Tải Quyết định 123/QĐ-BTNMT về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Word, PDF [Download]

Quyết định 123/QĐ-BTNMT về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 123/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Quý Kiên
Ngày ban hành: 22/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 123/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 123/QĐ-BTNMT về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 123/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 ca Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cu tchức ca Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phn ánh, kiến nghị ca cá nhân, tổ chc về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 20/0 ca Chính phvề kim soát thtục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 ca Chính phvà Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 ca Chính ph sa đi, bổ sung một sđiều ca các nghị định liên quan đến kim soát thtục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2018 ca Chính phvề thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết thtục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết s 68/NQCP ngày 12 tháng 5 năm 2020 ca Chính phủ ban hành Chương trình cắt gim, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025;

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 ca Chính phvề tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, gii pháp ch yếu ci thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 ca Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kim soát thtục hành chính;

Theo đề nghị ca Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điu 3;
Bộ trưng Trn Hồng Hà (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Văn phòng Chính phủ; Bộ Nội vụ;
Các STN&MT;
– Cng TTĐT Bộ TN&MT;
Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quý Kiên

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số: 123/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC):

– Rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC; quy định TTHC thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến; bãi bỏ các thành phần hồ sơ mà có thể khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp hoặc thành phần hồ sơ đã được lưu tại cơ quan giải quyết TTHC; cắt giảm thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

– Cắt giảm, đơn giản hóa và liên thông TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành để tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu chi phí thực hiện cho người dân và doanh nghiệp cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường; xóa bỏ các TTHC trung gian; xây dựng quy trình giải quyết TTHC đơn giản, công khai, minh bạch; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, kiểm tra, giám sát việc xử lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

2. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ kiểm soát TTHC bảo đảm tiến độ, chất lượng; thực hiện Phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với đặc điểm của ngành tài nguyên và môi trường.

3. Các nhiệm vụ phải rõ nội dung, thời hạn, sản phẩm cụ thể; xác định rõ trách nhiệm của đơn vị chủ trì; tăng cường sự phối hợp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thống kê, cập nhật dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị vào phần mềm thống kê, rà soát theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

2. Rà soát, đánh giá, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Xây dựng trình Bộ trưởng để trình cơ quan có thẩm quyền công bố phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

5. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là việc thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp tục rà soát để xây dựng, trình ban hành các quy trình nội bộ giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ nhằm rút ngắn thời hạn giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh việc xây dựng quy trình điện tử; tiếp nhận và giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn đạt trên 95% tổng số TTHC được tiếp nhận thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Thực hiện có hiệu quả việc đánh giá tác động TTHC, quy định hành chính trong hồ sơ, dự thảo lập đề nghị xây dựng VBQPPL có quy định TTHC; đẩy mạnh việc tổ chức hội thảo, hội nghị lấy ý kiến hoặc tham vấn ý kiến của người dân, doanh nghiệp cũng như các chuyên gia, các nhà khoa học đối với các TTHC dự kiến quy định mới; các quy định không còn phù hợp, là rào cản, điểm nghẽn gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh; các giải pháp, phương án cắt giảm, đơn giản hóa và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

7. Bảo đảm thời gian công bố TTHC được ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong VBQPPL và kịp thời niên yết công khai tại trụ sở cơ quan tiếp nhận và giải quyết TTHC (Văn phòng Một cửa); cập nhật, đăng tải kịp thời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ.

8. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính và giải quyết TTHC tại địa chỉ: https://pakn.dichvucong.gov.vn trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia; thường xuyên đối thoại, lắng nghe phản ánh, kiến nghị nhằm tháo gỡ cũng như giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến việc giải quyết TTHC của ngành tài nguyên và môi trường.

9. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến cho người dân và doanh nghiệp những quy định mới; TTHC mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm tiến độ, chất lượng; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ (báo cáo quý gửi chậm nhất trước ngày 15 của tháng cuối quý; báo cáo năm gửi chậm nhất trước ngày 15 tháng 12) về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định, gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ để tổng hợp).

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị lập dự toán, bảo đảm đủ kinh phí để triển khai thực hiện.

Ngoài kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm, Văn phòng Bộ và các đơn vị được huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ và của đơn vị.

3. Văn phòng Bộ chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo và kiến nghị Bộ trưởng các giải pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch này được thực hiện hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ./.

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Ni dung nhim v, hot đng

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao về kiểm soát TTHC; về Dịch vụ công trực tuyến thiết yếu và thực hiện khai thác, sử dụng các nghiệp vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và các nhiệm vụ có liên quan theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT;

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Trong năm 2021

Văn bản, Báo cáo của Bộ về kiểm soát TTHC, về dịch vụ công. Về cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các văn bản khác có liên quan

2

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết về việc đơn giản hoá TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ

Trong năm 2021

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021

3

Tổng hợp, báo cáo định kỳ (hàng quý, năm) hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Nhiệm vụ thường xuyên năm 2021

Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác kiểm soát TTHC của Bộ được ban hành bảo đảm thời hạn và chất lượng

4

Phổ biến, quán triệt, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo các VBQPPL ban hành mới; đôn đốc việc triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường

Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Nhiệm vụ thường xuyên năm 2021

– Kết quả thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường của Bộ, các Tổng cục, Cục;

– Phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC qua các

5

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các Tổng cục, Cục theo Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính hoặc Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao và giải quyết các kiến nghị của địa phương

Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ

Theo Kế hoạch năm 2021 và Kế hoạch của Tổ công tác của Bộ trưởng về kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ

Báo cáo về nội dung, kết quả kiểm tra

6

Xây dựng, trình ban hành Kế hoạch kiểm soát THHC năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Tháng 01/2022

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC của Bộ

II

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, THAM GIA Ý KIẾN VÀ THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VBQPPL CÓ QUY ĐỊNH TTHC

1

Đánh giá tác động quy định TTHC trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL; dự án, dự thảo VBQPPL

Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo

Vụ Pháp chế

Trong quá trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL; dự án, dự thảo VBQPPL

Báo cáo đánh giá tác động TTHC trong hồ sơ lập đề nghị và hồ sơ trình dự án, dự thảo VBQPPL

2

Tham gia ý kiến, thẩm định các quy định về TTHC tại đề nghị xây dựng VBQPPL và dự án, trong các dự thảo VBQPPL

Vụ Pháp chế

Các đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL

Theo Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL

Văn bản tham gia ý kiến; văn bản thẩm định quy định TTHC

III

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TTHC VÀ THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT TTHC

1

Công bố TTHC trong các VBQPPL thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ

Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL; Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Sau khi VBQPPL có nội dung quy định chi tiết TTHC được ban hành bảo đảm quy định tại Thông tư 02/2017/TT- VPCP

– Hồ sơ dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ bảo đảm theo quy định và hướng dẫn của các VBQPPL hiện hành.

– Quyết định công bố TTHC

2

Tiếp tục tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cắt giảm, đơn giản hoá TTHC; xây dựng, trình ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, Văn phòng Hội đồng ĐGTLKSQG

Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế

Năm 2021

Quyết định ban hành

3

Xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử của Bộ; tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT; Các Tổng cục, Cục; Văn phòng Hội đồng ĐGTLKSQG

Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế

Cả năm 2021

Quy trình giải quyết các TTHC được thực hiện trên môi trường mạng

4

Cập nhật, đăng tải công khai, quản lý dữ liệu TTHC của Bộ trên cơ sở dữ liệu Cổng Dịch vụ công quốc gia

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Theo nội dung Quyết định công bố

TTHC được công khai trên Cơ sở dữ liệu Cổng Dịch vụ công quốc gia

5

Thực hiện công khai và niêm yết TTHC theo đúng quy định

Văn phòng Một cửa của Bộ

Các đơn vị trực thuộc Bộ có giải quyết TTHC

Theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT- VPCP

Công khai đầy đủ, rõ ràng đúng quy định, dễ tiếp cận, tra cứu thông tin; niêm yết TTHC tại VPMC, trên Cổng thông tin, trang thông tin điện tử của các đơn vị và các hình thức công khai phù hợp khác

6

Tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông phù hợp với các phương thức: Trực tiếp, trực tuyến, bưu chính công ích và bưu điện

Văn phòng Một cửa của Bộ; Các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ

Các đơn vị chuyên môn trực tiếp giải quyết TTHC

Cả năm 2021

Hồ sơ giải quyết TTHC được tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả bảo đảm thời hạn; tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân

7

Triển khai các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá của Liên Hợp quốc và tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Các Tổng cục, Cục; Văn phòng Bộ; Vụ Pháp chế

Cả năm 2021

Các TTHC mức độ 4 được cung cấp hoàn toàn trên môi trường mạng qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ, bảo đảm kết nối liên thông với Cổng Dịch vụ công quốc gia

8

Tiếp tục hoàn thiện, cung cấp giải pháp để người dân, doanh nghiệp thanh toán, thực hiện nghĩa vụ tài chính giải quyết TTHC không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức khác nhau; tích hợp trên nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường

Các Tổng cục, Cục; Văn phòng Bộ

Cả năm 2021

Công bố công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của các đơn vị trực thuộc Bộ hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến phí, lệ phí giải quyết TTHC.

9

Rà soát, chuẩn hóa các TTHC thuộc phạm vi quản lý ngành tài nguyên và môi trường trên cơ sở dữ liệu TTHC Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Văn phòng Bộ

Các Tổng cục, Cục

Cả năm 2021

Nhiệm vụ thường xuyên

IV

TỔ CHỨC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

1

Tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ánh, kiến nghị ca địa phương về chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan trực thuc B

Cả năm 2021

Văn bản phúc đáp, trả li phn ánh, kiến nghị

2

Vận hành, khai thác cơ s dliệu Hệ thng phản ánh, kiến nghị ca người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quc gia tại địa chỉ:

https:pakn.dichvucong.gov.vn

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Cả năm 2021

Các phản ánh, kiến nghị ca người dân và doanh nghiệp được tiếp nhận, phân công trả lời trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

3

Vn hành, qun lý Hthống tiếp nhn và trả lời ý kiến công dân trên Cổng thông tin điện tử của B: http://hoidap.monre.gov.vn

Văn phòng B

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Cả năm 2021

Các phản ánh, kiến nghvề quy đnh, TTHC được tiếp nhn, phân loi, chuyển xử lý và trlời công khai trên Cổng thông tin điện tử ca B

V

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT ĐƠN GIẢI HÓA TTHC

1

Tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC; quy đnh TTHC thc hiện theo dịch vcông trực tuyến; bãi bỏ các thành phần hồ sơ mà có thkhai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cng thông tin về đăng ký doanh nghiệp hoặc thành phn hồ sơ đã được lưu ti cơ quan giải quyết TTHC; ct giảm thời gian tiếp nhn hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trong quá trình xây dựng, sửa đổi VBQPPL năm 2021 cho phù hợp vi mc II. Nội dung ca Kế hoch đề ra.

Các đơn vị có liên quan trc thuộc B

V Pháp chế, Văn phòng Bộ

Theo Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2021

Hồ sơ dthảo trong đề ngh xây dng VBQPPL, dự án, dự tho VBQPPL được sửa đi, bổ sung hoc ban hành mi; phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phm vi chức năng quản lý ca Bộ Tài nguyên và Môi trường

2

Xây dựng trình Bộ trưởng để trình cơ quan có thẩm quyền công bố Phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ

Cả năm 2021

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ

VI

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN TRONG CẢI CÁCH TTHC, KIỂM SOÁT TTHC

1

Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về các hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC của ngành tài nguyên và môi trường

Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền; Báo Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ

Nhiệm vụ thường xuyên năm 2021

– Các tin bài, phóng sự, video clip, hoạt động của Bộ có liên quan đến công tác CCHC nói chung, công tác cải cách TTHC của Bộ.

– Tin bài trên Cổng TTĐT của Bộ, các Cổng và Trang thông tin điện tử của các đơn vị và các hình thức phù hợp khác

2

Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và các nền tảng dịch vụ, chức năng, tiện ích khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ tới công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và người dân, doanh nghiệp

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Nhiệm vụ thường xuyên năm 2021

Các nội dung về phổ biến, quán triệt, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đăng ký tài khoản trên Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia để khai thác, sử dụng

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *