Tải Quyết định 131/QĐ-BXD năm 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng – Word, PDF [Download]

Quyết định 131/QĐ-BXD năm 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 131/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 25/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 131/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 131/QĐ-BXD năm 2014 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 131/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày
25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ
ngày 05/3/2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và thủ
trưởng các đơn vị liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Chương trình xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2014 của Bộ Xây dựng” (Có Phụ lục
kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ
theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này, trong quá trình thực hiện, nếu
có phát sinh báo cáo Bộ trưởng để điều chỉnh kịp thời .

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn
phòng Bộ, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
ký./.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Các Thứ trưởng;
– Văn Phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp;
– Các Cục, Vụ, Viện KTXD;
– VP Bộ, Thanh tra Bộ;
– Lưu: VT, PC(02).

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY
DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời gian trình, ban hành

Lãnh đạo Bộ phụ trách soạn thảo

A

VĂN BẢN TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN
BAN HÀNH

 

 

 

I

Văn bản Quy phạm pháp luật

 

 

 

1

Nghị định thay thế Nghị định số 42/2009/NĐ-CP
ngày 07/5/2009 về việc phân loại đô thị

Cục
Phát triển đô thị

Tháng
6/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Thanh Nghị

2

Nghị định thay thế Nghị định 59/2007/NĐ-CP
ngày 9/4/2007 về quản lí chất thải rắn

Cục
Hạ tầng kỹ thuật

Tháng
7/2014

Thứ
trưởng

Phan
Thị Mỹ Linh

3

Nghị định quản lí chất lượng
công trình xây dựng

Cục
Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng
10/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Thanh Nghị

4

Nghị định quy định chi tiết và
hướng dẫn một số nội dung của Luật Xây dựng

Cục
Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng
11/2014

Thứ
trưởng

Bùi
Phạm Khánh

5

 Nghị định về quy hoạch xây
dựng

Vụ
Quy hoạch kiến trúc

Tháng
11/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Đình Toàn

6

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn một số điều của Luật Xây dựng về xử lí vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Thanh
tra Bộ

Tháng
11/2014

Thứ
trưởng

Trần
Văn Sơn

7

 Nghị định về quản lý chi
phí đầu tư xây dựng

Viện
Kinh tế XD

Tháng
11/2014

Thứ
trưởng

Trần
Văn Sơn

8

Nghị định về hợp đồng xây dựng

Vụ
Kinh tế XD

Tháng
12/2014

Thứ
trưởng

Trần
Văn Sơn

9

Nghị định về Quản lý và lưu trữ
thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Viện
Kinh tế XD

Tháng
12/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Trần Nam

II

Các đề án

 

 

 

1

Đề án Huy động
các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lí chất thải rắn
đô thị.

Viện
Kinh tế XD

Tháng
01/2014

 

Thứ
trưởng

Cao
Lại Quang

2

Đề án Chiến lược phát triển thị
trường bất động sản

Cục
Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng
5/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Trần Nam

3

Đề án hỗ trợ nhà ở phòng tránh
bão cho các hộ nghèo khu vực duyên hải Miền Bắc và Miền Trung

Cục
Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng
6/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Trần Nam

4

Đề án Quy hoạch
thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vôi công nghiệp

Vụ
Vật liệu xây dựng

Tháng
6/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Trần Nam

5

Đề án Phát triển sản xuất
vật liệu xây dựng để sử dụng trong nước và xuất khẩu giai đoạn
2013-2020, tầm nhìn đến năm 2030

Vụ
Vật liệu xây dựng

Tháng
12/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Trần Nam

B

VĂN BẢN DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
BAN HÀNH

 

 

 

1

Thông tư liên tịch (BXD-BNV) về
thanh tra xây dựng

Thanh
tra Bộ

Tháng
2/2014

Thứ
trưởng

Trần
Văn Sơn

2

Thông tư thay thế Thông tư số 24/2009/TT-BXD
ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ

Thanh
tra Bộ

Tháng
2/2014

Thứ
trưởng

Trần
Văn Sơn

3

Thông tư hướng dẫn giám định tư pháp trong xây dựng

Cục
Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng
02/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Thanh Nghị

4

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng
dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

Cục
Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng
03/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Thanh Nghị

5

Thông tư hướng dẫn quản lí chất lượng nhà ở riêng lẻ

Cục
Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng
4/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Thanh Nghị

6

Thông tư hướng dẫn về kiểm định chất lượng công trình xây
dựng

Cục
Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng
6/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Thanh Nghị

7

Thông tư liên tịch giữa Bộ Xây dựng
và Bộ Nội vụ về việc đổi tên gọi và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức của các Trung tâm kiểm định

Cục
Giám định NN về chất lượng CTXD

Tháng
6/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Thanh Nghị

8

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị
định của Chính phủ về quản lí và phát triển nhà ở xã hội

Cục
Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng
2/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Trần Nam

9

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị
định của Chính phủ về quản lí và phát triển nhà ở tái định cư

Cục
Quản lí nhà và thị trường BĐS

Tháng
2/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Trần Nam

10

Thông tư hướng dẫn quản lí, sử dụng
năng lượng trong các công trình xây dựng

Vụ
Khoa học công nghệ

Tháng
3/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Thanh Nghị

11

Thông tư hướng
dẫn xây dựng chương trình phát triển đô thị

Cục
Phát triển đô thị

Tháng
3/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Thanh Nghị

12

Thông tư hướng
dẫn về phân loại đô thị (thay thế Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009)

Cục
Phát triển đô thị

Tháng
12/2014

 

13

Thông tư hướng dẫn phương pháp
điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Vụ
Kinh tế XD

Tháng
4/2014

Thứ
trưởng

Trần
Văn Sơn

14

Thông tư hướng dẫn quản lí hợp đồng
E.P.C, mẫu hợp đồng tổng thầu

Vụ
Kinh tế XD

Tháng
4/2014

Thứ
trưởng

Trần
Văn Sơn

15

Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng
tư vấn

Vụ
Kinh tế XD

Tháng
4/2014

Thứ
trưởng

Trần
Văn Sơn

16

Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng
thi công

Vụ
Kinh tế XD

Tháng
4/2014

Thứ
trưởng

Trần
Văn Sơn

 

17

Thông tư hướng dẫn đăng ký thông
tin và đánh giá nhà thầu

Cục
Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng
3/2014

Thứ
trưởng

Bùi
Phạm Khánh

18

Thông tư liên tịch giữa Bộ Xây dựng
và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các loại giấy tờ về đất đai để cấp
giấy phép xây dựng

Cục
Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng
6/2014

Thứ
trưởng

Bùi
Phạm Khánh

19

Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép
xây dựng

Cục
Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng
11/2014

Thứ
trưởng

Bùi
Phạm Khánh

20

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông
tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 về hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí
dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình

Cục
Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng
11/2014

Thứ
trưởng

Bùi
Phạm Khánh

21

Thông tư hướng dẫn về quản lí dự
án đầu tư xây dựng

Cục
Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng
12/2014

Thứ
trưởng

Bùi
Phạm Khánh

22

Thông tư quy định về điều kiện
năng lực hoạt động xây dựng

Cục
Quản lí hoạt động xây dựng

Tháng
12/2014

Thứ
trưởng

Bùi
Phạm Khánh

23

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư
23/2009/TT-BXD ngày 26/7/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi tuyển và tuyển
chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Vụ
Quy hoạch kiến trúc

Tháng
11/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Đình Toàn

24

Thông tư hướng
dẫn phương pháp xác định và quản lí chi phí dịch vụ công ích đô thị

Viện
Kinh tế XD

Tháng
4/2014

Thứ
trưởng

Trần
Văn Sơn

25

Thông tư hướng dẫn về Hệ thống tiêu chí, quy trình đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn
ngân sách nhà nước

Viện
Kinh tế XD

Tháng
5/2014

Thứ
trưởng

Bùi
Phạm Khánh

26

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư
số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lí chi
phí đầu tư xây dựng công trình (gồm cả công trình xây dựng trên biển và hải đảo)

Viện
Kinh tế XD

Tháng
6/2014

Thứ
trưởng

Trần
Văn Sơn

27

Thông tư hướng dẫn xác định và
công bố một số chỉ tiêu đánh giá thị trường bất động sản

Viện
Kinh tế XD

Tháng
6/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Trần Nam

28

Thông tư hướng
dẫn mô hình tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp quản lí nhà ở xã hội và nhà ở
tái định cư

Viện
Kinh tế XD

Tháng
9/2014

Thứ
trưởng

Nguyễn
Trần Nam

29

Thông tư hướng
dẫn phương pháp xác định và công bố Chỉ số giá xây dựng

Viện
Kinh tế XD

Tháng
11/2014

Thứ
trưởng

Trần
Văn Sơn

30

Thông tư hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng
và cấp chứng chỉ kỹ sư Định giá xây dựng

Viện
Kinh tế XD

Tháng
11/2014

Thứ
trưởng

Trần
Văn Sơn

31

Thông tư hướng
dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Viện
Kinh tế XD

Tháng
12/2014

Thứ
trưởng

Trần
Văn Sơn

32

Thông tư hướng
dẫn lập và quản lý giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Viện
Kinh tế XD

Tháng
12/2014

Thứ
trưởng

Trần
Văn Sơn

33

Thông tư hướng dẫn Nghị định thay
thế Nghị định số 88/2007/NĐ-CP , ngày 28/5/2007 của Chính phủ (Đăng kí Tháng
11/2013)

Cục
Hạ tầng kĩ thuật

Tháng
9/2014

Thứ
trưởng

Cao
Lại Quang

34

Thông tư hướng dẫn các quy định
về xả thải vào hệ thống thoát nước đô thị

Cục
Hạ tầng kĩ thuật

Tháng
10/2014

Thứ
trưởng

Cao
Lại Quang

35

Thông tư hướng dẫn Nghị định
thay thế Nghị định số 59/2007/NĐ-CP , ngày 09/4/2007 của Chính phủ (Đăng kí
Tháng 11/2013)

Cục
Hạ tầng kĩ thuật

Tháng
12/2014

Thứ
trưởng

Phan
Thị Mỹ Linh

36

Thông tư liên tịch (BNV-BXD) hướng
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn
thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã về các
lĩnh vực quản lí nhà nước ngành Xây dựng (thay thế Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV
ngày 16/8/2008)

Vụ
Tổ chức cán bộ

Tháng12
/2014

Thứ
trưởng

Cao
Lại Quang

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *