Tải Quyết định 153/QĐ-BXD năm 2014 về Kế hoạch kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng – Word, PDF [Download]

Quyết định 153/QĐ-BXD năm 2014 về Kế hoạch kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 153/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 27/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 153/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 153/QĐ-BXD năm 2014 về Kế hoạch kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 153/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA THEO
DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày
20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính
phủ Quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ
về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành
chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch kiểm tra theo dõi tình hình
thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng năm
2014 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức
thực hiện kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc Vụ
Pháp chế báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; Quyết định này có
hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ Tư pháp;
– UBND các tỉnh và TP: TP Hà nội, TP HCM, TP Đà Nẵng, Bắc ninh, Quảng ninh,
Nghệ an, Quảng nam, Đồng nai, Bình dương;
– Lưu: VP, PC.

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *