Tải Quyết định 1226/QĐ-BTNMT năm 2015 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Word, PDF [Download]

Quyết định 1226/QĐ-BTNMT năm 2015 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1226/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 22/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 1226/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 1226/QĐ-BTNMT năm 2015 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ
TÀI NGUYÊN VÀ

MÔI TRƯỜNG
———-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1226/QĐ-BTNMT


Nội, ngày 22 th
á
ng 5
năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM
PHÁP LUẬT THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh Pháp đin hệ thng quy phạm pháp luật s03/2012/UBTVQH ngày 16 tháng 4 năm 2012;

Căn cNghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27
tháng 6 năm 2013 của Chính ph
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp
luật;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP
ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-TTg
ngày 06 tháng 6 năm 2014 c
a Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và
phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề mục;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg
ngày 29 tháng 7 n
ăm
2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết
định này Kế hoạch triển khai thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực
thi hành kể từ ngày ký .

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trư
ng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Bộ Tư pháp;
– Các Thứ trư
ng;
– Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC TRÁCH
NHIỆM CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định s1226/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC TIÊU

Tổ chức triển khai có hiệu quả, đúng
lộ trình xây dựng các chủ đề pháp điển thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và
Môi trường tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Th
tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đmục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực
hiện pháp điển theo đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm
2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển.

II. YÊU CẦU

1. Xác định đầy đủ nội dung công việc,
tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc
triển khai hoạt động pháp điển quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ Tài
nguyên và Môi trường.

2. Xác định các điều kiện cần thiết về
thể chế, tổ chức nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm pháp
điển thành công các đề mục trong m
i chủ đề theo quy định của Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp
luật.

III. NỘI DUNG KẾ
HOẠCH

1. Tổ chức phổ
biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về pháp điển quy phạm pháp luật

Đơn vị chtrì: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian thực hiện: Quý II năm 2015.

2. Tổ chức tập
huấn kỹ năng pháp điển quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đơn vị phi hợp: Cục Kiểm tra
văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Quý III năm
2015.

3. Tổ chức thực
hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên
và Môi trường

3.1. Chủ đề đất đai

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

Đơn vị phi hợp: Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Kiểm
tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp

Thời gian thực hiện:

– Hoàn thành dự thảo đề mục pháp điển:
Quý III năm 2016;

– Gửi Bộ Tư pháp thẩm định: Quý IV
năm 2016;

– Chỉnh sửa, hoàn thiện đề mục: Quý I
năm 2017.

3.2. Chủ đề môi trường

a) Đề mục bảo vệ môi trường

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

Đơn vị phối hợp: Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Kiểm tra văn bản
quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp

Thời gian thực hiện:

– Hoàn thành dự thảo đề mục pháp điển:
Quý III năm 2017;

– Gửi Bộ Tư pháp thẩm định: Quý IV
năm 2017;

– Chỉnh sửa, hoàn thiện đề mục: Quý I
năm 2018.

b) Đmục đa dạng sinh học

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

Đơn vị phối hợp: Tổng cục Môi trường,
Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư
pháp

Thời gian thực hiện:

– Hoàn thành dự thảo đề mục pháp điển:
Quý III năm 2017;

– Gửi Bộ Tư pháp thẩm định: Quý IV
năm 2017;

– Chnh sửa, hoàn thiện đề mục: Quý I năm 2018.

3.3. Chủ đề tài nguyên

a) Đmục tài nguyên nước

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

Đơn vị phối hợp: Cục Quản lý tài
nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,
Bộ Tư pháp

Thời gian thực hiện:

– Hoàn thành dự thảo đề mục pháp điển:
Quý II năm 2018;

– Gửi Bộ Tư pháp thẩm định: Quý III năm 2018;

– Chỉnh sửa, hoàn thiện đề mục: Quý
IV năm 2018.

b) Đề mục khoáng sản

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

Đơn vị phối hợp: Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm
pháp luật, Bộ Tư pháp

Thời gian thực hiện:

– Hoàn thành dự thảo đề mục pháp điển:
Quý IV năm 2018;

– Gửi Bộ Tư pháp thẩm định: Quý I năm
2019;

– Chỉnh sa, hoàn thiện đề mục: Quý II năm 2019.

c) Đề mục đo đạc và bản đồ

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

Đơn vị phối hợp: Cục Đo đạc và Bản đồ
Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,
Bộ Tư pháp

Thời gian thực hiện:

– Hoàn thành dự thảo đề mục pháp điển:
Quý II năm 2019;

– Gửi Bộ Tư pháp thẩm định: Quý III
năm 2019;

– Chỉnh sửa, hoàn thiện đề mục: Quý
IV năm 2019.

d) Đmục thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng viễn thám quốc gia

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

Đơn vị phối hợp: Cục Viễn thám quốc
gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ
Tư pháp

Thời gian thực hiện:

– Hoàn thành dự thảo đề mục pháp điển:
Quý II năm 2019;

– Gửi Bộ Tư pháp thẩm định: Quý III
năm 2019;

– Chỉnh sa, hoàn thiện đề mục: Quý IV năm 2019.

đ) Đmục quản lý tổng hp tài
nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

Đơn vị phi hợp: Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp

Thời gian thực hiện:

– Hoàn thành dự thảo đề mục pháp điển:
Quý IV năm 2019;

– Gửi Bộ Tư pháp thẩm định: Quý I năm
2020;

– Chỉnh sửa, hoàn thiện đề mục: Quý
II năm 2020.

e) Đề mục khai thác và bảo vệ công
trình khí tượng thủy văn

Đơn vị chtrì: Vụ Pháp chế

Đơn vị phi hợp: Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi
trường; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp

Thời gian thực hiện:

– Hoàn thành dự thảo đề mục pháp điển:
Quý
I năm 2020;

– Gửi Bộ Tư pháp thẩm định: Quý II
năm 2020;

– Chnh sửa, hoàn thiện đề mục: Quý III năm 2020.

4. Phổ biến,
tuyên truyền kết quả pháp điển

Thực hiện công bố, công khai, phổ biến,
tuyên tru
yền rộng rãi trên các
phương tiện thông tin đại chúng về kết quả pháp điển thuộc trách nhiệm của Bộ
Tài ngu
yên và Môi trường. Xây dựng
đề án phổ biến kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm
của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

Đơn vị phối hợp: Các Tổng cục, các Cục,
Văn phòng Bộ.

Thời gian thực hiện: Sau khi Chính phủ
thông qua kết quả pháp điển.

IV. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN

1. Trách nhim thực
hiện

1.1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với
các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo đúng tiến
độ được nêu
trong Kế hoạch.

1.2. Các đơn vthuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của
mình có trách nhiệm ph
i hợp với Vụ
Pháp chế trong việc thực hiện K
ế hoạch.

2. Bảo đảm nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện công tác
pháp điển của Bộ Tài nguyên và Môi
trường

2.1. Các đơn vị có trách nhiệm bố trí
nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp bảo đảm triển khai, thực hiện pháp điển hiệu
quả, chất lượng, đúng tiến độ.

2.2. Trường hợp cn thiết, có thể xây dựng đội ngũ cộng tác viên
của Bộ hoặc ký hợp đồng, sử dụng đội ngũ cộng tác viên, các chuyên gia, nhà
khoa học để thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Bộ Tài
nguyên và Môi trường.

3. Kinh phí thực hiện

3.1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với
Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Văn phòng Bộ xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực
hiện, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3.2. Nguồn kinh phí thực hiện được bố
trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác (nếu có).

4. Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc

4.1. Vụ Pháp chế giúp Bộ trưởng theo
dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch này

4.2. Hàng năm, Vụ Pháp chế báo cáo
lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện pháp điển theo quy định tại K
ế hoạch này./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết đ
nh số 1226/QĐ-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Pháp điển đề
mục đất đai

1

Hoàn thành dự thảo
đề mục pháp điển

Vụ Pháp chế

Tổng cục Quản
lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp
luật, Bộ Tư ph
áp

Quý III năm
2016

2

Gửi Bộ Tư pháp
thẩm định

Quý IV năm 2016

3

Chỉnh sửa, hoàn
thiện đề mục

Quý I năm 2017

II

Pháp đin đmục bảo
vệ môi tr
ườ
ng

1

Hoàn thành dự
thảo đề mục pháp điển

Vụ Pháp chế

Tổng cục Môi
trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,
Bộ Tư ph
áp

Quý III năm
2017

2

Gửi Bộ Tư pháp
thẩm định

Quý IV năm 2017

3

Chỉnh sửa, hoàn
thiện đề mục

Quý I năm 2018

III

Pháp đin đmục đa dạng
sinh hoạt

1

Hoàn thành dự
thảo đề mục pháp điển

Vụ Pháp chế

Tổng cục Môi
trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Kiểm tra v
ăn bản quy phạm
pháp luật, Bộ Tư pháp

Quý III năm 2017

2

Gửi Bộ Tư pháp
thẩm định

Quý IV năm 2017

3

Chỉnh sửa, hoàn
thiện đề mục

Quý I năm 2018

IV

Pháp đin đmục tài
nguyên
nước

1

Hoàn thành dự
thảo đề mục pháp điển

Vụ Pháp chế

Cục Quản lý tài
nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp
luật, Bộ Tư pháp

Quý II năm 2018

2

Gửi Bộ Tư pháp
thẩm định

Quý III năm
2018

3

Chỉnh sửa, hoàn
thiện đề mục

Quý IV năm 2018

V

Pháp điển đề mục
khoáng sản

1

Hoàn thành dự
thảo đề mục pháp điển

Vụ Pháp chế

Tổng cục Địa chất
và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Kiểm tra văn bản quy
phạm pháp luật, Bộ Tư ph
áp

Quý IV năm 2018

2

Gửi Bộ Tư pháp
thẩm định

Quý I năm 2019

3

Chỉnh sa, hoàn thiện đề
mục

Quý II năm 2019

VI

Pháp đin đề mục đo
đạc và bản đ

1

Hoàn thành dự
thảo đề mục pháp điển

Vụ Pháp chế

Cục Đo đạc và Bản
đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp
luật, Bộ Tư ph
áp

Quý II năm 2019

2

Gửi Bộ Tư pháp
thẩm định

Quý III năm
2019

3

Chỉnh sửa, hoàn
thiện đề mục

Quý IV năm 2019

VII

Pháp đin đmục thu
nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng vi
n thám quc gia

1

Hoàn thành dự
thảo đề mục pháp điển

Vụ Pháp chế

Cục Viễn thám quốc
gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ
Tư ph
áp

Quý II năm 2019

2

Gửi Bộ Tư pháp
thẩm định

Quý III năm
2019

3

Chỉnh sửa, hoàn
thiện đề mục

Quý IV năm 2019

VIII

Pháp điển đề
mục quản lý tổng h
p tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

1

Hoàn thành dự
thảo đề mục pháp điển

Vụ Pháp chế

Tổng cục Biển
và H
i
đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp
luật, Bộ Tư pháp

Quý IV năm 2019

2

Gửi Bộ Tư pháp thẩm
định

Quý I năm 2020

3

Chỉnh sửa, hoàn
thiện đề mục

Quý II năm 2020

IX

Pháp đin đmục
khai thác và
b
ảo vệ công trình khí tượng
thủy
văn

1

Hoàn thành dự
thảo đề mục pháp điển

Vụ Pháp chế

Cục Khí tượng
thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Kiểm tra văn bản
quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp

Quý I năm 2020

2

Gửi Bộ Tư pháp
thẩm định

Quý II năm 2020

3

Chỉnh sửa, hoàn
thiện đề mục

Quý III năm
2020

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *