Tải Quyết định 119/QĐ-BXD năm 2013 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án năm 2013 của Bộ Xây dựng – Word, PDF [Download]

Quyết định 119/QĐ-BXD năm 2013 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án năm 2013 của Bộ Xây dựng

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 119/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 28/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 119/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 119/QĐ-BXD năm 2013 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án năm 2013 của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 119/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN
BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2013 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số
17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày
05/3/2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và thủ trưởng các đơn
vị liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án
năm 2013 của Bộ Xây dựng” (Có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương
trình này, trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh thì báo cáo Bộ trưởng để
điều chỉnh kịp thời .

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, thủ trưởng các đơn vị và cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có
hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Các Thứ trưởng;
– Văn Phòng Chính phủ;
– Bộ Tư pháp;
– Các Cục, Vụ, Viện KTXD;
– VP Bộ, Thanh tra Bộ;
– Lưu: VT, PC(02).

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC
ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *