Tải Quyết định 1259/QĐ-BXD năm 2016 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 1259/QĐ-BXD năm 2016 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1259/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Đỗ Đức Duy
Ngày ban hành: 25/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 1259/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 1259/QĐ-BXD năm 2016 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1259/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25
tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “NGÀNH XÂY DỰNG
CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP
ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ
chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày
05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Kế hoạch tổ chức
thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn
2016 – 202
0;

Căn cứ Văn bản số 2176/HD-BTĐKT
ngày 31/10/2016 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung
ương hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn
2016 – 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ
chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết
định này Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức
xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu
lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ
trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng, các tổ chức và cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (để
b/c);
– Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
– Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (để b/c);
– Hội đồng TĐKT TW, Ban TĐKT TW;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ NN và PTNN;
– Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
– Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành XD;
– Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Đức Duy

 

KẾ HOẠCH

TỔ
CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “NGÀNH XÂY DỰNG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN
MỚI” GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1259/QĐ-BXD ngày
25 tháng 11
năm 2016 của Bộ trưởng Xây dựng)

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg
ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức
thực
hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
giai đoạn 2016 – 2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện
Phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn
2016 – 2020 (sau đây gọi tắt là “Phong trào thi đua”) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng
của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, phát huy sức mạnh của
cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp
tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà
nước, góp phần nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần cho
người dân trên địa bàn nông thôn.

b) Tổ chức các phong trào thi đua thiết
thực, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị của Ngành, mục tiêu phấn đấu đến
năm 2020 đạt yêu cầu về quy hoạch và thực hiện quy hoạch trong Bộ tiêu chí quốc
gia nông thôn mới.
Đến năm 2018, có 100% số xã đạt chuẩn về
quy hoạch và thực hiện quy hoạch.

2. Yêu cầu:

a) Việc tổ chức triển khai thực hiện
Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ, nội dung trọng
tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị trong ngành Xây dựng.
Khi đánh giá kết quả thi đua và công nhận danh hiệu thi đua hàng năm của các tập
thể, cá
nhân giai đoạn 2016 – 2020 phải gắn với kết quả
triển khai thực hiện tiêu chí xây dựng n
ông thôn mới của
ngành Xây dựng.

b) Phong trào thi đua phải được tổ chức
thường xuyên, liên tục với từng nội dung cụ thể, hình thức phong
phú, thiết thực và tạo sức lan tỏa, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm
vụ chính trị
của mỗi tập thể, cá nhân trong từng đơn vị;
phát huy sáng
kiến, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành.

c) Thông qua các phong trào thi đua để
phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các
điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào
xây dựng nông thôn mới.

d) Đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị
thuộc Ngành tiến hành tổng kết Phong trào thi đua, khen thưởng hoặc trình xét cấp
có thẩm quyền khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
tiêu biểu trong phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn
mới”.

II. NỘI DUNG PHONG
TRÀO THI ĐUA

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức
năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động Phong trào thi đua với nội
dung, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức,
cá nhân phấn đấu thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung các hoạt động
nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện
các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

2. Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ
sung, ban hành các văn bản pháp luật về nông thôn mới và hướng dẫn triển khai
thực hiện Kế hoạch phong trào thi đua thuộc phạm vi quản lý của ngành Xây dựng
theo chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Quyết định số
1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; ban hành tiêu chuẩn nhà ở
nông thôn, các mẫu nhà ở, mẫu nhà công trình công cộng theo Quyết định số
1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về bộ tiêu chí quốc gia về
nông thôn mới.

3. Xây dựng và triển khai công tác
quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với Luật Xây dựng và các văn bản quy
phạm pháp luật có liên quan. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm
bảo tiến độ, chất lượng công tác quy hoạch tại các địa phương. Triển khai thực
hiện “Đề án mô hình quy hoạch xây dựng vùng huyện đáp ứng tiêu chí nông thôn mới”
đảm bảo tính liên kết vùng trong
xây dựng nông thôn mới và
thúc đẩy đô thị hóa trên địa bàn huyện (sau khi có Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ).

4. Huy động các nguồn lực, các tổ chức,
cá nhân tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực, tham gia đầu tư
phát triển cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm
nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp về tầm quan trọng của việc xây dựng nông
thôn mới; thông tin kịp thời tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị giai
đoạn 2016 – 2020 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng và các phương tiện
truyền thông của Ngành.

6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến
thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia các chương trình,
dự án xây dựng nông thôn mới tại cơ sở và cán bộ chủ chốt ở địa phương.

7. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu,
phát huy sáng kiến và ứng dụng giải pháp
khoa học công nghệ mới; tham mưu
, đề xuất các cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới; xây dựng các tiêu chí mới về xây dựng nông thôn mới của ngành Xây dựng.

8. Triển khai các chính sách về nhà
nông thôn giai đoạn 2016 – 2020: Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng
nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung (theo Quyết định số
48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8
/2014 của Thủ tướng Chính phủ) và
Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo
chuẩn nghèo
mới.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức
năng, nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựn
g
nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ Xây dựng, xây dựng kế
hoạch của đơn vị
gắn với chương trình công tác trọng tâm
hàng năm và yêu cầu xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện có hiệu quả
Phong trào thi đua với những nội dung, tiêu chí cụ thể phù hợp với điều kiện thực
tiễn, tránh hình thức, lãng phí.

2. Tăng cường các hoạt động thông
tin, tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tình hình,
yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận
thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về khái niệm nông thôn mới, tạo sự đồng
thuận của toàn Ngành, toàn xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống
chính t
rị, quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong
trào thi đua, góp phần đảm bảo phát triển nông thôn bền vững.

3. Các cơ quan báo chí, truyền thông
phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường
thời lượng nhằm giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn, thiết
kế điển hình liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới; giới thiệu
các kết quả về Phong trào thi đua và phát hiện, biểu dương, nhân rộng những
mô hình hay, cách làm mới, các gương điển hình tiên tiến của các tập thể, cá
nhân trong ngành Xây dựng; xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo thực hiện xây dựng
nông thôn mới do Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai tại các địa phương.

4. Nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện
các văn bản pháp luật về xây dựng nông thôn mới đảm bảo tính thống nhất giữa
các chính sách, phù hợp với mục tiêu chung của chương trình giảm nghèo và
chương trình phát triển kinh tế – xã hội; triển khai rà soát, đánh giá công tác
quy hoạch xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây
dựng, hoàn thiện các chính sách theo quy định của pháp luật mới có liên quan,
triển khai thực hiện các chính sách sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở đối với
khu vực nông thôn theo
đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

5. Nghiên cứu xây dựng đề cương và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực cho đội ngũ
cán bộ chủ chốt ở địa phương, đội ngũ báo cáo viên các cấp, đặc biệt đối với
cán bộ cấp xã, gắn kết với chương trình đào tạo công chức cấp xã.

6. Huy động mọi nguồn lực thực hiện
Phong trào thi đua theo mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tập trung xây dựng cơ
sở hạ tầng khung, cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng sâu, vùng xa và các dự án
mang tính kích cầu.

7. Năm 2018, các cơ quan, đơn vị chủ
động tiến hành sơ kết giai đoạn II, đánh giá, rút kinh nghiệm và tổ chức khen
thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp
trong Phong trào thi đua để tiếp tục thực hiện và tiến hành tổng kết Phong trào
thi đua vào năm 2020.

8. Hàng năm, Hội đồng thi đua, khen
thưởng Bộ Xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra tình
hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị.

IV. TIÊU CHUẨN VÀ
HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn:

a) Đối với các đơn vị hành chính, sự
nghiệp:

– Đăng ký tham gia Phong trào thi đua
và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung
sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 tại cơ quan, đơn vị.

– Hoàn thành có chất lượng, đảm bảo
tiến độ theo kế hoạch đề ra đối với những nội dung, nhiệm vụ được phân công về
xây dựng nông thôn mới.

– Nghiên cứu, kịp thời điều chỉnh các
văn bản hướng dẫn, tham mưu cho lãnh đạo cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế,
chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới theo chương trình, kế hoạch xây dựng
nông thôn mới của Bộ Xây dựng giai đoạn 2016 – 2020.

– Tham gia chỉ đạo, hỗ trợ (có địa chỉ
cụ thể) đối với địa phương đạt một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới
theo quy định; có đóng góp cụ thể, thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới;
đăng ký và hỗ trợ các huyện, xã đặc biệt khó khăn.

b) Đối với các doanh nghiệp:

– Đăng ký tham gia Phong trào thi đua
và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Xây dựng chung
sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 tại cơ quan, đơn vị.

– Có đóng góp cụ thể, thiết thực
trong xây dựng nông thôn mới.

– Có liên kết, phối hợp giải quyết việc
làm trên địa bàn nông thôn.

– Tham gia các dự án đầu tư xây dựng
cơ sở hạ tầng, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở khu vực nông thôn, hỗ trợ nhà ở tránh
lũ cho hộ nghèo khu vực miền Trung, hỗ trợ nhà ở, xây dựng cụm tuyến dân cư và
nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

c) Đối với cá nhân:

– Đăng ký tham gia hưởng ứng tích cực
Phong trào thi đua và đạt một trong các tiêu chí sau:

+ Có thành tích xuất sắc trong Phong
trào thi đua, có sáng kiến, giải pháp hữu ích tham gia nghiên cứu, xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật và triển khai thực hiện các
cơ chế, chính sách; bám sát cơ sở, hướng dẫn, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho cơ sở
trong xây dựng nông thôn mới.

+ Có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ,
vật chất, góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

2. Hình thức khen thưởng:

a) Khen thưởng hàng năm:

– Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị:
Căn cứ kết quả triển khai
tổ chức thực hiện Phong trào thi
đua hàng năm, Hội đồng thi
đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá, bình xét thi đua và khen thưởng đối với tập thể,
cá nhân theo thẩm quyền. Tiêu chuẩn và tỷ lệ khen thưởng do Thủ trưởng đơn vị
quyết định.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng:
Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ xét tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho
các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào thi đua
hàng năm. Tỷ lệ khen thưởng không vượt quá 15% trên tổng số
tập thể (
nhân) được tặng Giấy khen của đơn vị.

b) Khen thưởng sơ kết giai đoạn 2016
– 2018:

– Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị: Các cơ quan, đơn vị tiến hành sơ kết Phong trào thi đua vào năm 2018
và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm
quyền.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng:
Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ xét tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho
các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào thi đua
giai đoạn 2016 – 2018. Tỷ lệ khen thưởng không vượt quá 15% trên tổng số tập thể
(
nhân) được tặng Giấy khen của đơn vị.

c) Khen thưởng tổng kết giai đoạn
2016 – 2020:

– Khen thưởng cấp cơ sở (Giấy khen của
Thủ trưởng đơn vị), khen thưởng cấp Bộ (Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng): Thực
hiện theo nội dung quy định tại điểm a và điểm b mục 2 phần
IV của Kế hoạch này.

– Khen thưởng cấp Nhà nước (Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba): Thực hiện theo Quyết định
số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch
tổ chức thực hiện Phong
trào thi đua “Cả nước chung sức
xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020. Trên cơ sở kết quả thực hiện
Phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ sẽ
lựa chọn từ 02 đến 03 tập thể, từ 01 đến 02 cá nhân có thành tích xuất
sắc
tiêu biểu trong Phong trào thi đua đề nghị
Nhà nước khen thưởng.

3. Mức khen thưởng và kinh phí khen thưởng:

Thực hiện theo Quyết định số
1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ
chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
giai đoạn 2016 – 2020 và theo quy định hiện hành.

4. Quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị
khen thưởng:

a) Quy trình, thủ tục:

– Khi tiến hành đánh giá hàng năm, sơ
kết, tổng kết Phong trào thi đua, cơ quan (bộ phận) làm công tác thi đua, khen
thưởng các đơn vị có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp danh sách, hoàn thiện hồ
sơ, báo cáo thủ trưởng đơn vị quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình
cấp trên khen thưởng
đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua.

– Vụ Tổ chức cán bộ là đầu mối tiếp
nhận, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng; phối hợp với các cơ quan có liên quan
trong quá trình thẩm định hồ sơ, trình Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ xét, đề
nghị Nhà nước khen thưởng.

b) Hồ sơ:

– Hồ sơ khen thưởng gồm:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm
theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng;

+ Biên bản họp xét khen thưởng của Hội
đồng thi đua, khen thưởng đơn vị;

+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá
nhân được đề nghị khen thưởng.

– Số lượng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng: 01 bộ (bản chính); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 03 bộ (bản
chính); Huân chương Lao động hạng Ba: 04 bộ (bản chính).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ (Thường trực Hội
đồng thi đua, khen thưởng Bộ) phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thống
nhất nội dung và biện pháp triển khai thực hiện Phong trào thi đua.

2. Vụ Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì
phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện tiêu chí xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 của ngành Xây dựng.

3. Trong tháng 12 năm 2016, các cơ
quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động Phong trào thi đua tới toàn
thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động thuộc phạm vi đơn vị quản lý và triển
khai thực hiện các nội dung kế hoạch đảm bảo chất lượng và tiến độ.

4. Trung tâm Thông tin, Báo Xây dựng,
Tạp chí Xây dựng và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo
nghiệp vụ, phối hợp với các báo, đài Trung ương và địa phương tổ chức tuyên
truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm biểu dương và nhân rộng những
mô hình hay, cách làm mới, gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào
thi đua.

5. Cơ quan (bộ phận) làm công tác thi
đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các
đơn vị có liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, tổng hợp danh sách trình cấp có
thẩm quyền khen th
ưởng.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu
trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong việc chỉ đạo, theo
dõi, hướng
dẫn, đôn đốc, giám sát triển khai thực hiện
Phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị mình.

7. Định kỳ 6 tháng, hàng năm các
quan, đơn vị báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào
thi đua về Bộ Xây
dựng (Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, cáo
Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo
cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng theo quy định. Báo cáo 6
tháng gửi trước ngày 10/6
, báo cáo năm gửi trước ngày
10/12 hàng năm.

8. Vụ Tổ chức cán bộ (Thường trực
Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ) chủ trì, phối
hợp với Vụ Quy hoạch – Kiến trúc
triển khai, đôn đốc, kiểm
tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo
Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu
có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho
phù hợp với
tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị phản
ánh kịp thời về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng
xem xét, quyết định./.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *