Tải Quyết định 1788/QĐ-BTNMT năm 2013 hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 1788/QĐ-BTNMT năm 2013 hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1788/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 27/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 1788/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 1788/QĐ-BTNMT năm 2013 hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1788/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 27
tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THEO DÕI, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG
TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2012 – 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng
3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04
tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành
thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8
năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng
phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy
văn và Biến đổi khí hậu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hệ thống chỉ tiêu theo dõi,
giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến
đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015 phê duyệt tại Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày
30 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là hệ thống chỉ
tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá).

Điều 2. Trách nhiệm báo cáo và thời gian gửi báo cáo:

1. Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương thực hiện Chương trình (Cơ quan thực hiện Chương trình) có
trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện Chương trình theo hệ thống chỉ tiêu
theo dõi, giám sát và đánh giá định kỳ hằng năm và đột xuất theo yêu cầu gửi Bộ
Tài nguyên và Môi trường (Cơ quan quản lý Chương trình) để tổng hợp, báo cáo Thủ
tướng Chính phủ.

2. Thời gian gửi báo cáo định kỳ chậm nhất là ngày
15 tháng 12 hằng năm.

3. Căn cứ dự án, nhiệm vụ được giao tại Quyết định
số 1183/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 –
2015 và hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá ban hành kèm theo Quyết
định này, các Cơ quan thực hiện Chương trình thiết lập hệ thống theo dõi, giám
sát và đánh giá dự án, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý; xây dựng các chỉ số theo
dõi, giám sát và đánh giá kết quả bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

4. Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ
trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức
hướng dẫn, theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2015 theo hệ thống chỉ
tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài
chính, Hợp tác quốc tế; Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;
Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ; Chánh Văn phòng Chương trình mục
tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và các Cơ quan thực hiện Chương
trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– PTTg CP. Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Chủ nhiệm Chương trình;
– Các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tham gia Chương trình;
– Lưu: VT, KTTVBĐKH, KH.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Quang

 

HỆ THỐNG

CHỈ
TIÊU THEO DÕI, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG
PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 PHÊ DUYỆT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ
1183/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2013)

STT

Tên chỉ tiêu

Nội dung chỉ
tiêu

Đơn vị tính

Mức độ hoàn
thành

Kỳ báo cáo

Cơ quan cung cấp
thông tin

1.

Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Kịch bản biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển
dâng chi tiết đến từng địa phương

Kịch bản

– Chưa xây dựng = 0%

– Đang xây dựng = 50%

– Ban hành = 100%

2012; 2015

Bộ Tài nguyên và Môi
trường

2.

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

Đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến
các lĩnh vực, ngành, địa phương

Báo cáo

– Chưa triển khai = 0%

– Đang triển khai = 50%

– Ban hành = 100%

Hàng năm

Các cơ quan thực hiện Chương trình được Thủ tướng
Chính phủ giao tại Quyết định số 1183

3.

Xác định các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Các Bộ, ngành liên quan và địa phương xác định
các giải pháp ứng phó trong các lĩnh vực ưu tiên: Nông nghiệp, lâm nghiệp, sử
dụng đất, tài nguyên nước, năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng, giảm
nghèo và an sinh xã hội

Giải pháp

– Chưa triển khai = 0%

– Đang triển khai (giải pháp được xin ý kiến) =
50%

– Ban hành = 100%

Hàng năm

Các cơ quan thực hiện chương trình được Thủ tướng
Chính phủ giao tại Quyết định số 1183

4.

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
ngành, lĩnh vực

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của
các Bộ, ngành, địa phương

Kế hoạch

– Chưa xây dựng = 0%

– Đang xây dựng (dự thảo được gửi xin ý kiến) =
50%

– Ban hành = 100%

2012; 2013

Các cơ quan thực hiện Chương trình được Thủ tướng
Chính phủ giao tại Quyết định số 1183

5.

Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi
khí hậu

Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi
khí hậu do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở cho việc xây dựng, cập nhật
Kế hoạch hành động của Bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương

Kế hoạch quốc gia

– Chưa xây dựng = 0%

– Đang xây dựng = 50%

– Ban hành = 100%

2012

Bộ Tài nguyên và
Môi trường

6.

Xây dựng các bản đồ ngập lụt, rủi ro thiên tai,
khí hậu

Xây dựng các bản đồ ngập lụt, rủi ro thiên tai,
khí hậu theo các kịch bản biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng ở Việt
Nam.

Bản đồ

– Chưa xây dựng = 0%

– Đang xây dựng (theo tỷ lệ % số lượng được triển
khai theo kịch bản biến đổi khí hậu)

– Ban hành = 100%

2012; 2015

Bộ Tài nguyên và
Môi trường

7.

Xây dựng bản đồ mô hình số độ cao khu vực đồng bằng
và ven biển Việt Nam

Bản đồ mô hình số độ cao có độ chính xác cao khu
vực đồng bằng và ven biển Việt Nam phục vụ công tác nghiên cứu, rà soát và
xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện biến đổi khí hậu,
nước biển dâng ở Việt Nam

Bản đồ

– Chưa xây dựng = 0%

– Đang xây dựng (theo tỷ lệ % khối lượng được triển
khai theo kế hoạch được duyệt)

– Ban hành = 100%

Hàng năm

Bộ Tài nguyên và
Môi trường

8.

Hệ thống giám sát biến đổi khí hậu, nước biển
dâng

Mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu, nước biển
dâng gắn với mô hình số độ cao với độ chính xác cao và hệ thống thông tin địa
lý, viễn thám phục vụ việc hoạch định chính sách và quy hoạch phát triển kinh
tế – xã hội từ trung ương đến địa phương

Hệ thống

– Chưa triển khai = 0%

– Đang triển khai (theo tỷ lệ % số trạm được triển
khai theo kế hoạch được duyệt)

– Nghiệm thu = 100%

Hàng năm

Bộ Tài nguyên và
Môi trường

9.

Xây dựng chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu
trong các lĩnh vực ưu tiên

Lĩnh vực ưu tiên gồm: Nông nghiệp, lâm nghiệp, sử
dụng đất, tài nguyên nước, giao thông vận tải, xây dựng, giảm nghèo và an
sinh xã hội

Chính sách/văn bản

– Chưa xây dựng = 0%

– Đang xây dựng (theo tỷ lệ % khối lượng và số lượng
chính sách cần ban hành)

– Ban hành = 100%

Hàng năm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài
nguyên và Môi trường; Bộ Giao thông vận tải; Bộ xây dựng;

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội.

10.

Xây dựng chính sách giảm nhẹ phát thải khí nhà
kính trong các lĩnh vực ưu tiên

Lĩnh vực ưu tiên gồm: Nông nghiệp, lâm nghiệp, sử
dụng đất, năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng, quản lý chất thải

Chính sách/văn bản

– Chưa xây dựng = 0%

– Đang triển khai (theo tỷ lệ % khối lượng và số
lượng chính sách cần ban hành)

– Ban hành = 100%

Hàng năm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công
thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng.

11.

Hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu

Thông qua các hoạt động: (1) hỗ trợ xây dựng thể
chế, chính sách, (2) hỗ trợ nghiên cứu khoa học công nghệ, (3) tuyên truyền,
nâng cao nhận thức và năng lực, (4) hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ
và biến đổi khí hậu

Hoạt động

– Không có hoạt động = 0%

– Đang triển khai (theo tỷ lệ % hoạt động)

– Thực hiện đủ 4 hoạt động = 100%

Hàng năm

Các cơ quan thực hiện Chương trình được Thủ tướng
Chính phủ giao tại Quyết định số 1183

12.

Nhận thức về biến đổi khí hậu

Xây dựng và triển khai phổ biến, tuyên truyền,
nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu

Hoạt động

– Chưa triển khai = 0%

– Hoạt động được phê duyệt = 25%

– Hoạt động được triển khai = 50%

– Hoạt động được hoàn thành = 100%

Hàng năm

– Bộ Thông tin và truyền thông

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Các cơ quan thực hiện Chương trình được bố trí
kinh phí thực hiện

13.

Chương trình giáo dục và đào tạo về BĐKH và phòng
chống thiên tai

Xây dựng Chương trình giáo dục và đào tạo về BĐKH
và phòng chống thiên tai

Giáo trình/ Chương
trình

– Chưa xây dựng = 0%

– Đang triển khai (theo tỷ lệ % khối lượng và số
lượng giáo trình cần ban hành)

– Ban hành = 100%

Hàng năm

Bộ Giáo dục và Đào
tạo

14.

Mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu

Các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và mô
hình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong các lĩnh vực ưu tiên: nông nghiệp,
lâm nghiệp, sử dụng đất, tài nguyên nước, năng lượng, giao thông vận tải, xây
dựng triển khai tại một số Bộ, hai tỉnh thí điểm và trồng, phục hồi rừng ngập
mặn tại một số địa phương ven biển

Mô hình

– Chưa triển khai = 0%

– Đang triển khai (theo tỷ lệ % khối lượng, số lượng
mô hình đã xác định)

– Đã nghiệm thu = 100%

Hàng năm

Các cơ quan thực hiện Chương trình được Thủ tướng
Chính phủ giao tại Quyết định số 1183

15.

Lồng ghép biến đổi khí hậu

Các văn bản (chiến lược, chương trình, quy hoạch,
kế hoạch phát triển) của Bộ, ngành, địa phương được lồng ghép yếu tố biến đổi
khí hậu

Văn bản

– Chưa lồng ghép = 0%

– Đang triển khai (theo tỷ lệ % khối lượng và số
lượng văn bản cần lồng ghép)

– Đã lồng ghép = 100%

Hàng năm

Các cơ quan thực hiện Chương trình

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *