thí nghiệm s
01-2014-QĐ ngày 28/2/2014 của Công ty TNHH
xây dựng và địa chất Kiên Thực

188

Phòng thí nghiệm Cơ học đất, thuộc Xí nghiệp khảo
sát, kiểm định xây dựng, Cty Tư vấn xây dựng Việt Nam

243A, Đê La Thành, Láng Thượng, Đống
Đa, Hà Nội

109/QĐ-BXD
ngày 16/3/2009

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

330

Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật và vật
liệu xây dựng, thuộc Công ty TNHH Địa kỹ thuật và Môi
trường

S41-A5 Tập
th
Viện Địa kỹ thuật-Ngõ 106- Đ. Hoàng Quốc Vit- Hà Ni

68/QĐ-BXD
ngày 11/2/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

428

Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng
-Constrexim, thuộc Cty cổ phần đầu tư và xây lắp – Constrexim

S302 Lê Trọng
T
n, Thanh Xuân, Hà Nội

135/QĐ-BXD
ngày 01/4/2009

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

461

Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định
công trình xây dựng, thuộc Công ty cổ phần An Sinh

Số 192/3 nhà số 4, Phố Hạ Đình-Phường
Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

430/QĐ-BXD
ngày 30/9/2009

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

521

Trung tâm phân tích thí nghiệm địa
kỹ thuật và môi trường, thuộc Viện Địa kỹ thuật-Liên Hiệp các Hội khoa học và
kỹ thuật Việt Nam

S 169 Nguyn Ngọc Vũ-Cu Giấy-Hà Nội

181/QĐ-BXD
ngày 10/5/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

599

Phòng thí nghiệm và kiểm định chất
lượng công t
rình, thuộc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng
Suối Hoa

Lô 65 – Khu phát trin đô thị 4B – phường Phú La – Hà Đông -Hà Ni

517/QĐ-BXD
ngày 15/11/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

945

Trung tâm thí nghiệm vật liệu và kiểm
định chất lượng công trình xây dựng, thuộc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và
phát triển công trình hạ tầng Hà Nội

số 259 Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm
– Hà Nội

258/QĐ-BXD
ngày 21/6/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

1118

Phòng thí nghiệm vật liệu kiểm định
chất lượng công trình xây dựng, thuộc
Cty TNHH HACONSIN
Tư vấn và kiểm định xây dựng

Khu 1, xã Tân Phương, huyện Thanh
Thủy, tỉnh Phú Thọ

239/QĐ-BXD
ngày 30/5/2011

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

46

Phòng thí nghiệm xây dựng, thuộc Công ty Cổ phần
xây dựng Quốc tế Hoàng Gia

SSE44, đường
S7, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

1307/QĐ-BXD
ngày 29/10/2008 v
à 91/QĐ-BXD ngày 05/3/2009

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

236

Phòng thí nghiệm, thuộc Công ty
TNHH kỹ thuật nền móng và xây dựng Hồng Đức

S 55 Nguyễn
Hồng Đào, phường 14, quận Tân Bình, thành
phố Hồ Chí Minh

123/QĐ-BXD
ngày 29/3/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

240

Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng
xây dựng – giao thông, thuộc Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc xây dựng công
trình giao thông SG

S 254 Bình Lợi,
Phường 13 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

181/QĐ-BXD
ngày 27/4/2011

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

324

Phòng thí nghiệm nền móng công trình
và vật liệu xây dựng, thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn xây dựng giao thông
phía Nam

Số 439A Phan Văn Trị, quận Gò Vấp,
thành phố Hồ Chí Minh

824/QĐ-BGTVT
ngày 30/3/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

457

Phòng thí nghiệm Địa chất nền móng,
thuộc Công ty TNHH t
ư vấn – xây dựng Hưng Nghiệp

Số 860/60-Z3-Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh,
thành phố Hồ Chí Minh

359/QĐ-BXD
ngày 17/8/2009

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

467

Phòng thí nghiệm xây dựng, thuộc
Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Sao Mộc

Số 11- Đường S4-Phường Tây Thnh – Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

174/QĐ-BXD
ngày 14/5/2012

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

494

Trung tâm thí nghiệm vật liệu và kiểm
định chất lượng công trình, thuộc Công ty Cổ phần xây dựng Vi
t Thành

Số 115/7P Đường Nguyn Kiệm, Phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

564/QĐ-BXD
ngày 31/12/2009

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

513

Phòng thí nghiệm xây dựng tổng hợp,
thuộc Cty TNHH Thương mại xây dựng và kiểm định Hoàng
Chương

Số 46 Đường Đt
Thánh, phường 6, quận Tân Bình-Tp. Hồ Ch
í Minh

289/QĐ-BXD
ngày 5/7/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nh
n

555

Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định
công trình, thuộc Công ty TNHH xây dựng kiểm định Bách Khoa

Số 44A Lê Quc
Trinh, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

403/QĐ-BXD
ngày 11/9/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

813

Phòng thí nghiệm, thuộc Cty cổ phần
tư vấn và phát triển công nghệ ADCOM Miền Nam

Số 402 Nguyn
Kiệm, Phường 3, quận Phú Nhuận- Tp. Hồ Chí Minh

318/QĐ-BXD
ngày 22/7/2009

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

870

PTN kiểm định chất lượng công trình
E.I.C, thuộc Công ty cổ phần giám đ
nh năng lưng Vit Nam (EIC)

Số 180/77/18 Nguyn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. H
Chí Minh

533/QĐ-BXD
ngày 11/12/2009

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

914

Phòng thí nghiệm kiểm định, thuộc Công
ty TNHH đ
u tư xây dựng Trương Vũ

Số 686/17/36 Cách Mạng Tháng Tám,
phường 5, quận Tân Bình, TP Hồ Ch
í Minh

165/QĐ-BXD
ngày 26/4/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

1043

Phòng thí nghiệm và kiểm định xây dựng,
thuộc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và đầu tư Nguyễn Minh

Số 323/B17, Đào Duy Anh, Phường 9,
quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

621/QĐ-BXD
ngày 24/12/2010

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

1220

Trung tâm thí nghiệm và kiểm định
chất lượng công trình, thuộc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Trí Đức

Số 12, Nguyễn Duy, Phường 3, Quận
Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

224/QĐ-BXD
ngày 11/6/2012

Không còn hoạt động tại địa điểm
đăng ký công nhận

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *