Tải Quyết định 172/QĐ-BXD năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng – Word, PDF [Download]

Quyết định 172/QĐ-BXD năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 172/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 06/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 172/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 172/QĐ-BXD năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 172/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 06
tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010
của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt
động xây dựng, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật và Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 29 thủ tục hành chính mới ban
hành về “cấp giấy phép xây dựng” quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012
của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012
của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP
ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.

(Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính
mới ban hành tại phần I, II của Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Bãi bỏ các thủ tục hành chính hết hiệu
lực thi hành như sau:

1. Bãi bỏ 15 thủ tục hành chính về cấp giấy
phép xây dựng đã được công bố tại Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

2. Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính: “Cấp giấy
phép xây dựng công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ
thuật” đã được công bố tại Quyết định số 1052/QĐ-BXD ngày 14/12/2011 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng.

(Nội dung cụ thể các thủ tục hành chính bị bãi
bỏ tại phần III của Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây
dựng, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật chịu trách nhiệm về nội dung các thủ tục
hành chính công bố và các tài liệu có liên quan kèm theo Quyết định này. Chánh
Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm tổ chức cập nhật các nội dung liên quan về thủ
tục hành chính nêu tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục
hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ,Thủ trưởng các đơn
vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định
này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi
nhận:

Như Điều 4;
– Bộ Tư pháp;
– Website Bộ Xây dựng;
– Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
– Lưu: VT, phòng KSTT.

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *