Tải Quyết định 107/QĐ-BTNMT năm 2016 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 107/QĐ-BTNMT năm 2016 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 107/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 19/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/01/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 107/QĐ-BTNMT về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về quản lý chất thải nguy hại.

Theo nội dung tại Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ủy quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường các văn bản sau:

+ Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (bao gồm Giấy phép cấp mới, cấp lại, điều chỉnh); Quyết định thu hồi Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (CTNH).

+ Văn bản chấp thuận sử dụng các phương tiện vận chuyển không được ghi trong Giấy phép xử lý CTNH đã được cấp; văn bản chấp thuận chuyển giao trách nhiệm xử lý CTNH; văn bản chấp thuận thu gom, vận chuyển CTNH từ các công trình dầu khí ngoài biển vào đất liền; văn bản chấp thuận cho việc nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý CTNH trong môi trường thí nghiệm; văn bản chấp thuận cho cơ sở xử lý chất thải đã đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật có nhu cầu cải tạo, nâng cấp với công nghệ tiên tiến hơn để giảm hoặc không làm gia tăng tác động xấu đến môi trường, nâng cao hiệu quả xử lý, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng mà không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thời hạn ủy quyền: đến hết ngày 31/05/2016.

Quyết định 107/QĐ-BTNMT này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/01/2016.

Từ khóa:
Quyết định 107/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 107/QĐ-BTNMT năm 2016 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

B TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
107/QĐ-BTNMT


Nội, ngày
19
tháng 01 năm
2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC
ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ
Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày
23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP
ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP
ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP
ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP
ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trườn
g
;

Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg
ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và
Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT
ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý
chất thải nguy hại;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng
cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy
quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường ký
thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường các văn bản sau:

1. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
(bao gồm Giấy phép cấp mới, cấp lại, điều chỉnh); Quyết định thu hồi Giấy phép
xử lý chất thải nguy hại (CTNH).

2. Văn bản chấp thuận sử dụng các
phương tiện vận chuyển không được ghi trong Giấy phép xử lý CTNH đã được cấp;
văn bản chấp thuận chuyển giao trách nhiệm xử lý CTNH; văn bản chấp thuận thu
gom, vận chuyển CTNH từ các công trình dầu khí ngoài biển vào đất liền; văn bản
chấp thuận cho việc nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý CTNH trong môi trường
thí nghiệm; văn bản chấp thuận cho cơ sở xử lý chất thải đã đưa vào hoạt động
theo đúng quy định của pháp luật có nhu c
u cải tạo, nâng
cấp với công nghệ tiên tiến hơn để giảm hoặc không làm gia tăng tác động xấu đến
môi trường, nâng cao hiệu quả xử lý, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng mà không
thuộc đ
i tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi
trường.

Thời hạn ủy quyền: đến hết ngày 31
tháng 5 năm 2016.

Điều 2: Giao
Tổng cục Môi trường xử lý và ký các văn bản về nhận xét hồ sơ, thông báo về mặt
chuyên môn kỹ thuật, gồm có: xem xét tính đầy đủ, h
p lệ của
hồ sơ đăng ký xử lý CTNH; chấp thuận k
ế hoạch vận hành thử
nghiệm xử lý CTNH và lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở xử
lý CTNH trong quá trình xem xét cấp phép; thông báo cho tổ chức, cá nhân
điều chỉnh, hoàn thiện hoặc vận hành thử nghiệm lại nếu kết quả vận hành thử
nghiệm không đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường; tổ
chức
kiểm tra thực tế tại cơ sở xử
lý CTNH, trạm trung chuyển; thành lập Nhóm tư vấn kỹ thuật; lấy ý kiến của
chuyên gia, các tổ chức cá nhân có liên quan.

Điều 3.
Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổn
g cục Môi trường có
trách nhiệm thực hiện đ
úng các quy định của pháp luật trong phạm vi được ủy quyền; chịu trách
nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc
phê duyệt các nội dung được ủy quyền nêu tại các Khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định
này; hoàn thiện và tổ chức thực hiện quy trình nội bộ về tiếp nhận, kiểm tra,
xác nhận tính pháp lý và tổ chức thẩm định,
phê duyệt các nội dung được ủy quyền; báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Quyết
định này theo định kỳ hằng tháng.

Điều 4.
Giao Vụ Pháp ch
ế chủ trì, phi hp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Bộ trưởng định kỳ hng tháng.

Điều 5.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn
phòng Bộ; Vụ tr
ưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế; Tổng
cục trưởng Tổng cục Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và
ông Ngu
yễn Văn Tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ
;
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
– Sở Tài nguyên và M
ôi trường các tnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;
– Bộ tr
ưởng, các Thứ trưởng;
– Lưu: VT, TCCB, Ck (220).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Quang

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *