Tải Quyết định 180/QĐ-BXD năm 2013 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 180/QĐ-BXD năm 2013 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 180/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 08/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 180/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 180/QĐ-BXD năm 2013 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số:
18
0/QĐ-BXD


Nội, ngày
08
tháng 02
năm 201
3

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU PHỐI DIỄN ĐÀN
ĐÔ THỊ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP
ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-BXD ngày
25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Điều phối Diễn đàn
Đô thị Việt Nam và Quyết định số 482/QĐ-BXD ngày 20/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng về kiện toàn Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục
Phát triển đô thị, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức
và hoạt động của Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
ký.

Các thành viên Ban Điều phối Diễn đàn
Đô thị Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục
Phát triển đô thị, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan đ
ơn vị và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 2;
Các thành viên tham gia Diễn đàn;
Lưu: VT, PTĐT.

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU PHỐI DIỄN ĐÀN ĐÔ THỊ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 180/QĐ-BXD
ngày 0
8
tháng 02 năm
2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH
CHUNG

Điều 1. Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam là một
tổ chức gồm đại diện của các tổ chức thành viên Diễn đàn Đô thị Việt Nam, được thành
lập theo Quyết định số 1602/QĐ-BXD ngày 25/11/2003 và được kiện toàn theo Quyết
định số 482/QĐ-BXD ngày 20/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tên giao dịch tiếng Anh: Executive
Board of Vietnam
Urban Forum

Tên viết tắt: EB-VUF.

Cơ quan thường trực của Ban điều phối
Diễn đàn Đô thị Việt Nam là Cục Phát triển đô thị trực thuộc Bộ Xây dựng, có trụ
sở đặt tại số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam chịu sự
quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Điều phối Diễn đàn
Đô thị theo đúng các quy định của Quy chế này, đồng thời phải bảo đảm tuân thủ
Quy chế làm việc của Cơ quan Bộ Xây dựng, các quy định của pháp luật và các điều
ước quốc tế có liên quan.

Chương 2.

CHỨC NĂNG, NHIỆM
VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 4. Chức năng

Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt
Nam có chức năng chỉ đạo các hoạt động của Diễn đàn Đô thị Việt Nam.

Điều 5. Nhiệm vụ,
quyền hạn

1. Tchức các
hoạt động hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan nhằm điều
phối, nghiên cứu và hỗ trợ các hoạt động quản lý và phát triển đô thị.

2. Xúc tiến hợp tác và cộng tác giữa
các nhà tài trợ với Chính phủ và các Bộ, ngành, chính quyền các đô thị, trong
đó chú trọng tới chính quyền các thành ph
lớn, các thành
p
hố trung tâm là động lực phát trin
vùng và qu
c gia.

3. Xúc tiến trao đổi kinh nghiệm trực
tiếp về quản lý, phát triển đô thị và thiết lập liên kết mạng lưới các thành phố
và các bên liên quan trong nước và quốc tế.

4. Tham vấn các đối tác về các vấn đề
liên quan đến lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, các ưu tiên trong chương
trình phát triển đô thị của Chính phủ và các nhà tài trợ ODA cũng như các vấn đề
cụ thể khác.

5. Tạo lập và tăng cường diễn đàn đối
thoại chính sách về phát triển đô thị và đô thị hóa nhằm nâng cao hiệu quả công
tác quản lý và phát triển đô thị; tham vấn xây dựng chính sách, tăng cường sự
phối h
p giữa các cơ quan Nhà nước, Chính phủ và khu vực
tư nhân.

6. Tạo lập diễn đàn chia sẻ các kinh
nghiệm và bài học thực tiễn về công tác xây dựng th
chế, các kết quả nghiên cứu khoa học trong quản lý
phát tri
n đô thị tại các nước phát triển và đang phát triển,
đề xuất việc áp dụng vào thực tế của Việt Nam.

7. Tạo lập diễn đàn đầu tư phát triển
đô thị, kiến nghị định hướng ưu tiên đầu tư có sự hỗ trợ của nguồn
vốn ODA và đề xuất những mục tiêu ưu tiên cho từng giai đoạn 5 năm trong
các lĩnh vực: đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị ứng phó với
biến đổi khí hậu, cải thiện các môi trường sống trong khu nghèo đô thị, định cư
đô thị…

8. Tạo lập cơ sở dữ liệu, cung cấp
thông tin về tình hình phát triển đô thị của Việt Nam và các nhu cầu kêu gọi đầu
tư phát triển giai đoạn 5 năm, 10 năm nhằm thúc đẩy sự hợp tác toàn diện và tạo
điều kiện thuận lợi cho công tác điều phối hoạt động giữa các cơ quan Trung
ương và địa phương, giữa các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, giữa
các tổ chức trong nước và quốc tế đối với phát triển đô thị.

9. Tổng hợp các kiến nghị của Diễn
đàn Đô thị Việt Nam, báo cáo Bộ Xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

10. Tư vấn các vấn đề liên quan đến
quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị với các cơ quan,
tổ chức
có liên quan; tham gia phản biện xã hội các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đầu
tư phát triển đô thị; và được tiếp cận thông tin chung của ngành xây dựng và
các tổ chức khác (theo điều kiện thực tế).

11. Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt
Nam được Bộ Xây dựng bảo lãnh, bảo hộ và bảo trợ các hoạt động của Diễn đàn Đô
thị Việt Nam.

Chương 3.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 6. Ban điều
phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam

1. Ban Điều phối Diễn đàn đô thị gồm
Trưởng Ban, các Phó trưởng Ban, T
ng Thư ký và các thành
viên.

Trưởng ban Ban Điều phối Diễn đàn là lãnh
đạo Bộ Xây dựng, là Chủ tịch thường trực các chương trình hoạt động của Diễn
đàn, đồng thời, đồng chủ tịch luân phiên là đại diện của một tổ chức quốc tế được
mời.

Phó Trưởng Ban, Tổng thư ký và các
thành viên (có danh sách kèm theo) là đại diện được đề cử từ các thành viên Diễn
đàn Đô thị Việt Nam, và quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Giúp việc cho Ban Điều phối Diễn
đàn Đô thị Việt Nam có Ban Thư ký

3. Thành viên Diễn đàn Đô thị Việt
Nam là đại diện của các cơ quan Chính phủ, các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế
và tổ chức trong nước, các Hội nghề nghiệp, các đơn vị đào tạo, các doanh nghiệp
và các cá nhân… danh sách các thành viên có thể được đề cử điều chỉnh, bổ
sung hàng năm để tham gia thành viên Ban điều phối diễn đàn theo điều kiện tình
hình thực tế và được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê chuẩn.

Điều 7. Nhiệm vụ,
quyền hạn của Trưởng ban Điều phối Diễn đàn

1. Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của
Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam.

2. Phê duyệt các kế hoạch hoạt động
hàng năm của Diễn đàn; quyết định thành lập Ban Thư ký Diễn đàn theo đề xuất của
Tổng Thư ký; ban hành quy định có liên quan khác về hoạt động của Diễn đàn.

3. Đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch của
các Diễn đàn chuyên đề trong nước và quốc tế do Diễn đàn Đô thị Việt Nam chủ
trì hoặc phối hợp chủ trì; Trưởng ban Ban Điều phối Diễn đàn có trách nhiệm mời
01 đại diện của các tổ chức đối tác tài trợ quốc tế luân phiên làm đồng Chủ tịch
Diễn đàn chuyên đề.

Điều 8. Nhiệm vụ,
quyền hạn của các Phó Trưởng ban và Tổng Thư ký Ban Điều phối

1. Phó Trưởng ban thường trực Ban Điều
phối Diễn đàn có nhiệm vụ, quy
n hạn:

a) Giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo
các hoạt động thường xuyên của Di
n đàn theo kế hoạch hoạt động hàng năm đã được duyệt.

b) Phê duyệt kế hoạch triển khai chi
tiết các hoạt động của Diễn đàn chuyên đề.

c) Phó Trưởng ban thường trực được
Trưởng ban Điều phối ủy quyền ký một số văn bản điều hành hoạt động của Diễn
đàn.

2. Phó Trưởng ban Ban Điều phối Diễn
đàn có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tổ chức xúc tiến các hoạt động hợp
tác quốc tế của Diễn đàn.

b) Thực hiện việc duy trì liên hệ các
tổ chức quốc tế là thành viên Diễn đàn.

c) Giúp Trưởng ban chỉ đạo việc mở rộng
thành viên tham gia Diễn đàn Đô thị Việt Nam; chỉ đạo các hoạt động trang thông
tin của Diễn đàn giao dịch b
ng tiếng Việt và tiếng Anh; kết
nối Diễn đàn Đô thị Việt Nam với Diễn đà
n khu vực và thế
giới.

3. Ủy viên kiêm Tổng Thư ký Ban Điều
phối Diễn đàn có nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Giúp Trưởng ban EB – VUF chỉ đạo Ban Thư ký tổng hợp các nội dung hoạt động, dự thảo các văn bản
cần thiết của Diễn đàn.

b) Quản lý hồ sơ của các thành viên của
Diễn đàn Đô thị Việt Nam.

c) Chỉ đạo Ban Thư ký lập kế hoạch hoạt
động của Diễn đàn trình Lãnh đạo EB – V
UF phê duyệt.

d) Tổ chức các hoạt động của Diễn đàn
và các hội nghị/ hội thảo chuyên đề của Diễn đàn.

e) Tham gia các hoạt động hp tác, liên kết với Diễn đàn Đô thị Thế giới, và Diễn đàn khu vực và
trong nước khác có liên quan.

f) Giúp Trưởng ban chỉ đạo việc tổng
h
p các thông tin tài liệu của Diễn đàn, quản lý thông tin
dữ liệu và phát triển trang thông tin điện tử (Website) của Diễn đàn đô thị VN.

g) Chuẩn bị tài liệu họp định kỳ và
các cuộc họp chuyên môn không thường xuyên (nếu cần) cho lãnh đạo Ban Điều phối,
chuẩn bị các báo cáo trình Bộ Xây dựng và các cấp theo định kỳ hoặc khi cần, đề
xuất thành viên Ban Thư ký.

h) Ký hp đồng
có thời hạn đối với các chuyên gia và lao động
hỗ trợ trên
cơ sở kế hoạch được duyệt.

Điều 9. Nhiệm vụ,
quyền hạn của các thành viên Ban Điều phối Diễn đàn

1. Thành viên là cán bộ đại diện các
đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng:

a) Đề xuất các nội dung hoạt động cần
thiết với nhu cầu thực tiễn về cơ chế, chính sách, các kiến thức cập nhật mới về
các mô hình phát triển đô thị thích hợp.

b) Đxuất các nội
dung kết nối với các đô thị, vùng miền, các tổ chức trong nước và quốc tế. Đề
xuất các nội dung cụ thể của từng hội nghị, hội thảo, các hoạt động thường kỳ,
đột xuất của Diễn đàn Đô thị Việt Nam, Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam.

c) Xây dựng báo cáo tham luận và tham
gia các hoạt động của Diễn đàn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của lĩnh vực
do thành viên phụ trách.

2. Các thành viên là đại diện các Bộ,
ngành khác:

a) Xây dựng báo cáo tham luận và tham
gia các hoạt động của Diễn đàn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành,
liên quan đến công tác Quản lý và Phát triển đô thị Việt Nam.

b) Thường xuyên phối hợp với Ban Thư
ký của Diễn đàn Đô thị Việt Nam cập nhật và trao đổi thông tin h
p tác đa chiều.

3. Các thành viên khác là đại diện
các tổ chức Quốc tế và trong nước:

a) Tham gia thường xuyên các hoạt động
của Diễn đàn, đóng góp tích cực nguồn lực và kiến thức cho Diễn đàn.

b) Thường xuyên cập nhật thông
tin các hoạt động của tổ chức mà cá nhân được đại diện trong lĩnh
vực phát tri
n đô thị đtạo cơ hội kết ni và chia sẻ, hợp tác.

c) Giới thiệu người đại diện mới thay
thế khi có thay đổi theo yêu cầu của tổ chức.

d) Giới thiệu các thành viên mới cho
Diễn đàn Đô thị Việt Nam, hỗ trợ kết nối Diễn đàn Đô thị Việt Nam với Diễn đàn
khu vực và th
ế giới.

Điều 10. Ban Thư

Ban Thư ký bao gồm cán bộ thường
xuyên và kiêm nhiệm của Cục Phát triển đô thị và một s
cán
bộ kiêm nhiệm của các đơn vị có liên quan (theo quy
ết định
thành lập của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) và một số chuyên gia hỗ trợ theo các chương
trình dự án có liên quan. Ban Thư ký có các thành viên cụ th
như sau:

1. Trưởng ban Ban Thư ký là Tổng Thư
ký Ban Điều phối Diễn đàn;

2. Điều phối viên;

3. Cán bộ kế hoạch và hành chính;

4. Chuyên gia kỹ thuật;

5. Kế toán, thủ quỹ;

6. Các chuyên gia tư vấn và cán bộ hỗ
trợ theo dự án ngắn hạn và dài hạn (gọi tắt là SP).

Số lượng thành viên và chuyên gia của
Ban Thư ký có th
thay đổi theo yêu cầu phát triển của từng
giai đoạn. Ban Thư ký có thể huy động lực lượng SP tham gia điều phối, hỗ trợ
các hoạt động từ các tổ chức thành viên Diễn đàn; thành viên của Ban điều phối
Diễn đàn; các thành viên của các t
chức quốc tế và trong
nước có thời hạn, theo các kế hoạch h
p tác song phương và
đa phương tùy theo tình hình và điều kiện hoạt động của Diễn đàn.

Các SP có chuyên môn phù hợp với các
vị trí công việc được giao và có trách nhiệm thực hiện công việc theo sự phân
công Trưởng ban Thư ký Diễn đàn.

Điều 11. Nhiệm vụ
của Ban Thư ký Diễn đàn

1. Ban Thư ký có nhiệm vụ xây dựng
các kế hoạch, phương hướng hoạt động hàng năm của Diễn đàn Đô thị Việt Nam và kết
nối tất cả thành viên của Diễn đàn Đô thị Việt Nam, là đầu mối thông tin cho mọi
hoạt động của Diễn đàn Đô thị Việt Nam như: các sinh hoạt thường kỳ, đột xuất của
Ban Điều phối, các hội nghị, hội thảo, trang thông tin điện tử (website), bản
tin, tạp chí của Diễn đàn Đô thị Việt Nam. Các thành viên của Ban Thư ký thực
hiện mọi nhiệm vụ do Trưởng Ban Thư ký giao.

2. Ban Thư ký giúp Ban Điều phối Diễn
đàn Đô thị Việt Nam tiếp nhận các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức và cá nhân cho mục
tiêu hoạt động của Diễn đàn; tích cực huy động từ các đối tác liên quan nhằm tạo
động lực cho Diễn đàn hoạt động có hiệu quả cao nhất.

Điều 12. Sử dụng con dấu: Đối với các văn bản do Trưởng
Ban điều phối hoặc Phó Trưởng Ban Điều phối ký theo ủy quyền của Trưởng ban được
sử dụng con dấu của Bộ Xây dựng.

Tổng Thư ký Ban Điều phối Điễn đàn Đô
thị đồng thời là Trưởng Ban Thư ký của Diễn đàn Đô thị được ký và sử dụng con d
u của Cục Phát trin đô thị.

Ban Thư ký Diễn đàn Đô thị Việt Nam có
tài khoản riêng và được sử dụng con dấu của Cục Phát triển đô thị để giao dịch.

Điều 13. Ban Thư ký Diễn đàn Đô thị Việt Nam có văn
phòng làm việc đặt tại Cục Phát triển đô thị.

Chương 4.

HOẠT ĐỘNG BAN ĐIỀU
PHỐI DIỄN ĐÀN

Điều 14. Hoạt động
của Ban Điều phối Diễn đàn bao gồm

1. Triệu tập hội nghị toàn thể thành
viên trung bình 6 tháng/1 lần nhằm thảo luận đánh giá kết quả thực hiện, các vấn
đề tồn tại, phương hướng nhiệm vụ cho các giai đoạn tiếp theo, thống nhất kế hoạch
hành động…

2. Chỉ đạo các nhóm thành viên tổ chức
các Diễn đàn chuyên đề tùy theo sự quan tâm của các nhóm thành viên phù hợp với
yêu cầu của thực tế.

3. Triệu tập Hội nghị, hội thảo, tham
vấn ý kiến chuyên gia theo định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết.

4. Quản lý các hoạt động thường xuyên
Ban Thư ký và các thành viên Diễn đàn.

5. Báo cáo đánh giá, đề xuất kiến nghị
về cơ chế chính sách cho mục tiêu phát triển đô thị bền vững với Chính phủ, Bộ
Xây dựng, Bộ, ngành liên quan, hoặc các bên có liên quan.

6. Quản lý trang thông tin điện tử
(website) bản tin, tạp chí và các ấn phẩm nội dung chuyên đề để truyền thông và
lưu trữ.

Điều 15. Hội nghị
toàn thể

1. Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt
Nam triệu tập hội nghị.

2. Định kỳ 6 tháng/1 lần.

3. Thành phần bao gồm tất cả các
thành viên Diễn đàn.

4. Ban Thư ký chuẩn bị các nội dung hội
nghị đề xuất Trưởng ban Điều phối báo cáo tại hội nghị. Các nội dung chính của
hội nghị:

a) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện
các hoạt động của Diễn đàn, thành viên Diễn đàn và các chuyên gia. Xác định các
vấn đề vướng mắc, còn tồn tại, thảo luận lấy ý kiến và có các phương án giải
quyết kịp thời.

b) Kế hoạch, chiến lược và mục tiêu
thực hiện các hoạt động tiếp theo.

c) Phương hướng và giải pháp thực hiện
các kế hoạch tiếp theo.

d) Các vấn đề khác.

Điều 16. Hội nghị,
hội thảo, đào tạo chuyên đề

1. Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt
N
am triệu tập hội nghị, chủ trì hoặc đồng chủ trì với
thành viên đề xuất chuyên đề.

2. Định kỳ, không định kỳ hoặc tổ chức
nhân các sự kiện.

3. Thành phần bao gồm các thành viên
Diễn đàn Đô thị Việt Nam quan tâm đến nội dung chuyên đề.

4. Ban Thư ký hoặc thành viên Diễn
đàn Đô thị Việt Nam đề xuất chuyên đề chuẩn bị các nội dung hội nghị. Các thành
viên tham gia thảo luận, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, các hoạt động của tổ
chức.

Điều 17. Tham
gia hoặc phối hợp tổ chức Hội nghị hội thảo với các tổ chức hoặc Diễn đàn khác

1. Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt
Nam cử đại diện tham gia Hội nghị, Hội thảo với tư cách là người tham dự hoặc
diễn giả.

2. Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt
Nam phối hợp tổ chức Hội nghị, Hội thảo cùng với tổ chức khác, nội dung của Hội
nghị, Hội thảo có liên quan đ
ến công tác quản lý và phát trin đô thị.

Điều 18. Tham dự
và hợp tác với Diễn đàn Đô thị thế giới và các tổ chức quốc tế

1. Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt
Nam cử đại diện tham dự Diễn đàn Đô thị thế giới và các tổ chức quốc tế với tư
cách là người tham dự hoặc diễn giả.

2. Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt
Nam phối hợp đề xuất nội dung trình bày tại Diễn đàn Đô thị thế giới liên quan
đến công tác quản lý và phát triển đô thị.

3. Chỉ đạo tăng cường hợp tác và tham
gia là thành viên của các Diễn đàn khu vực và thế giới có liên quan.

Điều 19. Hoạt động
của Ban Thư ký Diễn đàn Đô thị Việt Nam bao gồm

1. Giúp việc Ban Điều phối Diễn đàn Đô
thị Việt Nam, chuẩn bị báo cáo hội nghị toàn thể thành viên 6 tháng/1 lần, báo
cáo đánh giá kết quả thực hiện, đúc kết các vấn đề tồn tại, đề xuất phương hướng
nhiệm vụ cho các giai đoạn tiếp theo…

2. Phối hợp nội dung tổ chức các Diễn
đàn chuyên đề với các thành viên khác tùy theo sự quan tâm của các nhóm thành
viên phù h
p với yêu cu của thực tế.

3. Triển khai tổ chức Hội nghị, hội
thảo tham vấn ý kiến chuyên gia theo định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết.

4. Chuẩn bị các báo cáo đánh giá, đề xuất
với Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị Việt Nam giúp Trưởng ban Điều phối báo cáo
Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ ngành liên quan, hoặc các bên có liên quan.

5. Giúp việc Ban Điều phối Diễn đàn
Đô thị Việt Nam quản lý và cập nhật trang thông tin điện tử (Website), bản tin,
tạp chí, xuất bản và lưu trữ.

6. Giúp việc Ban Điều phối Diễn đàn
Đô thị Việt Nam quản lý và phát triển các thành viên Diễn đàn.

Điều 20. Hoạt động
liên kết các thành viên Diễn đàn

1. Khuyến khích sự tham gia của các
thành viên Diễn đàn theo phương thức thường xuyên, tự nguyện và tích cực đóng
góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, các kết quả nghiên cứu, đóng góp tài chính cho
các hoạt động định kỳ Diễn đàn.

2. Hướng dẫn các thành viên diễn đàn
đề xuất các nội dung thảo luận, hội thảo chuyên đề theo nhu cầu thực tế.

3. Tạo môi trường thuận lợi đối với
các thành viên khác tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện của Diễn
đàn.

Điều 21. Công
tác tài chính và định mức chi phí

1. Nguồn thu tài chính từ đóng góp của
các thành viên và các nhà tài trợ; Ngân sách Nhà nước (có thể được cấp tùy theo
điều kiện thực tế) thông qua các hoạt động phối h
p với Cục
Phát triển đô thị.

2. Các thành viên tự nguyện tham gia
Diễn đàn có trách nhiệm đóng góp phí hoạt động hàng năm, và hỗ trợ các nguồn lực
tùy theo điều kiện của thành viên;

3. Chi tiêu cho các hoạt động của Ban
Điều phối Diễn đàn và Ban Thư ký Di
n đàn Đô thị Việt Nam
theo kế hoạch được lãnh đạo Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị phê duyệt.

4. Công tác quản lý tài chính được
công khai trong các báo cáo hàng năm và thực hiện theo các quy định hiện hành.

5. Thành viên Ban Điều phối Diễn đàn
thuộc Bộ Xây dựng và Ban Thư ký được hưởng phụ cấp, lương tùy theo điều kiện
nguồn thu và định mức áp dụng phù hợp với thời gian đóng góp cho các hoạt động
của Diễn đàn Đô thị trong k
ế hoạch được duyệt.

6. Định mức chi phí cho các hoạt động
được áp dụng tương đương với định mức quy định áp dụng cho các Ban Quản lý dự
án ODA. Trong trường h
p sử dụng nguồn hỗ trợ của các tổ
chức quốc tế hoặc trong nước cho các hoạt động của Diễn đàn có mục tiêu cụ thể
và có quy định riêng về định mức áp dụng thì được áp dụng theo quy định đó.

Điều 22. Quản lý
và sử dụng tài sản

1. Tài sản của Ban Điều phối và Ban
Thư ký Diễn đàn giao Cục Phát triển đô thị quản lý.

2. Việc đầu tư mua sắm, điều chuyển,
nhượng bán, thanh lý tài sản phải thực hiện và quản lý chặt chẽ theo chế độ hiện
hành.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI
HÀNH

Điều 23. Các thành viên Diễn đàn Đô thị có trách nhiệm
thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế này, nếu vi phạm phải chịu xử lý theo quy
định của pháp luật hiện hành.

Điều 24. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có nội
dung cần sửa đổi, bổ sung, Trưởng ban Ban Điều phối Diễn đàn Đô thị trình Bộ
trưởng xem xét, quyết định./.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *