Tải Quyết định 02/QĐ-TCQLĐĐ Kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2016 của Tổng cục Quản lý đất đai – Word, PDF [Download]

Quyết định 02/QĐ-TCQLĐĐ Kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2016 của Tổng cục Quản lý đất đai

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 02/QĐ-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Lê Thanh Khuyến
Ngày ban hành: 13/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Quyết định 02/QĐ-TCQLĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Quyết định 02/QĐ-TCQLĐĐ Kế hoạch tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2016 của Tổng cục Quản lý đất đai

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/QĐ-TCQLĐĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN
HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH
CHÍNH NĂM 2016 CỦA TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11
năm 2011 của Chính phủ
ban hành Chương trình tổng thể cải
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Nghị quyết
số
76/NĐ-CP
ngày 13 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị quyết số 30
c
/NQ-CP;

Căn cứ Quyết định 21/2014/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Tổng cục Quản lý
đất đai;

Quyết định số 3539/QĐ-BTNMT
ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguy
ê
n và Môi
trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải
cách hành chính năm 2016 của Tổng cục Quản lý đất đai (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể
từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng
cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 2;
– Lãnh đạo Tổng cục;
– Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội CCB Tổng cục
– Lưu: VT, TCCB. (Ho 07)

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lê Thanh Khuyến

 

KẾ HOẠCH

TỔ
CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỔNG CỤC
QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 01 năm 2016)

1. Mục tiêu

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm
của các đơn vị trực thuộc Tổng cục và toàn thể công chức viên chức trong quá
trình tổ chức thực hiện cải cách hành chính của Tổng cục,

Thông qua công tác thông tin tuyên
truyền, đội ngũ công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ về mục tiêu, nội dung
và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Nội dung
thông tin, tuyên truyền

Công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính của Tổng cục năm 2016 tập trung các nội
dung sau:

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ
bi
ến các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, của Bộ
và của Tổng cục;

– Nâng cao vai trò trách nhiệm của
các cấp ủy đảng, đoàn th
và thủ trưởng các đơn vị đối với
v
iệc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của
Tổng cục;

– Tuyên truyền, phổ biến các nội dung
của Nghị quyết 30c/NQ-CP về
Chương trình tổng th
cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
2011-2020, Kế hoạch cải cách
h
ành chính của Tổng
cục năm 2016. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào những
vấn đề sau:

+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế: triển khai thực
hiện kế hoạch xây dung văn bản
quy phạm pháp luật của Tổng cục năm 2016; tuyên truy
n phổ
bi
ến giáo dục pháp luật; kiểm tra, theo dõi việc thi hành
pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai;

+ Tình hình triển khai cải
cách thủ tục hành chính: tuyên truyền về kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính
năm 21016 của Tổng cục; tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục;

+ Tổ chức và hoạt động của Bộ máy hành chính nhà nước: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Tổng cục Qu
n lý đất đai; tiếp tục hoàn thiện hệ
thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai
địa phương;

+ Xây dựng
nâng
cao chất lượng
đội ngũ công ch
c, viên chức: công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bcông chức, viên chức của Tổng cục đáp ứng yêu cầu giai
đoạn mới; triển kha
i Đề án vị trí việc làm;

+ Cải cách tài
chính
công: quản lý xét duyệt, thực hiện kịp thời việc quyết toán đối với
các đơn vị quản lý và đơn vị sự nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
vào tài chính công; thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc
Tổng cục

+ Hiện đại hóa hành chính: đẩy mạnh triển khai có
hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng cục năm
2016; tăng cường và đảm bảo chất lượng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
TCVN ISO 9001:2008 đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục

– Phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình triển khai
và kết quả thực hiện cải cách hành chính của Tổng cục, tập thể và cá nhân điển
hình tiên tiến, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện

2. Hình thức tuyên truyền

– Triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt
thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn …

– Đăng tải thông tin cải cách hành chính trên trang
web của Tổng cục.

3. Kế hoạch triển khai các nội
dung

TT

Nội dung hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực
hiện

Nguồn kinh phí

1.

Phát động nội dung thi đua về cải cách hành chính

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý I/2016

 

2.

Cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành, tình hình và
kết quả hoạt động cải cách hành chính của Tổng cục trên trang thông tin điện
tử của Tổng cục

Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chính sách và Pháp chế; Văn
phòng; Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất đai

Năm 2016

Hoạt động của trang thông tin điện tử của Tổng cục

3.

Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động cải cách
hành chính (hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính…)

Vụ Chính sách và Pháp chế

Trung tâm đào tạo và Truyền thông đất đai

Năm 2016

Hoạt động tuyên truyền của Tổng cục

4.

Thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến
nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định liên quan đến cải cách hành chính
trên trang thông tin điện tử của Tổng cục

Văn phòng

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Quý II/2016

Hoạt động của trang thông tin điện tử của Tổng cục

5.

Phối hợp tuyên truyền trong các hội nghị, họp
giao ban, hội thảo … quán triệt và tuyên truyền mục đích, nội dung, nhiệm vụ
cải cách hành chính của Tổng cục

Văn phòng

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục

Năm 2016

Tổ chức Hội thảo, hội nghị

6

Lồng ghép công tác tuyên truyền cải cách hành chính
vào công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất đai

Vụ chính sách và Pháp chế

Năm 2016

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
của Tổng cục

5. Kinh phí

– Kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyền cải
cách hành chính được cấp từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

– Kinh phí từ các đề tài, dự án, hợp tác quốc tế(nếu
có)

6. Tổ chức thực hiện

– Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi đôn đốc các đơn vị triển
khai thực hiện và tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Tổng cục kết quả thực hiện công tác
thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

– Vụ Kế hoạch – Tài chính đề xuất điều chỉnh dự
toán từ ngân sách nhà nước năm 2016 để phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ
chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính.

– Vụ Chính sách và Pháp chế chỉ đạo tổ
chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về
cải cách hành
chính về đất đai; Phối hợp với
các đơn vị liên quan chỉ đạo
xây dựng tài liệu về các nội dung của cải cách hành chính.

Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất
đai thực hiện tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành
chính về đất đai; Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện biên soạn, phát
hành tài liệu về các nội dung của cải cách hành chính.

– Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai cập nhật thông tin về cải cách hành chính lên trang
thông tin điện tử của Tổng cục.

– Các đơn vị thuộc Trổng cục triển khai
công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính theo nội dung kế hoạch

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *