Tải Quyết định 156/QĐ-BXD năm 2014 về kiện toàn và bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 156/QĐ-BXD năm 2014 về kiện toàn và bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 156/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 08/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 156/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 156/QĐ-BXD năm 2014 về kiện toàn và bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 156/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày
08 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN
VÀ BỔ NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN GIÁM SÁT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN THỎA THUẬN
THỪA NHẬN LẪN NHAU VỀ DỊCH VỤ KIẾN TRÚC TRONG ASEAN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày
25/6/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-BXD ngày
28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động
của Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về
dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN (sau đây gọi tắt là Ủy ban Giám sát về dịch vụ
Kiến trúc);

Căn cứ Quyết định số 815/QĐ-BXD ngày
06/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ủy ban Giám sát của Việt
Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Giám sát về
dịch vụ Kiến trúc và Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn và bổ nhiệm các Thành
viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về
dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN (sau đây gọi tắt là Ủy ban Giám sát về dịch vụ
Kiến trúc) nhiệm kỳ II (2014 – 2017) như sau:

I. Thành phần của Ủy ban giám sát bao gồm 07
thành viên, là đại diện các cơ quan:

– Bộ Xây dựng;

– Hội Kiến trúc sư Việt Nam;

– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;

– Viện Kiến trúc quốc gia

II. Danh sách các thành viên Ủy ban Giám sát
nhiệm kỳ II (2014 – 2017):

1. Ông Vương Anh Dũng – Vụ trưởng Vụ Quy hoạch –
Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban;

2. Ông Nguyễn Quốc Thông – Phó Chủ tịch Hội Kiến
trúc sư Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban;

3. Ông Nguyễn Văn Tất – Phó Chủ tịch Hội Kiến
trúc sư Việt Nam, Ủy viên;

4. Ông Phạm Khánh Toàn – Vụ trưởng Vụ Hợp tác
quốc tế, Bộ Xây dựng, Ủy viên;

5. Ông Lê Quân – Phó Hiệu trưởng trường Đại học
Kiến trúc Hà Nội, Ủy viên;

6. Ông Vũ Đình Thành – Phó Viện trưởng Viện Kiến
trúc Quốc gia, Ủy viên;

7. Ông Vũ Anh Tú – Chuyên viên chính Vụ Quy
hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Ủy viên – Thư ký.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban Giám sát về dịch vụ Kiến trúc thực hiện
theo quy định tại Quyết định số 815/QĐ-BXD ngày 06/8/2009 và Quyết định số
334/QĐ-BXD ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ
ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán
bộ, Hợp tác quốc tế, Quy hoạch – Kiến trúc; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và
các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– BT. Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Hội KTS Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Viện Kiến trúc Quốc gia;
– Website Bộ Xây dựng;
– Lưu: VT, HTQT, QHKT, UBGSKT.

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đình Toàn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *