Tải Quyết định 113/QĐ-BXD về Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Xây dựng – Word, PDF [Download]

Quyết định 113/QĐ-BXD về Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Xây dựng

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 113/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 24/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 113/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 113/QĐ-BXD về Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 113/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày
24 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH
KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
số 17/2008/QH12;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
của Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ
chức pháp chế;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/ 4/2010
của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này
“Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp
với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này bảo
đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả.

Các đơn vị thuộc Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được
giao, có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện việc tự kiểm tra và kiểm
tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí cho
công tác kiểm tra văn bản theo Kế hoạch này từ dự toán ngân sách chi thường
xuyên của Bộ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày
17/8/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử
dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các quy định hiện hành khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này.

 

 

Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Lại Quang

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VĂN BẢN
QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014 CỦA BỘ XÂY DỰNG
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 113/QĐ-BXD ngày 24 / 01/2014 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng)

STT

Nội dung
công việc

Thời gian thực
hiện

Đơn vị chủ
trì

Đơn vị phối
hợp

I. TỰ KIỂM TRA VĂN BẢN

 

Kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP

Từ 01/01đến 31/12/2014

Đơn vị chủ trì
soạn thảo văn bản

Vụ Pháp chế

II. KIỂM TRA VĂN BẢN DO CƠ QUAN, NGƯỜI CÓ THẨM
QUYỀN BAN HÀNH VĂN BẢN GỬI ĐẾN BỘ XÂY DỰNG

 

Kiểm tra theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP

Từ 01/01đến 31/12/2014

Đơn vị chuyên
môn theo dõi lĩnh vực.

Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan.

III. TỔ CHỨC CÁC ĐOÀN KIỂM TRA TẠI CÁC CƠ
QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN

1

Tỉnh Đắc Nông

Tháng 6/2014

Vụ Pháp chế

Bộ Xây dựng

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Đắc Nông và
các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

2

Tỉnh Bình Phước

Tháng 6/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước và
các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

3

Tỉnh KonTum

Tháng 6/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh KonTum và các
cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

4

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tháng 7/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

5

Tỉnh Kiên Giang

Tháng 7/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang và
các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

6

Tỉnh Đồng Tháp

Tháng 7/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp và
các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

7

Tỉnh Cao Bằng

Tháng 10/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng và
các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

8

Tỉnh Bắc Kạn

Tháng 10/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn và
các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

9

Tỉnh Yên Bái

Tháng 10/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái và
các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

10

Tỉnh Tuyên Quang

Tháng 10/2014

HĐND, UBND, SXD, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
và các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *