Tải Quyết định 106/QĐ-BTNMT năm 2016 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 106/QĐ-BTNMT năm 2016 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 106/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 19/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/01/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 106/QĐ-BTNMT về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ủy quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường các văn bản:

1. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Giấy xác nhận), (bao gồm cấp mới, cấp lại) và Quyết định thu hồi Giấy xác nhận.

2. Quyết định về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Quyết định chỉ định).

Thời hạn ủy quyền: đến hết ngày 31/05/2016.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/01/2016.

Từ khóa:
Quyết định 106/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 106/QĐ-BTNMT năm 2016 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

B
TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 106/QĐ-BTNMT


Nội, ngày
19
tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC
ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU
PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP
ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP
ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Nghđịnh số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg
ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và
Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT
ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ
môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng
cục Môi trường và Vụ trưởn
g
Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy
quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường ký
thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường các văn bản:

1. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo
vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu
làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Giấy xác nhận), (bao gồm cấp mới,
cấp lại) và Quyết định thu hồi Giấy xác nhận.

2. Quyết định về việc chỉ định tổ chức
đủ điều kiện chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu
nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (sau
đây gọi t
t là Quyết định chỉ định).

Thi hạn ủy quyền:
đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2016.

Điều 2.
Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trườn
g
trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong phạm vi được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và
trước Bộ trưởng Bộ T
ài nguyên và Môi trường về việc thực
hiện các nội dung được ủy quyền nêu tại các Khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định này;
báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Quyết định này theo định
kỳ hằng tháng.

Điều 3.
Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ các cơ quan, đơn vị có liên
quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện
Quyết định này và báo cáo Bộ trưởng định
kỳ hằng tháng.

Điều 4.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ:
Tổ chức cán bộ, Pháp chế; Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Thủ trưởng các
cơ quan, đ
ơn vị có liên quan và ông Nguyễn Văn Tài chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Các Bộ, quan
ngan
g Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Ủy
ban
nhân dân các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– S
Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;
– Bộ tr
ưởng, các Th trưởng;
– Lưu: VT, TCCB, Ck (220).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Quang

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *