Tải Quyết định 105/QĐ-BTNMT năm 2016 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về đề án bảo vệ môi trường chi tiết do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 105/QĐ-BTNMT năm 2016 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về đề án bảo vệ môi trường chi tiết do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 105/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 19/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/01/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 105/QĐ-BTNMT về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trường Tổng cục Môi trường ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường các văn bản:

1. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra phục vụ thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

2. Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

3. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện, hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.

4. Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận thay đổi nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.

Thời hạn ủy quyền: đến hết ngày 31/05/2016.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/01/2016.

Từ khóa:
Quyết định 105/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 105/QĐ-BTNMT năm 2016 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về đề án bảo vệ môi trường chi tiết do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ
TÀI NGUYÊN VÀ

MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
105/QĐ-BTNMT


Nội, ngày
19
tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC
ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số
55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP
ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP
ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường,
đánh giá môi trường chiến
l
ược, đánh giá tác động
môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP
ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cấu tổ chức của
Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg
ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và
Môi trường:

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT
ngày 28 thán
g
5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ
môi trường đơn giản;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng
cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức
cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy
quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trường Tổng cục Môi trường ký
thừa ủy quyền (T
UQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
các văn bản:

1. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra
phục vụ thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

2. Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ
môi trường chi tiết.

3. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra
ti
ến độ thực hiện, hoàn thành các công trình bảo vệ môi
trường theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết đ
ã được phê
duyệt.

4. Văn bản chấp thuận hoặc không chấp
thuận thay đổi nội dung của đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.

Thời hạn ủy quyền: đến hết ngày 31
tháng 5 năm 2016.

Điều 2. Ông
Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thực hiện
đúng các quy định của pháp luật trong phạm vi được ủy quyền; chịu trách nhiệm
trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt
các văn bản nêu tại Điều 1 Quyết định này; báo cáo Bộ tr
ưởng
về việc thực hiện Quyết định này theo định kỳ hằng tháng.

Điều 3.
Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với
các cơ quan, đơn vị có liên quan giám sát, kiểm
tra
việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Bộ trưởng định kỳ hằng
tháng.

Điều 4.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ:
Tổ chức cán bộ, Pháp chế; Tổng cục trưởng T
ng cục Môi trường;
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Nguy
n
Văn Tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ;
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
tr
c thuộc Trung ương;
– Sở Tài nguyên và Môi trường các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bộ tr
ưởng, các Thứ trưởng;
– Lưu: VT, TCCB, Ck (220).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Quang

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *