Tải Quyết định 104/QĐ-BTNMT năm 2016 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Quyết định 104/QĐ-BTNMT năm 2016 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 104/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 19/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/01/2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 104/QĐ-BTNMT về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Theo đó,ủy quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, cấp lại và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật.

Thời hạn ủy quyền: đến hết ngày 31/05/2016.

Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong phạm vi được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Quyết định chứng nhận, cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Quyết định này theo định kỳ hằng tháng.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/01/2016.

Từ khóa:
Quyết định 104/QĐ-BTNMT

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 104/QĐ-BTNMT năm 2016 về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

B
TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 104/QĐ-BTNMT


Nội, ngày 1
9
tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC
ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT
ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số
55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động
dịch vụ quan trắc môi trường;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP
ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP
ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg
ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và
Môi trường;

Căn cứ Thông tư 19/2015/TT-BTNMT
ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi
tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy
chứng nhận;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng
cục Môi trường và Vụ tr
ưở
ng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy
quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường ký
thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, cấp lại
và điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc
môi trường theo quy định của pháp luật.

Thời hạn ủy quyền: đến hết ngày 31
tháng 5 năm 2016.

Điều 2.
Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thực hiện
đúng các quy định của pháp luật trong phạm vi được ủy quyền; chịu trách nhiệm
trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt
Quyết định chứng nhận, cấp, gia hạn, cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận
đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; báo cáo Bộ trưởng về việc
thực hiện Quyết định này theo định kỳ hằng tháng.

Điều 3.
Giao Vụ Pháp chế chủ tr
ì, phối
hợp
với Văn phòng Bộ và các cơ
quan, đơn vị có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và báo
cáo Bộ trưởng định kỳ h
ng tháng.

Điều 4.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ:
Tổ chức cán bộ, Pháp chế; Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị có
liên quan và ông Nguyễn Văn Tài chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;

– STài nguyên
và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bộ tr
ưởng, các Thứ trưởng;
– Lưu: VT, TCCB, Ck (220).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Quang

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *