Tải Quyết định 174/QĐ-BXD năm 2013 về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 174/QĐ-BXD năm 2013 về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 174/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 06/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 174/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 174/QĐ-BXD năm 2013 về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 174/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 06
tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN
PHÁP NĂM 1992

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị quyết số 38/2012/QH13
ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến
pháp năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP
ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP
ngày 28/12/2012 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2012 về tổ chức lấy ý kiến
vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTg
ngày 11/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về tổ
chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp
chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch của Bộ
Xây dựng về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ
trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp;
– Các đơn vị thuộc Bộ;
– Website BXD;
– Lưu VT, PC (3).

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
(Ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-BXD ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng)

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được
phân công tại kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa
đổi Hiến pháp năm 1992 ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11/01/2013
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng
về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với các nội
dung sau:

I. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU

1. Nhiệm vụ

a) Tổ chức các hoạt động lấy ý kiến
trong các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý của
ngành.

b) Xây dựng báo cáo kết quả đóng góp
ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ trách nhiệm của các
đơn vị thuộc Bộ trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm
vụ được Thủ tướng Chính phủ giao;

b) Việc tổ chức lấy ý kiến phải được
thực hiện công khai, dân chủ, rộng rãi và thực hiện bằng các hình thức được cụ
thể hóa trong kế hoạch của Bộ; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả;

c) Nội dung ý kiến phải bám sát vào
các quy định trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

II. NỘI DUNG HOẠT
ĐỘNG

1. Nội dung hoạt động

a) Phổ biến nội dung, cách thức lấy ý
kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành, các cơ quan trực
thuộc Bộ.

b) Tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa
đổi Hiến pháp năm 1992 trong các đơn vị thuộc Bộ bao gồm: các Cục, Vụ, Viện,
Văn phòng Bộ, Thanh tra bộ, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc Bộ quản
lý, các Hiệp hội, Hội chuyên ngành, các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực
thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

2. Hình thức thực hiện

a) Lập chuyên mục “lấy ý kiến về Dự
thảo sửa đổi Hiến pháp 1992” trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và đăng
tải thông tin về kế hoạch, Dự thảo Hiến pháp sửa đổi trên trang thông tin này;

b) Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức
để phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến; thảo luận và lấy ý kiến trực tiếp tại
hội nghị vào Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, đồng thời, thực hiện tuyên truyền, phổ
biến trên các báo, tạp chí của ngành;

c) Tổ chức hội thảo để lấy ý kiến các
chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, các Hiệp hội có liên quan đến phạm
vi quản lý của ngành Xây dựng

d) Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của
các đơn vị trực thuộc Bộ (bao gồm các đơn vị cơ quan Bộ, các đơn vị sự nghiệp
và doanh nghiệp trực thuộc Bộ quản lý), của các Hiệp hội chuyên ngành liên quan
đến hoạt động xây dựng.

đ) Tổng hợp ý kiến góp ý; chỉnh lý và
xây dựng báo cáo tổng hợp.

e) Tổ chức cuộc họp của tổ dự thảo
báo cáo do Lãnh đạo Bộ chủ trì để thảo luận nội dung báo cáo;

f) Tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện báo
cáo và trình Lãnh đạo Bộ.

III. KẾ HOẠCH THỰC
HIỆN

1. Thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây
dựng thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp bao gồm đại diện lãnh đạo các
đơn vị: Vụ Pháp chế, Vụ tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và một
số đơn vị trực thuộc theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Tổ giúp việc có
nhiệm vụ chủ yếu sau:

– Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền,
phổ biến về nội dung góp ý sửa đổi Hiến pháp. Gửi tài liệu về nội dung góp ý, Dự
thảo Hiến pháp sửa đổi, các tài liệu để tuyên truyền, phổ biến lên Trang thông
tin điện tử của Bộ và các báo, tạp chí của ngành để đăng tải.

– Tổ chức triển khai lấy ý kiến góp ý
về sửa đổi Hiến pháp: Hội thảo, hội nghị …

– Tổng hợp ý kiến góp ý; chỉnh lý và
xây dựng báo cáo tổng hợp.

– Tổ chức cuộc họp của Tổ để thảo luận
nội dung báo cáo; tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo và trình Lãnh đạo Bộ.

– Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn
vị chức năng thuộc Bộ, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp do Bộ quản lý tổ chức
lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi trong đơn vị mình; tổng hợp ý kiến
góp ý và gửi về Tổ giúp việc để tổng hợp, chỉnh lý lập báo cáo.

2. Phân công thực hiện

a) Xây dựng Kế hoạch của Bộ Xây dựng
về việc lấy ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp năm 1992.

– Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

– Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và
các đơn vị trực thuộc.

– Thời hạn hoàn thành: 20/01/2013.

b) Xây dựng, tổng hợp các tài liệu giới
thiệu, phổ biến về nội dung góp ý sửa đổi Hiến pháp.

– Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

– Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ và
các đơn vị trực thuộc.

– Thời hạn hoàn thành: 31/01/2013.

c) Tổ chức đăng tải tài liệu về nội
dung góp ý, Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, các tài liệu để tuyên truyền, phổ biến
lên Trang thông tin điện tử của Bộ và các báo, tạp chí của ngành.

– Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

– Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Trung
tâm thông tin và các đơn vị trực thuộc.

– Thời hạn hoàn thành: 01/02/2013.

d) Triển khai lấy ý kiến góp ý về Hiến
pháp sửa đổi

– Đơn vị chủ trì: Tổ giúp việc của Bộ
Xây dựng.

– Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn
phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc.

– Thời hạn hoàn thành: 28/02/2013.

đ) Tổng hợp ý kiến góp ý; chỉnh lý và
xây dựng báo cáo tổng hợp.

– Đơn vị chủ trì: Tổ giúp việc của Bộ
Xây dựng.

– Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn
phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc.

– Thời hạn hoàn thành: 10/3/2013.

e) Tổ chức cuộc họp của Tổ giúp việc
để thảo luận nội dung báo cáo; tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo và trình
Lãnh đạo Bộ.

– Đơn vị chủ trì: Tổ giúp việc của Bộ
Xây dựng.

– Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn
phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc.

– Thời hạn hoàn thành: 15/3/2013.

IV. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN

1. Thứ trưởng Cao Lại Quang là Tổ trưởng
Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng về lấy ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp, trực tiếp chỉ
đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

2. Vụ Pháp chế là bộ phận thường trực,
giúp Bộ trưởng và Thứ trưởng Cao Lại Quang theo dõi, đôn đốc các đơn vị được
phân công thực hiện.

3. Văn phòng Bộ có trách nhiệm thực
hiện nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này; bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời
cho các hoạt động theo kế hoạch này.

4. Vụ Kế hoạch tài chính có trách nhiệm
hướng dẫn các đơn vị lập dự toán triển khai kế hoạch; thẩm định, bố trí kinh
phí để triển khai các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này.

5. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có
trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch
này, xác định việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp sửa đổi là nhiệm vụ
quan trọng, cần ưu tiên chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến nội dung, yêu cầu của
việc lấy ý kiến; tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo kế hoạch.

6. Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng,
Trung tâm thông tin có trách nhiệm đăng tải toàn văn Dự thảo Hiến pháp sửa đổi,
nội dung và kế hoạch này lên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và báo, tạp
chí để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến. Xây dựng trang chuyên mục
về việc lấy ý kiến cho Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, đồng thời kịp thời đăng tải
những ý kiến đóng góp. Tập hợp ý kiến và gửi về Tổ giúp việc để tổng hợp, lập
báo cáo.

7. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

a) Kinh phí để triển khai thực hiện Kế
hoạch được ngân sách nhà nước bảo đảm và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ
theo hướng dẫn của Vụ Kế hoạch tài chính và Văn phòng Bộ. Việc sử dụng các nguồn
kinh phí nói trên phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

b) Căn cứ vào Kế hoạch này, Vụ Pháp
chế có trách nhiệm xây dựng dự trù kinh phí hoạt động, gửi Văn phòng Bộ cho ý
kiến và Vụ Kế hoạch tài chính thẩm định trước khi trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

c) Đối với các đơn vị như: Cục Giám định
nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động
sản, Cục Phát triển đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Thanh tra Bộ Xây dựng,
các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc Bộ lập dự trù kinh phí cho hoạt động
về lấy ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp của cơ quan mình, trình cấp có thẩm quyền
xem xét, phê duyệt./.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *