Tải Quyết định 130/QĐ-BXD năm 2017 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng – Word, PDF [Download]

Quyết định 130/QĐ-BXD năm 2017 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 130/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 14/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Thông tin báo chí, xuất bản, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 130/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 130/QĐ-BXD năm 2017 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
130/QĐ-BXD


Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ XÂY
DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;

Căn cứ Nghị định 09/2017/NĐ-CP
ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP
ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ
Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát
ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu
lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1153/QĐ-BXD ngày 13/11/2013
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho
báo chí của Bộ Xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị thuộc Bộ và Người phát ngôn của Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
– Các cơ quan thông tấn báo chí TƯ, Cổng TTĐT CP;
– Lưu VT, P.TTTT.

BỘ TRƯỞNG

Phạm Hồng Hà

 

QUY CHẾ

PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 130/QĐ-BXD ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm
vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về việc phát
ngôn và cung cấp, xử lý thông tin báo chí của Bộ Xây dựng theo các quy định của
pháp luật.

2. Quy chế này áp dụng đối với cán bộ,
công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Điều 2. Người
thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người thực hiện phát ngôn và cung
cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng gồm:

a) Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

b) Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Chánh
Văn phòng Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo
chí thường xuyên (sau đây gọi tắt là Người phát ngôn). Họ tên, chức vụ, số điện
thoại và địa chỉ email của Người phát ngôn được công bố bằng văn bản cho các cơ
quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và đăng tải trên Cổng thông
tin điện tử Bộ Xây dựng (www.moc.gov.vn).

c) Người được ủy quyền phát ngôn gồm:

– Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng
Bộ Xây dụng ủy quyền cho các Thứ trưởng thực hiện phát ngôn (gọi chung là Người
được ủy quyền phát ngôn) hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn thực hiện phát ngôn
hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

– Trường hợp Người phát ngôn vắng mặt
không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì báo cáo Bộ
trưởng ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Bộ phát ngôn và cung cấp thông
tin cho báo chí.

Việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện
bằng văn bản, chỉ áp dụng đối với từng vụ việc và có thời hạn nhất định. Khi thực
hiện ủy quyền thì họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của Người được
ủy quyền phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng trong thời
hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền.

2. Người phát ngôn, Người được ủy quyền
phát ngôn không được ủy quyền lại người khác.

3. Chỉ những người có thẩm quyền phát
ngôn quy định tại khoản 1 Điều này mới được nhân danh Bộ Xây dựng để phát ngôn
và cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin do những người này cung cấp là
thông tin chính thức của Bộ Xây dựng.

4. Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ
Xây dựng không là người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho
báo chí được cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định pháp luật nhưng không
được nhân danh Bộ Xây dựng để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và chịu
trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp.

Trường hợp các cán bộ, công chức,
viên chức được các cơ quan báo chí, các nhà báo đề nghị, yêu cầu cung cấp thông
tin về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ thì được có trách nhiệm
báo cáo, trao đổi với Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát để quyết định
xử lý và cung cấp thông tin cho báo chí.

Điều 3: Hình thức
phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Tổ chức họp báo

– Trong buổi họp báo, Người phát ngôn
hoặc Người được ủy quyền phát ngôn cung cấp cho báo chí các thông tin về các nội
dung sau:

+ Các hoạt động chủ yếu của Bộ Xây dựng;

+ Công tác quản lý, chỉ đạo, điều
hành của Bộ và Lãnh đạo Bộ;

+ Quan điểm, ý kiến và nội dung giải
quyết của Bộ đối với vấn đề được báo chí quan tâm, đề nghị Bộ cung cấp thông
tin.

– Người phát ngôn hoặc Người được ủy
quyền phát ngôn có trách nhiệm trả lời các câu hỏi của phóng viên tham dự buổi
họp báo. Trường hợp Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn thấy nội
dung câu hỏi vượt quá thẩm quyền hoặc có những điểm chưa rõ cần phải xin ý kiến
Bộ trưởng hoặc phải tham khảo, thu thập thêm thông tin thì được phép không trả
lời ngay và hẹn trả lời các nội dung này theo hình thức và thời gian phù hợp.

– Trong trường hợp họp báo có nội
dung về các vấn đề chuyên môn, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát
ngôn đề nghị lãnh đạo các đơn vị, cá nhân liên quan cùng tham gia buổi họp báo
và trả lời yêu cầu của báo chí liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc đơn vị
mình phụ trách.

– Nội dung thông tin cung cấp tại buổi
họp báo sẽ được đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

2. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung
cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng điện tử và
các ấn phẩm báo chí, trang thông tin điện tử thuộc Bộ.

3. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời
phỏng vấn của nhà báo, phóng viên

– Khi nhận được yêu cầu của các cơ
quan báo chí, các nhà báo đề nghị trả lời phỏng vấn về những vấn đề thuộc phạm
vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát
ngôn đề nghị cơ quan báo chí, người phỏng vấn thông báo trước về mục đích, yêu
cầu và câu hỏi phỏng vấn; có quyền yêu cầu xem lại nội dung trả lời trước khi
đăng, phát, đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đăng, phát trên
báo chí.

4. Gửi thông cáo báo chí, nội dung
trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện
tử.

5. Cung cấp thông tin qua trao đổi
trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí ở Trương ương hoặc địa phương tổ
chức khi được yêu cầu.

6. Ban hành văn bản đề nghị cơ
quan báo chí đăng, phát phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên
báo chí.

Chương II

PHÁT NGÔN VÀ
CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Điều 4. Phát ngôn
và cung cấp thông tin định kỳ

Bộ Xây dựng tổ chức cung cấp thông
tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của Bộ và các lĩnh vực quản lý nhà nước
thông qua các hình thức sau:

1. Hàng tháng cung cấp thông tin cho
báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng theo quy
định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang
thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

2. Ít nhất 3 tháng một lần, tổ chức họp
báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, việc tổ chức họp báo thực hiện
theo quy định hiện hành.

3. Trường hợp cần thiết, tổ chức cung
cấp thông tin cho báo chí bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc họp
giao ban do Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và
Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

4. Cung cấp thông tin kịp thời, chính
xác cho Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo quy định hiện hành.

Điều 5. Phát ngôn
và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

1. Đối với sự cố liên quan đến nhiều
Bộ, ngành, địa phương mà Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì xử lý phải thực
hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo chỉ đạo của Chính phủ.

2. Người phát ngôn hoặc Người được ủy
quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính
xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

a) Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề
quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến
không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng,
nhằm làm rõ vấn đề và định hướng dư luận.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay
thông tin ban đầu của Bộ Xây dựng thì Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền
phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí
trong thời gian chậm nhất là một (01) ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.

b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan
chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông
tin về các sự kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đã được
nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại mục a, khoản 2 Điều này.

c) Khi có căn cứ cho rằng báo chí
đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
hoặc cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng, Người phát ngôn hoặc Người được ủy
quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng, phát ý kiến phản hồi, cải
chính, theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyền hạn
và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong việc phát ngôn và cung cấp thông
tin cho báo chí

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng có thể trực
tiếp phát ngôn hoặc giao nhiệm vụ cho người phát ngôn của Bộ hoặc ủy quyền cho
người có trách nhiệm thuộc Bộ thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo
chí theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 2 của Quy chế này.

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chịu trách
nhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng, kể cả
trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin cho
báo chí.

3. Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức chỉ
đạo thực hiện việc chuẩn bị các thông tin và chế độ phát ngôn của Bộ Xây dựng.

Điều 7. Quyền và
trách nhiệm của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn

1. Người phát ngôn, Người được ủy quyền
phát ngôn được nhân danh đại diện cho Bộ Xây dựng thực hiện phát ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí.

2. Người phát ngôn, Người được ủy quyền
phát ngôn có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Bộ
Xây dựng cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin
định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quy chế này;
để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức,
công dân do cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí theo quy định
của pháp luật. Khi có yêu cầu của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát
ngôn về việc cung cấp thông tin thì các cơ quan, đơn vị, cá nhân phải thực hiện
đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn cung cấp thông tin.

3. Người phát ngôn, Người được ủy quyền
phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
trong các trường hợp sau đây:

a) Thông tin thuộc danh mục nhà nước,
bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; bí mật đời tư cá nhân và bí mật
khác theo quy định của pháp luật;

b) Thông tin về vụ án đang được điều
tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều
tra cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và
công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;

c) Thông tin về vụ việc đang trong
quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải
quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan
nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người
có thẩm quyền mà theo quy định chưa được phép công bố;

d) Những văn bản chính sách, đề án
đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có
thẩm quyền cho phép công bố.

4. Người phát ngôn hoặc Người được ủy
quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo
quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này và chịu trách nhiệm trước pháp luật và
trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo
chí.

5. Trong trường hợp các cơ quan báo
chí đăng, phát không chính xác nội dung thông tin mà Người phát ngôn, Người được
ủy quyền phát ngôn đã phát ngôn thì Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát
ngôn có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ
quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án.

Chương III

TIẾP NHẬN VÀ XỬ
LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ

Điều 8: Tổ chức
tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí

1. Thành lập Bộ phận thường trực chỉ
đạo xử lý thông tin báo chí của Bộ, gồm một đồng chí Thứ trưởng, Chánh Văn
phòng Bộ Xây dựng và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ để chỉ đạo xử lý thông tin
báo chí về những vấn đề được Chính phủ giao chủ trì xử lý; những nội dung liên
quan đến quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ trưởng và Bộ Xây dựng;
những vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Bộ phận thường trực
chỉ đạo xử lý thông tin báo chí hoạt động theo Quy chế do Bộ trưởng ban hành.

2. Văn phòng Bộ thực hiện chức năng
làm đầu mối theo dõi, tiếp nhận thông tin báo chí; chủ trì, phối hợp với các
đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền của Bộ Xây dựng;
giúp Bộ trưởng, Người Phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn thực hiện nhiệm
vụ phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí.

Văn phòng Bộ là cơ quan thường trực Bộ
phận chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Bộ, có trách nhiệm giúp Bộ phận thường
trực thực hiện nhiệm vụ được phân công, tiếp nhận những tài liệu, thông tin có
liên quan về thông tin báo chí thuộc các lĩnh vực của Bộ; phối hợp với các đơn
vị liên quan để tham mưu, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí; giúp Bộ phận
thường trực theo dõi, đốc thúc các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ xử lý thông
tin; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Bộ trưởng.

3. Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào điều
kiện cụ thể phân công người phụ trách việc tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí
những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình.

Điều 9: Quy trình
tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí

1. Phòng Thông tin & Truyền thông
(Văn phòng Bộ) là đầu mối theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp thông tin báo chí, dư
luận xã hội: tiếp nhận công văn yêu cầu, đề nghị cung cấp thông tin của các cơ
quan báo chí, của nhà báo khi đến làm việc với Bộ Xây dựng; thực hiện hàng ngày
việc điểm báo, theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí và dư luận xã hội về những
vấn đề liên quan đến Bộ Xây dựng…

Khi nhận được thông tin báo chí cần
phải xử lý và cung cấp thông tin kịp thời, Phòng Thông tin & Truyền thông
báo cáo Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và Bộ phận thường trực
chỉ đạo xử lý thông tin báo chí, đồng thời đề xuất cách giải quyết, phương án xử
lý để xin ý kiến chỉ đạo xử lý, quyết định nội dung thông tin cung cấp cho báo
chí.

2. Trong trường hợp cần thiết, Người
phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn và Bộ phận thường trực chỉ đạo xử
lý thông tin báo chí báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng để
có phương án xử lý và cung cấp thông tin kịp thời.

3. Khi tổ chức các sự kiện, các cuộc
họp, hội thảo… cần mời các cơ quan báo chí, các nhà báo đến dự và đưa thông
tin, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải báo cáo, trao đổi với Người phát ngôn hoặc
Người được ủy quyền phát ngôn và Bộ phận thường trực xử lý thông tin báo chí để
thống nhất phương án xử lý thông tin và nội dung thông tin cho báo chí.

4. Lãnh đạo các đơn vị, cá nhân liên
quan được Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn và Bộ phận thường
trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí đề nghị, phân công xử lý thông tin báo chí
và chuẩn bị nội dung thông tin để cung cấp cho báo chí thì phải thực hiện
nghiêm túc và đúng thời hạn.

5. Văn phòng Bộ thực hiện việc theo
dõi, đôn đốc các đơn vị, cá nhân được phân công giải quyết, xử lý thông tin báo
chí, tổng hợp, kịp thời báo cáo Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát
ngôn và Bộ phận thường trực chỉ đạo xử lý thông tin báo chí để có phương án xử
lý và cung cấp thông tin.

Chương IV

PHÂN CÔNG TRÁCH
NHIỆM

Điều 10. Trách
nhiệm của Văn phòng Bộ

1. Tham mưu giúp Bộ trưởng, Thứ trưởng
phụ trách lĩnh vực trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch truyền thông
của Bộ Xây dựng.

2. Tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng,
Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và
cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định và những công việc khác liên quan
được giao.

– Theo dõi, tổng hợp, phân tích và xử
lý các thông tin báo chí, dư luận xã hội liên quan đến hoạt động của Bộ, công
tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng
được đăng tải hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời tham
mưu, đề xuất xử lý đối với các vấn đề được dư luận xã hội và báo chí phản ánh.

– Làm đầu mối liên hệ giữa các cơ
quan báo chí truyền thông, các nhà báo với Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc;
thực hiện cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí thông qua các
hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí như: phát hành thông cáo báo
chí, thông tin báo chí; tổ chức các buổi họp báo; tổ chức các buổi làm việc, gặp
mặt với báo chí; tổ chức để Lãnh đạo Bộ, Người phát ngôn, Người được ủy quyền
phát ngôn trả lời phỏng vấn: chuẩn bị tài liệu, soạn thảo nội dung phát ngôn
cho Bộ trưởng, Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn…

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ
chức các sự kiện, hoạt động thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Bộ Xây
dựng.

3. Thực hiện chức năng là cơ quan thường
trực Bộ phận chỉ đạo xử lý thông tin báo chí của Bộ: Giúp Bộ phận thường trực
thực hiện nhiệm vụ được phân công, tiếp nhận những tài liệu, thông tin có liên
quan về thông tin báo chí thuộc các lĩnh vực của Bộ; phối hợp vơi các đơn vị
liên quan để tham mưu, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí; giúp Bộ phận
thường trực theo dõi, đốc thúc các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ xử lý
thông tin; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Bộ trưởng.

Điều 11. Trách
nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

1. Tổ chức thực hiện các chương
trình, kế hoạch tuyên truyền của cơ quan, đơn vị mình.

2. Thường xuyên theo dõi thông tin
báo chí và dư luận xã hội về những vấn đề liên quan tới các lĩnh vực quản lý
nhà nước của Bộ được phân công thực hiện để nắm bắt tình hình, chủ động giải
quyết theo thẩm quyền những vấn đề bất cập, tồn tại (nếu có), hoặc đề xuất với
lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết; đối với những thông tin chưa chính xác hoặc
không đúng, không phù hợp với quy định của pháp luật thì cần phối hợp với Người
phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn để kịp thời có thông tin phản hồi nhằm
định hướng dư luận.

3. Tập hợp, cung cấp thông tin cần
thiết cho Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và Văn phòng Bộ để phục
vụ các buổi họp báo hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan báo
chí; chủ động đề xuất tham gia các buổi họp báo của Bộ để trao đổi cung cấp
thông tin cho báo chí và giải đáp pháp luật về những vấn đề thuộc chức năng quản
lý của đơn vị.

4. Khi trình ban hành các văn bản,
quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách mới phải xây dựng kế hoạch phổ biến tuyên
truyền phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động đề xuất, phối hợp với
Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn và Văn phòng Bộ thông tin tuyên
truyền về văn bản, quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách mới ban hành.

5. Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị
có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Người phát ngôn, Người được ủy quyền
phát ngôn trong việc thu thập, xử lý thông tin và thực hiện các hoạt động có
liên quan trong trường hợp Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn
thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài về các lĩnh vực
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Điều 12. Trách
nhiệm của Trung tâm Thông tin

1. Thực hiện nghiêm túc quy định tại
Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực
tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà
nước; Thường xuyên cập nhật thông tin về các hoạt động của Bộ và công tác chỉ đạo
điều hành của Lãnh đạo Bộ, tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của các đơn
vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, để
cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí. Phối
hợp với Văn phòng Bộ thực hiện các công việc liên quan đến công tác thông tin
tuyên truyền của Bộ.

2. Bảo đảm an ninh, an toàn và kỹ thuật
vận hành Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng hoạt động thông suốt, liên tục 24/24
giờ, 7 ngày trong tuần.

3. Chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ
và các đơn vị có liên quan giải đáp, thông tin kịp thời và trả lời những kiến
nghị của Cử tri và Đại biểu Quốc hội, những vấn đề dư luận xã hội và báo chí
quan tâm trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

Điều 13. Trách
nhiêm của Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và các tạp chí, trang thông tin điện tử
thuộc Bộ

1. Thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của
cơ quan báo chí truyền thông theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt vai trò
cơ quan ngôn luận của Bộ Xây dựng trong công tác thông tin tuyên truyền.

2. Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm của
Bộ 5 năm, hàng năm và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để xây dựng kế hoạch hoạt động,
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Xây dựng.

3. Phối hợp với Văn phòng Bộ và các
đơn vị liên quan cập nhật thông tin và đăng tải đầy đủ các văn bản, quy phạm
pháp luật, cơ chế chính sách mới ban hành của Bộ để phổ biến tuyên truyền rộng
rãi; đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác về việc xử lý, phản hồi của Bộ đối với
các vấn đề được dư luận xã hội và báo chí quan tâm, nhằm cung cấp đủ thông
chính thống, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của xã hội.

4. Khi có những vấn đề nhạy cảm, phức
tạp thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì lãnh đạo cơ quan báo
chí phải chủ động cân nhắc, dự kiến việc đăng tin bài và báo cáo Lãnh đạo Bộ,
Người phát ngôn cho ý kiến để bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời và phù hợp
trong từng thời điểm trước khi đăng tải.

5. Phối hợp với các đơn vị, doanh
nghiệp thuộc Bộ trong công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động của đơn
vị, doanh nghiệp trên tinh thần hỗ trợ, hợp tác góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ
của đơn vị, doanh nghiệp.

6. Chủ động phối hợp, cộng tác với
các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong công tác thông tin tuyên
truyền về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và hoạt động của tạo sự đồng bộ,
hiệu quả trong công tác thông tin tuyên truyền về ngành Xây dựng.

Điều 14. Xử lý
vi phạm

Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan
thuộc Bộ không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các
quy định trong Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ
luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của
pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện
Quy chế này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc đơn vị
mình.

Điều 16. Cán bộ, công chức,
viên chức và nhân viên các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm chấp
hành nghiêm chỉnh Quy chế này.

Điều 17. Văn phòng Bộ có trách
nhiệm phổ biến, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế này,
báo cáo Lãnh đạo Bộ và báo cáo tại cuộc họp giao ban hàng tháng. Tổng hợp các ý
kiến, kiến nghị, vướng mắc trong thực hiện, cần sửa đổi bổ sung Quy chế báo cáo
lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *