Tải Quyết định 173/QĐ-BXD năm 2013 thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 – Word, PDF [Download]

Quyết định 173/QĐ-BXD năm 2013 thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 173/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 06/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 173/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 173/QĐ-BXD năm 2013 thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 173/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 06
tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH
LẬP TỔ GIÚP VIỆC CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN
PHÁP NĂM 1992

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị quyết số 38/2012/QH13
ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến
pháp năm 1992, Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban Dự thảo sửa
đổi Hiến pháp 2012 về tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
và Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế
hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm
1992;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP
ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ
chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Thành lập Tổ giúp việc của Bộ Xây dựng về thực hiện lấy ý kiến vào Dự thảo sửa
đổi Hiến pháp năm 1992, gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Ông Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ
Xây dựng – Tổ trưởng

2. Ông Chu Văn Chung, Vụ trưởng Vụ
Pháp chế – Tổ phó thường trực

3. Ông Ngô Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ tổ
chức cán bộ – Tổ phó

4. Ông Đỗ Đức Duy, Chánh Văn phòng Bộ
– Tổ phó

5. Ông Nguyễn Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ
KHTC – Tổ phó

6. Ông Đặng Kim Giao, Giám đốc Trung
tâm Thông tin – Tổ viên

7. Ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Vụ trưởng
Vụ Pháp chế – Tổ viên

8. Bà Lương Kim Loan, Chuyên viên Vụ
Pháp chế – Tổ viên

9. Bà Phạm Thị Huyên, Chuyên viên Vụ
Pháp chế – Tổ viên

10. Ông Đỗ Bá Đại, Chuyên viên Vụ
Pháp chế – Tổ viên

11. Bà Đặng Thị Hải Yến, Chuyên viên
Vụ Pháp chế – Tổ viên

Điều 2. Tổ
giúp việc có trách nhiệm phối hợp với các Cục, Vụ chức năng và Văn phòng Bộ thực
hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch của Bộ Xây dựng về việc thực hiện lấy
ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bảo đảm chất lượng và tiến
độ.

Điều 3. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi nhiệm vụ của Tổ được
hoàn thành.

Các ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng
Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ
trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Tổ giúp việc chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp;
– Các đơn vị thuộc Bộ;
– Website BXD;
– Lưu VT, PC (3)

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *