Tải Quyết định 124/QĐ-BXD năm 2013 công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 124/QĐ-BXD năm 2013 công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 124/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 29/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 124/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 124/QĐ-BXD năm 2013 công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 124/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng
chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây
dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực
xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày
14/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-BXD ngày 09/12/2010 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở đủ điều
kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng;

Căn cứ hồ sơ đăng ký của cơ sở đào tạo;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký công nhận cơ
sở đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận: “Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ xây dựng – Công
ty cổ phần đầu tư và xây dựng Âu Lạc” là đơn vị đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định
giá xây dựng:

Điều 2. Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ xây dựng – Công ty cổ phần đầu
tư và xây dựng Âu Lạc có trách nhiệm tổ chức đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng
theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ
sư định giá xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng, Giám đốc
Trung tâm thông tin, Thủ trưởng cơ sở đào tạo có tên ở Điều 1 và các tổ chức, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 3.
– Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
– Website Bộ Xây dựng;
– Lưu VT, Vụ KTXD, Tr

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Sơn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *