Tải Quyết định 1356/QĐ-BXD năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng – Word, PDF [Download]

Quyết định 1356/QĐ-BXD năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1356/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 31/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 1356/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 1356/QĐ-BXD năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1356/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày
31 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013
của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Xâ­y dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013
của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2013 (tính đến hết ngày 31/12/2013).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ
Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để bc);
– Các Thứ trưởng BXD;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
– Công báo;
– Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Lại Quang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM
PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA
BỘ XÂY DỰNG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1356/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ
Xây dựng)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2013

STT

Tên loại văn
bản

Số, ký hiệu;
ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của
văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu
lực

Ngày hết hiệu
lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ ban hành

1

Nghị định

61/CP ngày 05/7/1994

Về mua bán và kinh doanh nhà ở

Được thay thế bởi Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 22/4/2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

06/6/2013

2

Nghị định

21/CP ngày 16/4/1996

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của
Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh
doanh nhà ở

Được thay thế bởi Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 22/4/2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

06/6/2013

3

Nghị định

209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004

Về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Được thay thế bởi Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng

15/4/2013

4

Nghị định

46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng

Được thay thế bởi Nghị định số 26/2013/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng

15/5/2013

5

Nghị định

02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006

Về việc ban hành Quy chế Khu đô thị mới

Được thay thế bởi Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị

01/3/2013

6

Nghị định

17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Được thay thế bởi Nghị định số 62/2013/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 25/6/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Bộ Xây dựng

15/8/2013

7

Nghị định

49/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng
công trình xây dựng

Được thay thế bởi Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng

15/4/2013

8

Nghị định

23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009

Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu
xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công
sở

Được thay thế bởi Nghị định số 121/2013/NĐ-CP
của Chính phủ ngày 10/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt
động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật
liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và
công sở

30/11/2013

9

Nghị quyết

23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006

Về một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán
nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số
61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ

Được thay thế bởi Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 22/4/2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

06/6/2013

10

Nghị quyết

48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007

Về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách
bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP
ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà
nước chưa được cải tạo, xây dựng lại

Được thay thế bởi Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 22/4/2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

06/6/2013

11

Quyết định

188/1998/QĐ-TTg ngày 28/9/1998

Về việc bán nhà biệt thự tại thành phố Hồ Chí
Minh

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 22/4/2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

06/6/2013

12

Quyết định

189/1998/QĐ-TTg ngày 28/9/1998

Về việc bán nhà biệt thự tại thành phố Hà Nội

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 22/4/2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

06/6/2013

13

Quyết định

89/2007/QĐ-TTg ngày 18/6/2007

Về thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận,
huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh

Bị chấm dứt thực hiện bởi Nghị định số 26/2013/NĐ-CP
của Chính phủ ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây
dựng

15/5/2013

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và
liên tịch ban hành

1

Thông tư

02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn
công công trình xây dựng của Bộ Xây dựng

Được thay thế bởi Thông tư số 10/2013/TT-BXD của
Bộ Xây dựng ngày 25/7/2013 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất
lượng công trình xây dựng

09/9/2013

2

Thông tư

12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây
dựng

Được thay thế bởi Thông tư số 17/2013/TT-BXD của
Bộ Xây dựng ngày 30/10/2013 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát
xây dựng

15/12/2013

3

Thông tư

17/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009

Hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê
nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2013/TT-B/XD của
Bộ Xây dựng ngày 19/9/2013 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định
số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc
sở hữu nhà nước

05/11/2013

4

Thông tư

27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng
công trình xây dựng

Được thay thế bởi Thông tư số 10/2013/TT-BXD của
Bộ Xây dựng ngày 25/7/2013 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất
lượng công trình xây dựng

09/9/2013

5

Thông tư

33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại,
phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Được thay thế bởi Thông tư số 12/2012/TT-BXD của
Bộ Xây dựng ngày 28/12/2012 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nguyên tắc
phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô
thị

15/02/2013

6

Thông tư

17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch
xây dựng và quản lý quy hoạch đô thị

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2013/TT-BXD của
Bộ Xây dựng ngày 08/02/2013 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây
dựng và quy hoạch đô thị

01/4/2013

7

Quyết định

40/2005/QĐ-BXD ngày 17/11/2005

Về việc ban hành QCXDVN 09:2005 “Quy chuẩn xây
dựng Việt Nam – Các công trình xây dựng năng lượng có hiệu quả”.

Được thay thế bởi Thông tư số 15/2013/TT-BXD của
Bộ Xây dựng ngày 26/9/2013 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công
trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

15/11/2013

8

Quyết định

16/2008/QĐ-BXD ngày 31/12/2008

Về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn cấp
nước

Được thay thế bởi Thông tư số 08/2012/TT-BXD
ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn

04/01/2013

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2013

STT

Tên loại văn
bản

Số, ký hiệu;
ngày tháng năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung,
quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu
lực

Ngày hết hiệu
lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ ban hành

1

Nghị định

12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình

– Khoản 4 Điều 13 “Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ
chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để người quyết định đầu tư
phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật”

– Điều 18 về thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ
thuật, thiết kế bản vẽ thi công

– Điều 30 về quản lý an toàn lao động trên
công trường xây dựng

Được thay thế bởi Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 06/02/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng

15/4/2013

2

Nghị định

71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

– Các Điều 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37
về Đối tượng, điều kiện được thuê nhà ở công vụ; Sắp xếp, bố trí và ký hợp đồng
cho thuê nhà ở công vụ; Giá cho thuê nhà ở công vụ; Thanh toán tiền thuê nhà ở
công vụ; Quản lý sử dụng nhà ở công vụ; Quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà ở
công vụ; Trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ; Đối tượng được
mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

– Khoản 1 Điều 38, Khoản 1 Điều 39 về điều kiện
và giá thuê nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà
nước

– Điều 40 về quản lý sử dụng nhà ở xã hội

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 22/4/2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

06/6/2013

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và
liên tịch ban hành

1

Thông tư

13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 hướng dẫn việc
cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp

– Các quy định tại Chương II (từ Điều 3 đến Điều
10) về Đối tượng, điều kiện, mẫu hợp đồng thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh
viên

– Các nội dung liên quan đến quản lý sử dụng
nhà ở sinh viên

– Phụ lục số 01a. Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở
sinh viên

– Phụ lục số 01b. Mẫu hợp đồng thuê nhà ở sinh
viên

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày
19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số
34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở
hữu nhà nước

05/11/2013

2

Thông tư

10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 quy định hồ sơ của
từng loại quy hoạch đô thị

– Điều 8 về nội dung hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch
đô thị đối với đồ án thiết kế đô thị riêng

– Điều 14 về nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch đô
thị đối với đồ án thiết kế đô thị riêng

Được thay thế bởi Thông tư số 06/2013/TT-BXD của
Bộ Xây dựng ngày 13/5/2013 hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

27/6/2013

3

Thông tư

16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 quy định cụ thể
và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6
năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

– Điều 14 về Xét duyệt đối tượng được thuê nhà
ở xã hội được xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước

– Điều 15 về Nội dung chi phí cấu thành giá
cho thuê nhà ở xã hội được xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước

– Điều 16 về Phương pháp xác định giá cho thuê
nhà ở xã hội được xây dựng bằng vốn từ ngân sách nhà nước

– Điều 17 về Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội được
đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2013/TT-BXD của Bộ
Xây dựng ngày 19/9/2013 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số
34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở
hữu nhà nước

05/11/2013

4

Thông tư

03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 hướng dẫn hoạt động
kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng
nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Các nội dung về chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo
an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Được thay thế bởi Thông tư số 10/2013/TT-BXD của
Bộ Xây dựng ngày 25/7/2013 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất
lượng công trình xây dựng

09/9/2013

5

Thông tư

07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 về hướng dẫn việc
xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP
ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Phụ lục 2. Giấy xác nhận về hộ khẩu và thực trạng
nhà ở của hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn thuê, mua nhà ở thương mại có diện
tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2

Được thay thế bởi Phụ lục 1 ban hành kèm Thông
tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều
tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được
vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

15/11/2013

 

C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2013

STT

Tên loại văn
bản

Số, ký hiệu;
ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của
văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu
lực

Ngày hết hiệu
lực

1

Thông tư

05/2004/TT-BXD ngày 15/9/2004

Hướng dẫn thủ tục và quản lý việc cấp giấy
phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt
Nam

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2012/TT-BXD của
Bộ Xây dựng ngày 08/5/2012 hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý
nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

26/6/2012

2

Thông tư

09/2007/TT-BXD ngày 02/11/2007

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư
vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2012/TT-BXD của
Bộ Xây dựng ngày 26/10/2012 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn
nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

15/12/2012

3

Thông tư

18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009

Hướng dẫn xuất khẩu làm vật liệu xây dựng

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2012/TT-BXD của
Bộ Xây dựng ngày 20/9/2012 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

06/11/2012

4

Quyết định

27/2006/QĐ-BXD ngày 06/9/2006

Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu
amiăng thuộc nhóm amphibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP
ngày 23/01/2006

Được thay thế bởi Thông tư số 03/2012/TT-BXD
ngày 05/9/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu
amiăng thuộc nhóm amphibole cấm nhập khẩu

25/10/2012

5

Quyết định

28/2007/QĐ-BXD ngày 28/12/2007

Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu và chế độ
báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2012/TT-BXD
ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây
dựng (thay thế nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng được ban
hành tại Quyết định số 28/2007/QĐ-BXD) và Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012
của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng
(thay thế nội dung chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng được ban
hành tại Quyết định số 28/2007/QĐ-BXD)

25/11/2012

 

D. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY
01/01/2013

STT

Tên loại văn
bản

Số, ký hiệu;
ngày tháng năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung,
quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu
lực

Ngày hết hiệu
lực

1

Nghị định

12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình

Các quy định về giấy phép xây dựng

Được thay thế bởi Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng

20/10/2012

2

Nghị định

83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình

Các quy định về giấy phép xây dựng

Được thay thế bởi Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng

20/10/2012

3

Nghị định

39/20010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không
gian xây dựng công trình ngầm

Các quy định về giấy phép xây dựng công trình
ngầm

Được thay thế bởi Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng

20/10/2012

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *