Tải Quyết định 126/QĐ-BXD năm 2014 Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng – Word, PDF [Download]

Quyết định 126/QĐ-BXD năm 2014 Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 126/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 24/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 126/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 126/QĐ-BXD năm 2014 Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 126/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày
24 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm
2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày
04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày
17/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày
09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật của cán bộ và nhân dân;

 Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày
28/05/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày
25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình phổ biến,
giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức triển khai thực hiện Chương trình này bảo đảm kịp thời, chất lượng và
hiệu quả.

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản có trách
nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế để thực hiện tốt các lớp tập huấn.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí cho
việc phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chương trình này từ dự toán ngân sách
chi thư­ờng xuyên của Bộ.

Mức kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình được
áp dụng theo Quyết định số 41/QĐ-BXD ngày 13/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
về việc ban hành mức kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng và các quy định hiện
hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng
Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Các Thứ trưởng;
– Lưu VP, PC.

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ
CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 126/QĐ-BXD ngày
24/ 01 /2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. TỔ CHỨC CÁC
LỚP PHỔ BIẾN, TẬP HUẤN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Tổ chức
các lớp phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

Số TT

Các văn bản cần được phổ biến, tập huấn

Đối tượng học viên

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày
26/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Bộ Xây dựng

Cán
bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Vụ Pháp chế

Vụ
Tổ chức cán bộ

2

Nghị
định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành
chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất,
kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát
triển nhà và công sở

Cán
bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan


nt –

Thanh
tra Bộ

3

Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày
11/12/2013 Nghị định Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số
48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

-nt-


nt –

Vụ
Kinh tế xây dựng

4

Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày
20/11/2013 của Chính phủ quy định về phát triển nhà ở xã hội

-nt-


nt –

Cục
Quản lý nhà và thị trường bất động sản

5

Nghị
định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ quy định về phát triển và
quản lý nhà ở tái định cư

-nt-


nt –

-nt-

6

Nghị
định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở
thuộc quản lý nhà nước

-nt-


nt –

-nt-

7

Quyết
định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người
có công với cách mạng về nhà ở

-nt-


nt –

-nt-

8

Thông
tư 01/2013/TT-BXD ngày 28/2/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý
chi phí
quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Cán
bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan

Vụ Pháp chế

Vụ
Kinh tế xây dựng

9

Thông tư 02/2013/TT-BXD ngày
08/3/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng
khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công
trình dịch vụ.

-nt-


nt –

Cục
Quản lý nhà và thị trường bất động sản

10

Thông tư
03/2013/TT-BXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng
ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp
đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

-nt-


nt –

Cục
Hạ tầng kỹ thuật

11

Thông
tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết
kế đô thị

nt-


nt –

Vụ
Quy hoạch-Kiến trúc

12

Thông tư 07/2013/TT-BXD ngày
15/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

-nt-


nt –


nt –

13

Thông
tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định
số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có
công với cách mạng về nhà ở

-nt-


nt –

Cục
Quản lý nhà và thị trường bất động sản

14

Thông tư 14/2013/TT-BXD ngày
19/9/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số
34/2013/NĐ-CP ngày 22/4 /2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở
hữu nhà nước.

-nt-


nt –


nt –

15

Thông tư 16/2013/TT-BXD ngày
16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
06/2013/TT-BXD ngày 13 /5 /2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế
đô thị

-nt-


nt –

Vụ
Quy hoạch-Kiến trúc

16

Thông tư 17/2013/TT-BXD ngày
30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây
dựng

Cán
bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan

Vụ Pháp chế

Vụ
Kinh tế xây dựng

17

Thông tư 18/2013/TT-BXD ngày
31/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi,
bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định
các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày
07/01/2013 của Chính phủ

-nt-


nt –

Cục
Quản lý nhà và thị trường bất động sản

18

Thông tư liên tịch số
20/2013/TTLT-BXD – BNV của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung
Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý phát triển
đô thị.

-nt-


nt –

Cục
Phát triển đô thị

19

Thông tư liên tịch số
21/2013/TTLT-BXD –BTC-BTTTT ngày 27/12/2013 của
Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Bộ Thông tin truyền thông
quy định về dấu
hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công
trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

-nt-


nt –

Cục
Hạ tầng kỹ thuật

20

Thông tư liên tịch số
05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-BXD ngày 18/11/2013 của Ủy ban dân tộc, Bộ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ
Xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng,
hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an
toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn

-nt-


nt –


nt –

2. Tổ chức các
lớp phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến ban hành trong
năm 2014

Số TT

Các văn bản cần được phổ biến, tập huấn

Đối tượng học viên

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Luật sửa đổi Luật Xây dựng số
16/2003/QH11

Cán
bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan

Vụ
Pháp chế

Cục
Quản lý hoạt động xây dựng

2

Nghị định quy định chi tiết và
hướng dẫn một số nội dung của Luật Xây dựng


nt –


nt –


nt –

3

Nghị định về quy hoạch xây dựng

– nt –


nt –

Vụ
Quy hoạch kiến trúc

4

Nghị định về quản lý chi phí đầu
tư xây dựng

– nt –


nt –

Viện
Kinh tế xây dựng

5

Nghị định về hợp đồng xây dựng

– nt –


nt –

Vụ
Kinh tế xây dựng

6

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

– nt –


nt –

Thanh
tra Bộ

7

Nghị định quản lý chất lượng
công trình xây dựng

– nt –


nt –

Cục
Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

8

Nghị định về quản lý và lưu trữ thông tin về
nhà ở và thị trường bất động sản

– nt –


nt –

Cục
Quản lý nhà và thị trường bất động sản

9

Nghị định thay thế Nghị định số 42/2009/NĐ-CP
ngày 07/5/2009 về phân loại đô thị.

Cán
bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên quan

Vụ
Pháp chế

Cục
Phát triển đô thị

10

Nghị định thay thế Nghị định 59/2007/NĐ-CP
ngày 9/4/2007 về quản lý chất thải rắn


nt –

-nt-

Cục
Hạ tầng kỹ thuật

11

Các thông tư của Bộ Xây dựng được ban hành
trong năm 2014

– nt –

-nt-

Các
đơn vị soạn thảo văn bản

12

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới trong hoạt động
xây dựng công trình.

– nt –

-nt-

Vụ
Khoa học công nghệ và môi trường

3. Tổ chức
các lớp phổ biến, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật có liên quan:

Số TT

Các văn bản cần được phổ biến, tập huấn

Đối tượng học viên

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Cán
bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Vụ
Pháp chế

Các
đơn vị trực thuộc Bộ

2

Luật Đất đai năm 2013


nt –

-nt-

Cục
Quản lý nhà và thị trường bất động sản

3

Luật Đấu thầu năm 2013

– nt –

-nt-

Cục
Quản lý hoạt động xây dựng

4

Luật Thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí 2013

– nt –

-nt-

Vụ
Kế hoạch – Tài chính

5

Văn bản pháp luật về phòng, chống
tham nhũng (Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham
nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức
và nhân dân…)

– nt –

-nt-

Thanh
tra Bộ

6

Các đề án về công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật của Chính phủ mới ban hành, các văn bản của Nhà nước cần
được phổ biến theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật của Chính phủ và Bộ Tư pháp trong năm 2014.

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị
và doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

-nt-

Các
đơn vị trực thuộc Bộ

4. Phối hợp tổ chức phổ biến pháp
luật với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp: Các cơ quan ở Trung ương,
cơ quan địa phương và các doanh nghiệp chủ trì tổ chức lớp tập huấn, Bộ Xây dựng
có trách nhiệm phối hợp bằng hình thức cử báo cáo viên pháp luật Trung ương hướng
dẫn nội dung tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật tại các cơ quan, đơn vị
đó.

5. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến
thức chuyên ngành về xây dựng, đô thị cho cán bộ, công chức chính quyền địa
phương các cấp và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu: thực hiện theo kế hoạch đã
được Bộ giao cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, cơ sở đào tạo của
các đơn vị tổ chức thực hiện.

II. HÌNH THỨC
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT KHÁC:

Số TT

Hình thức phổ biến

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

 Lập chuyên trang, chuyên mục
hoặc bài viết, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, hỏi – đáp và giải thích
pháp luật… trên các báo, tạp chí, tập san, website của Bộ.

Trung tâm thông
tin, Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng.

Vụ Pháp chế,
Văn phòng Bộ và đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản.

2

Đưa tin về văn bản quy phạm pháp
luật mới, tổ chức các cuộc tọa đàm phổ biến pháp luật trên Đài phát thanh và
Đài truyền hình, trả lời trực tuyến.

-nt-

-nt-

3

Xây dựng tủ sách pháp luật: bổ
sung các loại sách, báo, tạp chí, các tài liệu mới và trang thiết bị phục vụ
quản lý nhà nước của Bộ.

Vụ Pháp chế

 

4

Thu thập các ý kiến, kiến nghị của
doanh nghiệp về xây dựng cơ chế, chính sách ngành Xây dựng; giải đáp pháp luật.

Trung
tâm thông tin

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản và các đơn vị
có liên quan.

5

Phổ biến pháp luật thông qua
hình thức phát tài liệu.

Vụ Pháp chế

 

6

Triển khai thực hiện “Ngày pháp
luật”.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị trực
thuộc Bộ Xây dựng

III. KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC
PHÁP LUẬT CỦA BỘ XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG
CỦA BỘ XÂY DỰNG.

1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng:
Giao Vụ Pháp chế nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo Bộ về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của
Bộ Xây dựng theo yêu cầu mới của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật của Chính phủ và của Bộ Tư pháp.

2. Củng
cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương:
Giao Vụ Pháp
chế rà soát, bổ sung đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương của Bộ Xây dựng
đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định mới.

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *