Tải Quyết định 122/QĐ-BXD năm 2013 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 122/QĐ-BXD năm 2013 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 122/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 28/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 122/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 122/QĐ-BXD năm 2013 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 122/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28
tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT KINH
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

BỘ
TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP
ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban
hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP
ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/QH13
ngày 26/11/2011 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc
hội nhiệm kỳ khóa XIII;

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-TTg
ngày 17/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn
thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm
kỳ Quốc hội khóa XIII;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản
lý nhà và thị trường bất động sản,

QUYẾT
ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Luật sửa đổi Luật Kinh
doanh bất động sản bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ
Xây dựng, Trưởng ban;

2. Ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ, thành viên;

3. Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ
Tư pháp, thành viên;

4. Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ
Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

5. Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ
Công thương, thành viên;

6. Ông Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Bộ
Tài chính, thành viên;

7. Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên;

8. Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

9. Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Sở
Xây dựng thành phố Hà Nội, thành viên;

10. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục
Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, thành viên thường trực;

11. Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thành viên;

12. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, thành viên;

13. Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thành viên;

14. Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố Cần Thơ, thành viên;

15. Ông Chu Văn Chung, Vụ trưởng Vụ
Pháp chế, Bộ Xây dựng, thành viên;

16. Ông Hoàng Quang Nhu, Phó Vụ trưởng
Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;

17. Ông Trần Văn Khôi, Phó Vụ trưởng
Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;

18. Ông Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện
trưởng, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên.

Điều 2. Thành lập Tổ Biên tập Luật sửa đổi Luật Kinh
doanh bất động sản bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục
Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Vũ Xuân Thiện, Phó Cục trưởng
Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Tổ phó;

3. Ông Vũ Chí Giang, Phó Vụ trưởng Vụ
Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, thành viên;

4. Ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ
Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư pháp, thành viên;

5. Ông Trần Tường Lân, Vụ trưởng Vụ Kết
cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

6. Ông Nguyễn Anh Sơn, Phó Vụ trưởng
Vụ Pháp chế, Bộ Công thương, thành viên;

7. Ông La Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục
Quản lý công sản, Bộ Tài chính, thành viên;

8. Ông Trần Xuân Châu, Phó Vụ trưởng
Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên;

9. Ông Bùi Ngọc Tuân, Cục trưởng Cục
Kinh tế và Phát triển quỹ đất, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi
trường, thành viên;

10. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc
Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, thành viên;

11. Ông Đỗ Trọng Đạt, Giám đốc Sở Xây
dựng thành phố Hải Phòng, thành viên;

12. Ông Lê Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở
Xây dựng thành phố Đà Nẵng, thành viên;

13. Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc
Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thành viên;

14. Ông Nguyễn Tuấn Dược, Giám đốc Sở
Xây dựng thành phố Cần Thơ, thành viên;

15. Ông Phạm Văn Thường, Trưởng phòng
Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ
Xây dựng, thành viên;

16. Ông Lê Cao Tuấn, Phó Văn phòng,
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường
bất động sản, Bộ Xây dựng, thành viên;

17. Ông Đặng Minh Tuấn, Chuyên viên Vụ
Pháp chế, Bộ Xây dựng, thành viên;

18. Ông Nguyễn Hồng Phú, Nghiên cứu
viên Phòng Bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;

19. Ông Hà Đức Thắng, Chuyên viên
chính Vụ Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;

20. Bà Vũ Thị An Minh, Chuyên viên Vụ
Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, thành viên;

21. Bà Phạm Thị Thu Hà, Chuyên viên
phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản,
Bộ Xây dựng, thành viên.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban soạn thảo và Tổ
Biên tập:

1. Ban soạn thảo có nhiệm vụ theo quy
định tại Điều 32 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số
17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Điều 23 của Nghị định số
24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổ Biên tập chịu sự chỉ đạo trực
tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc
nghiên cứu, hoàn chỉnh Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

Điều 4. Hiệu lực và điều khoản thi hành:

Thành viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập
làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chánh Văn Phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản
lý nhà và thị trường bất động sản và các tổ chức, cá nhân có liên quan nêu tại
Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu
lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Lưu: VT, Cục QLN (2b).

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *