Tải Quyết định 140/QĐ-BXD năm 2013 công nhận thị xã Lai Châu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 140/QĐ-BXD năm 2013 công nhận thị xã Lai Châu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 140/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 01/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 140/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 140/QĐ-BXD năm 2013 công nhận thị xã Lai Châu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 140/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ LAI CHÂU LÀ
ĐÔ THỊ LOẠI III TRỰC THUỘC TỈNH LAI CHÂU.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan
ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính
phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại
Tờ trình số 1619/TTr-UBND ngày 12/12/2012 về việc thẩm định và quyết định công
nhận thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu là đô thị loại III;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Công nhận thị xã Lai Châu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân thị xã Lai Châu, Chánh Văn phòng – Bộ Xây dựng, Cục trưởng Cục Phát triển
Đô thị – Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư; Tài Chính; Quốc Phòng; Công thương; Tài
Nguyên & Môi trường; Giao thông Vận tải; Văn hóa-Thể thao & Du lịch;
– Các Sở: XD; NV tỉnh Lai Châu;
– Lưu: VP, Cục PTĐT(3).

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *