Tải Quyết định 159/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Word, PDF [Download]

Quyết định 159/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 159/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 27/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 159/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 159/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 159/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Quyết định số 3055/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Giao Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính, Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ;
– ĐU, CĐ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB Cơ quan Bộ;
– Lưu VT, TĐKTTT, Thi.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày   tháng   năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Mục tiêu

– Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác cải cách hành chính(CCHC) nói chung và công tác CCHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức doanh nghiệp, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết.

– Tiếp tục tăng cường sự giám sát của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc triển khai các nội dung CCHC của Bộ, ngành; giám sát quá trình thực hiện công tác CCHC của Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

– Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thông tấn, báo chí bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC của Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được phản ánh đầy đủ, kịp thời.

II. Yêu cầu

– Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra. Phổ biến nội dung CCHC kịp thời, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng;

– Kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và trong công tác thi đua, khen thưởng;

– Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác CCHC của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ;

– Các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát nội dung kế hoạch này và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp để tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị.

– Phải xác định nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về CCHC là nhiệm vụ thường xuyên trước mắt và lâu dài. Đây vừa là trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa là trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Qua đó, tuyên truyền, quán triệt, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức cùng nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về CCHC, coi CCHC là nhiệm vụ cấp bách có tính chất đột phá tạo phát triển bền vững.

III. Đối tượng thông tin, tuyên truyền

– Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ, ngành tài nguyên và môi trường;

– Các tổ chức, doanh nghiệp và người dân;

– Các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

IV. Nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền

Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ năm 2021 tập trung vào những nội dung sau:

– Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như của Bộ, ngành tài nguyên và môi trường;

– Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành; các chương trình, kế hoạch; các hoạt động của Chính phủ, của Bộ, ngành về công tác CCHC;

– Tiếp tục tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC;

Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường (đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường để đưa các chính sách của Luật vào cuộc sống).

Tiếp tục tuyên truyền về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

– Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 444-KH/BCSĐTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động chuyên sâu, chuyên nghiệp, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu công tác trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển, sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức, viên chức gắn với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy.

– Tiếp tục tuyên truyền về quản lý hiệu quả tài sản công, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tuyên truyền về chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; Tuyên truyền về những lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công, đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

– Tuyên truyền về các nội dung hiện đại hóa hành chính, trong đó, trọng tâm là Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

– Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến trong thực hiện CCHC ở các đơn vị;

– Tuyên truyền về những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ CCHC;

2. Hình thức thông tin, tuyên truyền

– Triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn…;

– Đăng tải thông tin CCHC trên các phương tiện thông tin của Bộ và của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

– Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền về nội dung CCHC của Bộ;

– In ấn, phát hành các tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về CCHC của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

– Tổ chức các phong trào thi đua, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia các cuộc thi tìm hiểu về CCHC, tuyên truyền phổ biến pháp luật.

3. Kế hoạch triển khai các nội dung

TT

Nội dung hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

1

Cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành, tình hình và kết quả hoạt động trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, tin bài, các nội dung về CCHC tại Chuyên trang CCHC trên website của Bộ.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2021

Ngân sách nhà nước

2

Tổ chức tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến CCHC.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2021

Ngân sách nhà nước

3

Công khai các Thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ thuộc thẩm quyền của Bộ.

Văn phòng Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ (có liên quan đến TTHC)

Năm 2021

Ngân sách nhà nước

4

Tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ năm 2021

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2021

Ngân sách nhà nước

5

Tuyên truyền trong các hội nghị, họp giao ban, hội thảo… quán triệt và tuyên truyền mục đích, nội dung, nhiệm vụ CCHC của Bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; Văn phòng Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2021

Ngân sách nhà nước

6

Lồng ghép công tác tuyên truyền CCHC vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Vụ Pháp chế

các đơn vị liên quan

Năm 2021

Ngân sách nhà nước

7

Đưa tin, bài viết về công tác CCHC của Bộ, ngành trên các ấn phẩm báo giấy, báo hình…

Báo TN&MT; Tạp chí TN&MT

Các đơn vị có liên quan

Năm 2021

Ngân sách nhà nước

8

Tổ chức các cuộc tọa đàm về CCHC

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền

Báo Tài nguyên và Môi trường; các đơn vị có liên quan

Năm 2021

Ngân sách nhà nước

V. Tổ chức thực hiện

1. Kinh phí

Kinh phí tuyên truyền được cân đối từ dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2. Tổ chức thực hiện

– Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC của Bộ;

– Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, đánh giá và trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

– Văn phòng Bộ cập nhật thường xuyên, đầy đủ thông tin, bài viết về CCHC của Bộ, ngành trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Chuyên trang CCHC của Bộ;

– Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác tuyên truyền CCHC trên chuyên trang, chuyên mục.

– Đoàn Thanh niên cộng sản HCM, Công đoàn Bộ xây dựng các phong trào, chương trình hành động tích cực, ý nghĩa, đẩy mạnh hoạt động CCHC của Bộ.

– Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC của đơn vị bằng các hình thức cụ thể phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị và nguồn kinh phí được giao theo kế hoạch năm./.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *