Tải Quyết định 142/QĐ-BXD năm 2013 đính chính Thông tư 06/2012/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 142/QĐ-BXD năm 2013 đính chính Thông tư 06/2012/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 142/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 01/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/02/2013   Số công báo: Từ số 121 đến số 122
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 142/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 142/QĐ-BXD năm 2013 đính chính Thông tư 06/2012/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 142/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày
01 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 06/2012/TT-BXD NGÀY 10/10/2012 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số
100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số
17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế
hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính biểu số 17/BCĐP: Một số sản phẩm vật
liệu xây dựng chủ yếu tại phụ lục 1 Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012
Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng như sau:

Đã in

Sửa lại

6. Tấm lợp

 

6. Tấm lợp

 

6.1. Số lượng doanh nghiệp

DN

6.1. Số lượng doanh nghiệp

DN

6.2. Công suất thiết kế

Triệu viên

6.2. Công suất thiết kế

Triệu m2

6.3. Sản lượng

 

6.3. Sản lượng

 

– Sản xuất

Triệu viên

– Sản xuất

Triệu m2

– Tiêu thụ

Triệu viên

– Tiêu thụ

Triệu m2

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng TW Đảng;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT);
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở QHKT TP Hà Nội; TP Hồ Chí Minh;
– Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Trung tâm thông tin thuộc Bộ Xây dựng;
– Website của Bộ Xây dựng;
– Công báo; Website của Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *