Tải Quyết định 1078/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Word, PDF [Download]

Quyết định 1078/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1078/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Quý Kiên
Ngày ban hành: 31/05/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 1078/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 1078/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1078/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1399/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế tiếp nhận, thẩm định hsơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả của Bộ Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Văn phòng Một cửa).

Điều 2. Văn phòng Một cửa phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng quy định của pháp luật và các Quy chế của Bộ.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, thông báo rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp, người dân được biết đế thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3998/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Một cửa, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TU;
– Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT;
– Lưu: VT, VP (KSTTHC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quý Kiên

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN TẠI VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

– Địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

– Số điện thoại: 024.37956868 (máy lẻ: 6868)

– Số fax: 024.38359221

– Thư điện tử: vanphongmotcua@monre.gov.vn

– Cổng Dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.monre.gov.vn

STT

Tên thủ tục

Tên dịch vụ công

Cách thức thực hiện

Địa chỉ truy cập trực tuyến

I

Lĩnh vực đất đai

1.

Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất

Cấp chứng chỉ định giá đất

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

2.

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Trực tiếp

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

3.

Thẩm định, đánh giá đủ điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thẩm định, đánh giá đủ điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

– Trực tiếp

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

4.

Cung cấp dữ liệu đất đai

Cung cấp dữ liệu đất đai

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)[1]

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

II

Lĩnh vực tài nguyên nước

1.

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

2.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng t3.000m3/ngày đêm trở lên

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

3.

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

4.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng t3.000m3/ngày đêm trở lên

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

5.

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm trở lên;

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm trở lên

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000m3/ngày đêm trở lên

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

6.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm trở lên; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000m3/ ngày đêm trở lên

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm trở lên; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000m3/ ngày đêm trở lên

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

7.

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

8.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

9.

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2 m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm trở lên

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)[2]

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; lưu lưng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

10.

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

11.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

Gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

12.

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

13.

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

14.

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)[3]

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

15.

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)[4]

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

III

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

1.

Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

– Trực tiếp

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

2.

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

3.

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

4.

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

5.

Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)[5]

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

6.

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)[6]

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

7.

Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

8.

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)[7]

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

9.

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)[8]

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

10.

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

11.

Đóng cửa mỏ khoáng sản

Đóng cửa mỏ khoáng sản

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

12.

Cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu về địa chất, khoáng sản

Cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu về địa chất, khoáng sản

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

13.

Giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng sản

Giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng sản

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

14.

Nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất

Nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất

– Trực tiếp

 

15.

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

IV

Lĩnh vực môi trường

1.

Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)

Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án)

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

2.

Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

3.

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/báo cáo đánh giá tác động môi trường lập lại

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

4.

Chấp thuận sử dụng dung dịch khoan nền không nước

Chấp thuận sử dụng dung dịch khoan nền không nước

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

5.

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

6.

Chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường

Chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https ://dichvucong. monre.gov.vn

7.

Đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại

Đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://vnsw.gov.vn

8.

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

– Trực tuyến (mức độ 4)

https://vnsw.gov.vn

9.

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

– Trực tuyến (mức độ 4)

https://vnsw.gov.vn

10.

Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất

Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất

– Trực tuyến (mức độ 4)

https://vnsw.gov.vn

11.

Đăng ký tiếp cận nguồn gen

Đăng ký tiếp cận nguồn gen

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)[9]

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

12.

Cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen

Cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)[10]

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

13.

Gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen

Gia hạn Giấy phép tiếp cận nguồn gen

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

14.

Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại

Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://vnsw.gov.vn

15.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

16.

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

17.

Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

18.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

19.

Cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

Cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

20.

Gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

Gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

21.

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

22.

Chấp thuận liên kết để chuyển giao chất thải nguy hại không có trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại/Giấy phép quản lý chất thải nguy hại

Chấp thuận liên kết để chuyển giao chất thải nguy hại không có trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại/Giấy phép quản lý chất thải nguy hại

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

23.

Chấp thuận việc sử dụng các phương tiện vận chuyn không ghi trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại chất thải nguy hại/Giấy phép quản lý chất thải nguy hại

Chấp thuận việc sử dụng các phương tiện vận chuyển không ghi trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại chất thải nguy hại/Giấy phép quản lý chất thải nguy hại

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

24.

Chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://vnsw.gov.vn

25.

Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

26.

Điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

27.

Cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

28.

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP)

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

29.

Cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen

Cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

30.

Chứng nhận, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Chứng nhận, thừa nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)[11]

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

31.

Thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

Thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

– Trực tiếp

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

32.

Cấp giấy phép khai thác loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

Cấp giấy phép khai thác loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

– Trực tiếp

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

V

Lĩnh vực khí tượng thủy văn

1.

Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Cấp Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

2.

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

3.

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

4.

Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

5.

Xin phép trao đi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài

Xin phép trao đi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu với tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức đ4)[12]

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

6.

Thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết

Thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

7.

Thẩm định điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiết

Thẩm định điều chỉnh một phần kế hoạch tác động vào thời tiết

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

VI

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ

1.

Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

2.

Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp đổi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức đ4)[13]

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

3.

Cấp chứng chỉ hoạt động đo đạc và bản đồ hạng I

Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

VII

Lĩnh vực biển và hải đảo

1.

Giao khu vực biển

Giao khu vực biển

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

2.

Gia hạn thời hạn giao khu vực biển

Gia hạn thời hạn giao khu vực biển

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

3.

Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

4.

Trả lại khu vực biển

Trả lại khu vực biển

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

5.

Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Sửa đổi, bổ sung Quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Gia hạn Quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp lại Quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

6.

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại, cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển

Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

7.

Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

8.

Công nhận khu vực biển

Công nhận khu vực biển

– Trực tiếp

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

VIII

Lĩnh vực biến đổi khí hậu

1.

Điều chỉnh nội dung Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DD

Điều chỉnh nội dung Thư phê duyệt PDD hoặc PoA-DD

– Trực tiếp

 

2.

Công nhận Bên thứ ba (TPE) của dự án JCM

Công nhận Bên thứ ba (TPE) của dự án JCM

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

https://dichvucong. monre.gov.vn

3.

Tự nguyện rút công nhận Bên thứ ba (TPE)

Tự nguyện rút công nhận Bên thứ ba (TPE)

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

https://dichvucong. monre.gov.vn

4.

Phê duyệt phương pháp luận/phê duyệt phương pháp luận sửa đổi, bổ sung

Phê duyệt phương pháp luận/phê duyệt phương pháp luận sửa đổi, bổ sung

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

https://dichvucong. monre.gov.vn

5.

Đăng ký, phê duyệt dự án JCM

Đăng ký, phê duyệt dự án JCM

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

https://dichvucong. monre.gov.vn

6.

Phê duyệt Tài liệu thiết kế dự án (PDD) sửa đổi, bổ sung

Phê duyệt Tài liệu thiết kế dự án (PDD) sửa đổi, bổ sung

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

https://dichvucong. monre.gov.vn

7.

Thôi không tham gia dự án hoặc hủy đăng ký dự án

Thôi không tham gia dự án hoặc hủy đăng ký dự án

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

https://dichvucong. monre.gov.vn

8.

Cấp tín chỉ cho dự án JCM

Cấp tín chỉ cho dự án JCM

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

https://dichvucong. monre.gov.vn

9.

Hủy yêu cầu cấp tín chỉ cho dự án JCM

Hủy yêu cầu cấp tín chỉ cho dự án JCM

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 3)

https://dichvucong. monre.gov.vn

IX

Lĩnh vực viễn thám

1

Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức độ 4)

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

X

Lĩnh vực khác

1

Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

– Trực tiếp

– Trực tuyến (mức đ4)[14]

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

XI

Thủ tục hành chính giải quyết liên thông

1.

Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ tục cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước

– Trực tiếp

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

2.

Thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và thủ tục điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

– Trực tiếp

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

3.

Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển

– Trực tiếp

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

4.

Thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

Điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

– Trực tiếp

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

5.

Thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

– Trực tiếp

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

6.

Thủ tục cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và thủ tục điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án và điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

– Trực tiếp

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

7.

Thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển

Cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển

– Trực tiếp

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

8.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

Sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biến và sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

– Trực tiếp

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

9.

Thủ tục gia hạn giấy phép nhận chìm ở biển và gia hạn quyết định giao khu vực biển

Gia hạn giấy phép nhận chìm ở biển và gia hạn quyết định giao khu vực biển

– Trực tiếp

– Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

 [1] Dự kiến triển khai vào tháng 12/2021

[2] Dự kiến triển khai tháng 11/2021

[3] Dự kiến triển khai tháng 11/2021

[4] Dự kiến triển khai tháng 12/2021

[5] Dự kiến triển khai tháng 8/2021

[6] Dự kiến triển khai tháng 8/2021

[7] Dự kiến triển khai tháng 9/2021

[8] Dự kiến triển khai tháng 9/2021

[9] Dự kiến triển khai tháng 7/2021

[10] Dự kiến triển khai tháng 7/2021

[11] Dự kiến triển khai tháng 10/2021

[12] Dự kiến triển khai tháng 10/2021

[13] Dự kiến triển khai tháng 1/2021

[14] Dự kiến triển khai tháng 12/2021

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *