Tải Quyết định 1226/QĐ-BXD năm 2018 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng Phiên bản 1.0 – Word, PDF [Download]

Quyết định 1226/QĐ-BXD năm 2018 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng Phiên bản 1.0

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1226/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 25/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 1226/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 1226/QĐ-BXD năm 2018 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng Phiên bản 1.0

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1226/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ BỘ XÂY DỰNG PHIÊN BẢN 1.0

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-BXD ngày 22/6/2016 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2016 -2020;

Căn cứ Quyết định số 1392/2017/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2018;

Căn cứ văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 1.0 và văn bản số 2384/BTTTT-THH ngày 28/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn mẫu Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ, mẫu Đe cương Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh;

Căn cứ văn bản số 488/THH-KH ngày 10/8/2018 của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông và văn bản số 562/THH-KH ngày 24/8/2018 của Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc góp ý đối với Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Xây dựng Phiên bản 1.0”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Trung tâm Thông tin:

– Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng phiên bản 1.0;

– Theo dõi, đôn đốc, đánh giá mức độ triển khai tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng bảo đảm đúng mục tiêu, nội dung đã ban hành;

– Đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt việc cập nhật, điều chỉnh nội dung Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng phù hợp với yêu cầu thực tế trong quá trình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng theo các quy định hiện hành.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tuân thủ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ đã ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Các đ/c Thứ trưởng;
– Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
– Lưu: VT, TTTT(5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *