Tải Quyết định 108/QĐ-BXD năm 2014 đổi tên Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam thành Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 108/QĐ-BXD năm 2014 đổi tên Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam thành Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 108/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 24/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 108/QĐ-BXD

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 108/QĐ-BXD năm 2014 đổi tên Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam thành Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 108/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày
24 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM THÀNH TRUNG
TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18
tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25
tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-BXD ngày 09 tháng
10 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà
nước về chất lượng công trình xây dựng tại Công văn số 13/GĐ-CQM ngày 13 tháng
01 năm 2014 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Công nghệ quản
lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam thành Trung tâm Phát triển Công nghệ
quản lý và Kiểm định xây dựng trực thuộc Cục Giám định nhà nước về chất lượng
công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Cục Giám định).

Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm
định xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục Giám định, được khắc
con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước
và ngân hàng theo sự uỷ quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Cục
trưởng Cục Giám định và các quy định của pháp luật.

– Tên giao dịch tiếng Anh: CENTER FOR
DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION MANAGEMENT AND INSPECTION
TECHNOLOGY;

– Tên viết tắt: CDMI;

– Trụ sở của Trung tâm: Số 37 Lê Đại Hành, Quận
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định, Cục trưởng Cục Giám định có
trách nhiệm ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý tài chính
của Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng; chỉ đạo, quản
lý các hoạt động của Trung tâm bảo đảm hiệu quả và đúng các quy định của pháp
luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Quyết định này không còn
hiệu lực thi hành.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ,
Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT, TCCB (2b).

BỘ TRƯỞNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *