Tải Quyết định 173/QĐ-BXD Chương trình xây dựng hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế – kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước năm 2014 của Bộ Xây dựng – Word, PDF [Download]

Quyết định 173/QĐ-BXD Chương trình xây dựng hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế – kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước năm 2014 của Bộ Xây dựng

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 173/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 20/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 173/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 173/QĐ-BXD Chương trình xây dựng hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế – kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước năm 2014 của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 173/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG
TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG CỤ, CHỈ TIÊU, ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT PHỤC VỤ
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày
25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày
14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây
dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Chương trình xây dựng hệ thống công cụ, chỉ tiêu,
định mức kinh tế – kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước năm 2014 của Bộ Xây dựng”.

(Có Phụ lục
kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương
trình này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh phải báo cáo Bộ trưởng để
điều chỉnh kịp thời.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, thủ
trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 3;
– Các đ/c Thứ trưởng Bộ XD;
– Lưu: VT, Viện KTXD, KH, Qu(30).

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG CỤ, CHỈ
TIÊU, ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY
DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 173/QĐ-BXD ngày 20
tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT

Tên văn bản

Đơn vị chủ
trì soạn thảo

Đơn vị phối
hợp

Hình thức
văn bản

Thời gian
trình, ban hành

Lãnh đạo Bộ
phụ trách soạn thảo

 

1

2

3

4

5

6

I

HỆ THỐNG CÔNG CỤ

 

 

 

 

 

1

Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng

Viện Kinh tế
xây dựng

– Vụ Kinh tế
xây dựng

– Cục Quản lý
HĐXD

Quyết định công
bố

Tháng 12/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

2

Hướng dẫn phương pháp xác định độ dài thời
gian xây dựng

-nt-

-nt-

-nt-

Tháng 12/2014

-nt-

3

Hướng dẫn phương pháp xác định giá theo bộ phận
kết cấu nhà và công trình xây dựng

-nt-

Vụ Kinh tế xây
dựng

-nt-

Tháng 6/2014

-nt-

4

Hướng dẫn tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu
tư đối với lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt

-nt-

Cục Hạ tầng kỹ
thuật

-nt-

Tháng 3/2014

-nt-

5

Hướng dẫn tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu
tư đối với lĩnh vực cung cấp nước sạch

-nt-

-nt-

-nt-

Tháng 6/2014

-nt-

6

Hướng dẫn tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà đầu
tư đối với lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị

-nt-

-nt-

-nt-

Tháng 12/2014

-nt-

7

Phương pháp xác định hệ thống chỉ tiêu đồng bộ
đánh giá thị trường bất động sản nhà ở

-nt-

Cục Quản lý nhà
và thị trường bất động sản

-nt-

Tháng 12/2014

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

8

Hướng dẫn xác định cơ cấu hàng hóa bất động sản
nhà ở.

-nt-

-nt-

-nt-

Tháng 12/2014

-nt-

II

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, ĐỊNH
MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT

Đơn vị chủ
trì soạn thảo

Đơn vị phối
hợp

Hình thức
văn bản

Thời gian
trình, ban hành

Lãnh đạo Bộ
phụ trách soạn thảo

1

Chỉ số giá xây dựng vùng (theo quý/năm)

Viện Kinh tế
xây dựng

Vụ Kinh tế xây
dựng

Quyết định công
bố

Theo quý/năm

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

2

Chỉ số giá xây dựng Quốc gia (theo quý/năm)

-nt-

-nt-

Văn bản của Bộ
Xây dựng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng Cục Thống kê) công bố theo quý/năm

-nt-

3

Chỉ số giá bất động sản Quốc gia (theo
quý/năm)

-nt-

Cục Quản lý nhà
và thị trường bất động sản

Thứ trưởng

Nguyễn Trần Nam

4

Suất đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý 1m3
nước thải sinh hoạt.

-nt-

-Vụ Kinh tế xây
dựng -Cục Hạ tầng kỹ thuật

Quyết định công
bố

Tháng 6/2014

Thứ trưởng Trần
Văn Sơn

5

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây
dựng theo bộ phận kết cấu công trình xây dựng năm 2013.

-nt-

Vụ Kinh tế xây
dựng

-nt-

Tháng 3/2014

-nt-

6

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây
dựng theo bộ phận kết cấu công trình xây dựng năm 2014.

-nt-

-nt-

-nt-

Tháng 12/2014

-nt-

7

Định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị (sửa
đổi, bổ sung):

– Duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

– Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

– Duy trì hệ thống cây xanh đô thị;

– Thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô
thị.

-nt-

– Vụ Kinh tế
xây dựng -Cục Hạ tầng kỹ thuật

-nt-

Tháng 3/2014

-nt-

8

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây
dựng (sửa đổi, bổ sung văn bản công bố số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ
Xây dựng)

-nt-

Vụ Kinh tế xây
dựng

-nt-

Tháng 3 và
tháng 12/2014

-nt-

9

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp
đặt (sửa đổi, bổ sung văn bản công bố số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ
Xây dựng) 

-nt-

-nt-

-nt-

Tháng 3 và
tháng 12/2014

-nt-

 

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ
THUẬT

Đơn vị chủ
trì soạn thảo

Đơn vị phối
hợp

Hình thức
văn bản

Thời gian
trình, ban hành

Lãnh đạo Bộ
phụ trách soạn thảo

10

Định mức dự toán sửa chữa xây dựng công trình
(sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng).

Viện Kinh tế
xây dựng

Vụ Kinh tế xây
dựng

Quyết định công
bố

Tháng 12/2014

Thứ trưởng

Trần Văn Sơn

11

Định mức sử dụng vật liệu xây dựng (sửa đổi, bổ
sung văn bản công bố số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng).

-nt-

-Vụ Kinh tế xây
dựng -Vụ Vật liệu xây dựng

-nt-

Tháng 10/2014

-nt-

12

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo
sát xây dựng (sửa đổi, bổ sung văn bản công bố số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007
của Bộ Xây dựng).

-nt-

Vụ Kinh tế xây
dựng

-nt-

Tháng 10/2014

-nt-

13

Định mức sản xuất và truyền dẫn nước sạch (sửa
đổi, bổ sung Quyết định số 14/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng).

-nt-

-Vụ Kinh tế xây
dựng -Cục Hạ tầng kỹ thuật

-nt-

Tháng 10/2014

-nt-

14

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần
Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.

-nt-

-nt-

-nt-

Tháng 12/2014

-nt-

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *