Tải Official dispatch No. 2814/BXD-GD dated December 30, 2013, on inspection of acceptance of works, report on quality management of construction works – Word, PDF [Download]

Official dispatch No. 2814/BXD-GD dated December 30, 2013, on inspection of acceptance of works, report on quality management of construction works

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 2814/BXD-GD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành: 30/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 2814/BXD-GĐ

[download]

Nội dung văn bản Official dispatch No. 2814/BXD-GD dated December 30, 2013, on inspection of acceptance of works, report on quality management of construction works

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2814/BXD-GĐ
V/v kiểm tra công tác nghiệm thu công trình,
báo cáo quản lý chất lượng công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 30
tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 06/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị định
15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định 15/2013/NĐ-CP)
có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2013. Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số
10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất
lượng công trình xây dựng (Thông tư số 10/2013/TT-BXD) để hướng dẫn thực hiện.

Đến nay, các địa phương đang triển khai thực hiện
các quy định về kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và tổng
hợp, báo cáo về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng
trước ngày 15/12 hằng năm theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư
số 10/2013/TT-BXD. Qua phản ánh của một số cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa
phương và kiểm tra của Bộ Xây dựng cho thấy việc thực hiện các quy định nêu
trên ở một số địa phương còn lúng túng và chưa thống nhất. Để triển khai tốt
các quy định này, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau:

1. Về tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm
thu đưa công trình vào sử dụng:

1.1. Giao cho Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình
xây dựng chuyên ngành rà soát các công trình đang thi công xây dựng trên địa
bàn, lập danh mục các công trình trên địa bàn thuộc đối tượng kiểm tra quy định
tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD và gửi
về Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

1.2. Phân công cho Sở Xây dựng, Sở quản lý công
trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra các công trình thuộc đối tượng kiểm tra
quy định tại Khoản 6 Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ; căn cứ thực tế xây dựng
tại địa phương, xem xét việc phân cấp kiểm tra đối với một số công trình cấp
III, IV thuộc trách nhiệm kiểm tra của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng
chuyên ngành cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản
lý các khu công nghiệp thực hiện.

1.3. Đối với các công trình có nguồn vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI), yêu cầu Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng
chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản
lý các khu công nghiệp hướng dẫn chủ đầu tư về việc kiểm tra công tác nghiệm
thu và kiên quyết yêu cầu các chủ đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật về quản
lý đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

1.4. Chỉ đạo các Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra
công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo trình tự và nội dung kiểm
tra công tác nghiệm thu đối với công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật
liệu xây dựng và hạ tầng kỹ thuật theo hướng dẫn tại mục 2 văn bản này. Đối với
các công trình chuyên ngành khác (giao thông, nông nghiệp và phát triển nông
thôn … ) thì các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tham khảo, bổ
sung cho phù hợp với công trình chuyên ngành do mình quản lý để thực hiện. Đối
với nhà ở riêng lẻ và một số công trình có quy mô nhỏ khác sẽ có hướng dẫn
riêng trên cơ sở đơn giản hóa nội dung hồ sơ hoàn thành công trình.

2. Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa
công trình vào sử dụng
(Áp dụng đối với công trình dân dụng, công nghiệp sản
xuất vật liệu xây dựng và hạ tầng kỹ thuật)

2.1. Trình tự kiểm tra: Trình tự kiểm tra công tác
nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng được
thực hiện như sau:

a) Kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng:

– Cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ động rà soát
các công trình thuộc đối tượng kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư gửi báo cáo theo
quy định tại Khoản 1 Điều 24 Thông tư số 10/2013/TT-BXD (tham khảo mẫu báo cáo
tại Phụ lục 1a kèm theo công văn này).

– Thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch và nội dung kiểm
tra tại một số giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình (tham
khảo mẫu thông báo tại Phụ lục 1b kèm theo công văn này).

– Thực hiện kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra
cho chủ đầu tư (tham khảo mẫu thông báo tại Phụ lục 1c kèm theo công văn này).

b) Kiểm tra công trình lần cuối:

– Thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch và nội dung kiểm
tra công trình lần cuối sau khi nhận được báo cáo hoàn thành thi công xây dựng
công trình của chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Thông tư số
10/2013/TT-BXD (tham khảo mẫu thông báo tại phụ lục 1d kèm theo công văn này).

– Thực hiện kiểm tra, lập biên bản kiểm tra và
thông báo cho chủ đầu tư kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình
vào sử dụng (mẫu thông báo theo Phụ lục 4 Thông tư số 10/2013/TT-BXD).

c) Đối với công trình cấp I trở lên, cơ quan chuyên
môn thuộc Bộ Xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng để thực hiện kiểm tra công tác
nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

2.2. Nội dung và phương pháp kiểm tra:

a) Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng
trực quan và kiểm tra, đối chiếu các số liệu quan trắc, đo đạc so với yêu cầu của
thiết kế.

b) Kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật
về xây dựng và đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu của thiết kế dựa trên hồ sơ
hoàn thành công trình (tham khảo Phụ lục 2 kèm theo công văn này).

c) Trường hợp cần thiết, cơ quan chuyên môn về xây
dựng được quyền yêu cầu chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức,
cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, đánh giá sự
phù hợp theo yêu cầu của thiết kế.

d) Trường hợp kiểm tra hồ sơ phát hiện thấy tổ chức
thí nghiệm không đủ điều kiện năng lực theo quy định, số liệu kết quả thí nghiệm
không đủ độ tin cậy; kiểm tra hiện trạng bằng trực quan, các số liệu quan trắc,
đo đạc cho thấy công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng
không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế (nghiêng, lún, nứt, thấm …
vượt quy định cho phép) thì cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu chủ đầu tư tổ
chức thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng
chịu lực của kết cấu công trình.

2.3. Chi phí kiểm tra:Chi phí kiểm tra công tác
nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng được lập dự toán và tính trong tổng mức đầu
tư xây dựng công trình bao gồm:

a) Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng
bao gồm: (chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, ở, …) được tính theo quy định tại
Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

b) Chi phí thuê tổ chức, cá nhân tư vấn tham gia kiểm
tra được thực hiện theo quy định tại Điểm 3.5 Khoản 3 Điều 4 Thông tư số
04/2010/TT-BXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng; giá trị căn cứ vào khối lượng
công việc thực hiện được tính theo quy định tại Phụ lục hướng dẫn lập dự toán
chi phí tư vấn kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng lập dự toán dự trù
chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu và gửi cho chủ đầu tư phê duyệt.

2.4. Thông báo kết quả kiểm tra:

Kết thúc từng đợt kiểm tra, cơ quan chuyên môn về
xây dựng thông báo kết quả kiểm tra, nêu rõ các vấn đề tồn tại (nếu có) để chủ
đầu tư khắc phục.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra công trình lần cuối, nếu
hiện trạng chất lượng công trình và hồ sơ hoàn thành công trình đáp ứng được
yêu cầu của thiết kế và quy định của pháp luật, đảm bảo đủ điều kiện khai thác
và sử dụng công trình thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo chấp thuận
cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Trường hợp công trình có biểu hiện không đảm bảo an
toàn vận hành, khai thác và sử dụng (an toàn chịu lực, an toàn phòng cháy và chữa
cháy, an toàn môi trường và các an toàn khác theo quy định của pháp luật có
liên quan); vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công
trình thì cơ quan chuyên môn về xây dựng không chấp thuận cho chủ đầu tư tổ chức
nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Việc tổ chức nghiệm thu đưa công trình
vào sử dụng chỉ được thực hiện nếu các bên có liên quan khắc phục, giải quyết
được các tồn tại và vi phạm nêu trên.

3. Về tổng hợp, báo cáo tình hình chất lượng và
quản lý chất lượng công trình xây dựng:

3.1. Việc tổng hợp, báo cáo tình hình chất lượng và
quản lý chất lượng công trình xây dựng thực hiện theo mẫu báo cáo quy định tại
Phụ lục 6 Thông tư số 10/2013/TT-BXD và đảm bảo thời hạn nộp báo cáo cho Bộ Xây
dựng trước 15/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Việc phân loại chất lượng công trình theo các
mức độ trung bình, khá, tốt quy định tại Điểm c Khoản 2 Mục III Phụ lục số 6 và
Phụ lục số 7 Thông tư số 10/2013/TT-BXD:

a) Trong năm 2013 trước mắt chỉ áp dụng đối với các
đối tượng công trình sau:

– Các công trình đã được chủ đầu tư hoặc nhà thầu
thi công xây dựng đăng ký tham dự các giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng
quy định tại Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng ban hành
quy định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng.

– Các công trình được cơ quan chuyên môn về xây dựng
chỉ định phân loại chất lượng công trình theo các mức độ trung bình, khá, tốt
thông qua kiểm tra công tác nghiệm thu sau ngày Thông tư số 10/2013/TT-BXD có
hiệu lực thi hành.

b) Phương thức phân loại: vận dụng cách chấm điểm
theo Thông tư số 12/2013/TT-BXD , Bộ Xây dựng đã rà soát và biên soạn Bảng các
tiêu chí phân loại tại Phụ lục 3 kèm theo văn bản này để tham khảo thực hiện.

3.3. Bổ sung vào báo cáo phần đánh giá tổng quan về
tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng tại địa phương
trên cơ sở so sánh các số liệu của năm báo cáo với năm trước đó.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương nghiên cứu, triển khai kiểm tra công tác nghiệm thu và báo cáo về
tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo
quy định.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
– Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
– Các Bộ: GTVT; Công Thương; NN & PTNT (để biết);
– Lưu: VP, CGĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Nghị

 

Phụ lục 1a

(Ban hành kèm theo
Công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2013)

…….(Tên Chủ
đầu tư) ………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …… / ………

………,
ngày……… tháng……… năm……….

 

BÁO CÁO VỀ THÔNG
TIN

CÔNG TRÌNH/HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH

Kính gửi:
………………. (1)………………………….

Chủ đầu tư công trình/hạng mục công trình
…………. báo cáo về thông tin của công trình/hạng mục công trình như sau:

1. Tên công trình/hạng mục công trình:……………………………………

2. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………..

3. Tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư:
………………………………….

4. Quy mô công trình: (nêu tóm tắt về các thông số
kỹ thuật chủ yếu của công trình).

5. Danh sách các nhà thầu: (tổng thầu, nhà thầu
chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám
sát thi công xây dựng).

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

Đề nghị .…… (1) ….….. tổ chức kiểm tra công trình
xây dựng theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– …….. (2)
– Lưu …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

____________

(1). Cơ quan thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng
và phân cấp của UBND cấp tỉnh.

(2). Sở Xây dựng trong trường hợp công trình theo
quy định do cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý chuyên
ngành kiểm tra hoặc công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho UBND cấp
huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện kiểm
tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

 

Phụ lục 1b

(Ban hành kèm
theo Công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2013)

……… (1) …………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …… / ………

………,
ngày……… tháng……… năm……….

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA
TRONG QUÁ TRÌNH

THI CÔNG XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH

Kính gửi:
……. (tên chủ đầu tư) …………..

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02
năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25 tháng 07
năm 2013 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ báo cáo về thông tin công trình/hạng mục
công trình tại văn bản số …. ngày … tháng … năm …;

……… (1) ………. thông báo kế hoạch kiểm tra trong quá
trình thi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên giai đoạn kiểm tra.

2. Thời gian kiểm tra.

3. Thành phần kiểm tra (tên, chức vụ các cá nhân thực
hiện kiểm tra và tổ chức, cá nhân tư vấn tham gia kiểm tra (nếu có)).

4. Nội dung và hồ sơ, tài liệu kiểm tra (tham khảo
Phụ lục 2 của Công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2013).

5. Các ý kiến khác (nếu có).

Đề nghị Chủ đầu tư tập hợp hồ sơ, tài liệu và mời
các đơn vị liên quan làm việc với đoàn kiểm tra của ……… (1) ………./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– …….. (2)
– Lưu …

……………. (1)
…………..
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

____________

(1). Cơ quan thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng
và phân cấp của UBND cấp tỉnh.

(2). Sở Xây dựng trong trường hợp công trình theo
quy định do cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý chuyên
ngành kiểm tra hoặc công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho UBND cấp
huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện kiểm
tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

 

Phụ lục 1c

(Ban hành kèm
theo Công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2013)

……… (1) …………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …… / ………

………,
ngày……… tháng……… năm……….

 

KẾT QUẢ KIỂM TRA
TRONG QUÁ TRÌNH

THI CÔNG XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH

Kính gửi: …….…(tên
chủ đầu tư)……………

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02
năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số
10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 07 năm 2013 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ báo cáo về thông tin công trình/hạng mục
công trình tại văn bản số …… ngày … tháng … năm …;

Căn kế hoạch kiểm tra trong quá trình thi công xây
dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại văn bản số ……. Ngày …
tháng ….. năm… ;

Căn cứ biên bản kiểm tra trong quá trình thi công
xây dựng tại hiện trường ngày … tháng … năm … (nếu có);

……… (1) ……… thông báo kết quả kiểm tra trong quá
trình thi công xây dựng công trình như sau:

1. Tên giai đoạn kiểm tra.

2. Nội dung kiểm tra.

3. Nhận xét về hiện trạng chất lượng của công
trình/ hạng mục công trình.

4. Nhận xét về sự tuân thủ các quy định của pháp luật
thông qua các nội dung đã kiểm tra.

5. Các ý kiến khác (nếu có).

6. Kế hoạch kiểm tra lần sau: (tên giai đoạn chuyển
bước thi công xây dựng công trình).

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– …….. (2)
– Lưu …

……………. (1)
…………..
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

____________

(1). Cơ quan thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng
và phân cấp của UBND cấp tỉnh.

(2). Sở Xây dựng trong trường hợp công trình theo
quy định do cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý chuyên
ngành kiểm tra hoặc công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho UBND cấp
huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện kiểm
tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

 

Phụ lục 1d

(Ban hành kèm
theo Công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2013)

……… (1) …………..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …… / ………

………,
ngày……… tháng……… năm……….

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA
CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG

Kính gửi:
…….…(tên chủ đầu tư)……………

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02
năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10 /2013/TT-BXD ngày 25 tháng 07
năm 2013 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công
trình/hạng mục công trình tại văn bản số ……. ngày … tháng ….. năm…..;

……… (1) ………. thông báo kế hoạch kiểm tra công tác
nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng như sau:

1. Thời gian kiểm tra.

2. Thành phần kiểm tra (tên, chức vụ các cá nhân thực
hiện kiểm tra và tổ chức, cá nhân tư vấn tham gia kiểm tra (nếu có)).

3. Nội dung và hồ sơ, tài liệu kiểm tra: (tham khảo
Phụ lục 2 của Công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2013).

4. Các ý kiến khác (nếu có).

Đề nghị Chủ đầu tư tập hợp hồ sơ, tài liệu và mời
các đơn vị liên quan làm việc với đoàn kiểm tra của……… (1) ……… ./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– …….. (2)
– Lưu …

……………. (1)
…………..
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

____________

(1). Cơ quan thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng
và phân cấp của UBND cấp tỉnh.

(2). Sở Xây dựng trong trường hợp công trình theo
quy định do cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý chuyên
ngành kiểm tra hoặc công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho UBND cấp
huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện kiểm
tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

 

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG KIỂM TRA MỘT
SỐ HỒ SƠ CHÍNH YẾU
(Ban hành kèm theo Công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ
Xây dựng)

CÔNG TRÌNH:
…………………………………………………………………………………………….

ĐỊA ĐIỂM:
…………………………………………………………………………………………………..

CHỦ ĐẦU TƯ:
…………………………………………………………………………………………….

STT

Tài liệu

Tình trạng

Đánh giá

Đánh giá sự phù
hợp với văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

A

HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

I

Chủ trương đầu tư

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/06/2010.

Điều 5 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

II

Dự án đầu tư xây dựng công trình

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới
đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Năng lực đơn vị lập dự án

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 41 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

Điều 42 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

2

Thuyết minh dự án

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 7 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

3

Thuyết minh, bản vẽ thiết kế cơ sở

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 8 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

4

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc
cam kết bảo vệ môi trường.

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP

5

Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan quản lý
xây dựng chuyên ngành.

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 2 Thông tư số 03/2009/TT-BXD và Nghị định số
12/2009/NĐ-CP .

6

Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa
cháy.

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Nghị định 35/2003/NĐ-CP ; Nghị định 46/2012/NĐ-CP

7

Báo cáo thẩm định dự án

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 10, Điều 11 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

8

Quyết định đầu tư xây dựng công trình

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 12 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

III

Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm
quyền

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới
đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Văn bản thỏa thuận đấu nối điện với đơn vị phân
phối điện.

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Thông tư 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 quy định hệ
thống điện phân phối.

2

Văn bản thỏa thuận đấu nối đường giao thông (nếu
có)

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

 

3

Văn bản thỏa thuận cấp nước với đơn vị cung cấp
nước

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

 

4

Văn bản thỏa thuận đấu nối vào hệ thống thoát nước
khu vực

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

 

5

Giấy phép xây dựng được cấp hoặc quy hoạch chi tiết
1/500 được phê duyệt

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP

B

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG VÀ THIÊT
KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

I

Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới
đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Năng lực nhà thầu khảo sát

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 45, 46 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

2

Nhiệm vụ khảo sát

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 8 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

3

Phương án kỹ thuật khảo sát

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 9 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

4

Năng lực nhân sự giám sát khảo sát

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

5

Báo cáo kết quả khảo sát

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 11 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

6

Nghiệm thu kết quả khảo sát

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 12 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

II

Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình
(thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công)

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới
đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Năng lực nhà thầu thiết kế

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 47, 48, 49 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

2

Bản vẽ thiết kế

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 14 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

3

Chỉ dẫn kỹ thuật

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 6 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

4

Kết quả thẩm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP Thông tư số
13/2013/TT-BXD

5

Báo cáo thẩm định thiết kế của chủ đầu tư

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 20 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

6

Quyết định phê duyệt thiết kế

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 20 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

7

Nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 15 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

C

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG

I

Năng lực chủ thể tham gia xây dựng công trình

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới
đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Nhà thầu thi công xây dựng

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 52, 53 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

2

Nhà thầu giám sát

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 51 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

3

Ban quản lý dự án

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

Khoản 3 Điều 3 Thông tư 22/2009/TT-BXD

4

Tư vấn quản lý dự án (nếu có)

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 43, 44 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

5

Tổ chức kiểm định (nếu có)

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 7 Thông tư 03/2011/TT-BXD

6

Tổ chức thí nghiệm

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD

Điều 7 Thông tư 03/2011/TT-BXD

II

Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công
trình

 

1

Sơ đồ tổ chức quản lý chất lượng

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

2

Quy trình kiểm tra, giám sát thi công xây dựng

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Khoản 5 Điều 16 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

3

Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi
trường, phòng chống cháy, nổ trong thi công xây dựng

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Khoản 6 Điều 16 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

4

Nhật ký thi công xây dựng công trình

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-
BXD

III

Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng
phần san nền

Theo các văn bản trích dẫn dưới đây và các văn bản
quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi
công (nếu có)

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

 

2

Bản vẽ hoàn công

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

3

Quản lý chất lượng vật liệu trước khi đưa vào sử
dụng

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 17 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

4

Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật áp dụng

5

Nghiệm thu chất lượng thi công

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 20, 21 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật áp dụng

6

Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối
chứng (nếu có)

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 26 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật áp dụng

7

Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

 

IV

Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng
phần cọc móng

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới
đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi
công

(nếu có)

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

 

2

Bản vẽ hoàn công

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD .

3

Quản lý chất lượng vật liệu trước khi đưa vào sử
dụng

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 17 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

4

Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm

– Thí nghiệm sức chịu tải cọc thí nghiệm

– Thí nghiệm chất lượng bê tông cọc

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật áp dụng

5

Biên bản cho phép thi công cọc đại trà của nhà thầu
thiết kế

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

 

6

Nghiệm thu chất lượng thi công

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 20, 21 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật áp dụng

7

Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối
chứng (nếu có)

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 26 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật áp dụng

8

Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

 

V

Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng
phần kết cấu móng, thân

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới
đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi
công (nếu có)

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

 

2

Bản vẽ hoàn công

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

3

Quản lý chất lượng vật liệu trước khi đưa vào sử
dụng

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 17 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

4

Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật áp dụng

5

Nghiệm thu chất lượng thi công

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 20, 21 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật áp dụng

6

Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối
chứng (nếu có)

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 26 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật áp dụng

7

Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công

– Thiết bị nâng, vận chuyển người và thiết bị.

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

 

VI

Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng
phần cơ điện và hoàn thiện

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới
đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi
công (nếu có)

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

 

2

Bản vẽ hoàn công

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD .

3

Quản lý chất lượng vật liệu trước khi đưa vào sử
dụng

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 17 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

4

Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật áp dụng

5

Nghiệm thu chất lượng thi công

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 20, 21 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật áp dụng

6

Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối
chứng (nếu có)

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 26 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật áp dụng

7

Lý lịch máy móc, thiết bị phục vụ thi công

– Thiết bị nâng, vận chuyển người và thiết bị.

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

 

8

Quản lý chất lượng thiết bị lắp đặt vào công
trình:

– Điều hòa không khí.

– Thang máy

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 17 Thông tư số 10/2013/TT-BXD

VII

Các tài liệu khác

Theo các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn dưới
đây và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

1

Chống sét

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Báo cáo kết quả kiểm tra điện trở

2

Môi trường: Giấy phép xả thải vào lưu vực nguồn
nước

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên

Môi trường

3

Phòng cháy và chữa cháy:

– Văn bản nghiệm thu về PCCC;

– Văn bản thông báo cam kết với cơ quan cảnh sát
phòng cháy và chữa cháy về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về phòng cháy và
chữa cháy; đồng thời, gửi kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng
đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (nếu có)

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Nghị định 35/2003/NĐ-CP ; Nghị định 46/2012/NĐ-CP

4

Hồ sơ khắc phục sự cố (nếu có)

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Điều 40 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

5

Quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình

□ Có

□ Không có

□ Phù hợp

□ Không phù hợp

Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ;

Thông tư số 02/2012/TT-BXD

 

DANH MỤC BẢN VẼ
HOÀN CÔNG

(Kèm theo Hồ sơ
thi công – Nghiệm thu công trình giai đoạn ….)

STT

Tên bản vẽ

Số hiệu bản vẽ

Ghi chú

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC BIÊN
BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

(Kèm theo Hồ sơ
thi công – Nghiệm thu công trình giai đoạn …….)

STT

Công việc nghiệm
thu

Ngày nghiệm thu

Số biên bản

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CHỨNG CHỈ
VẬT LIỆU

(Kèm theo Hồ sơ
thi công – Nghiệm thu công trình giai đoạn …)

STT

Tên vật liệu

Biên bản lấy mẫu

Chứng chỉ xuất
xưởng

Kết quả TN chất
lượng

Ghi chú

 

 

 

Số Biên bản

Ngày tháng năm

Số chứng chỉ

Ngày TN

Tên nhà SX

Số phiếu KQ

Ngày TN

Tên PTN

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

BẢNG CÁC TIÊU CHÍ
PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30 tháng
12 năm 2013 của Bộ Xây dựng)

TT

Tiêu chí đánh giá

Công trình dân dụng

Công trình công
nghiệp

Công trình giao
thông

Công trình NN và
PTNT

Công trình hạ tầng
KT

Đường ô tô, đường
S.bay

Cầu và cảng

Đường sắt

1.

Chất lượng công trình

60

60

60

60

60

60

60

1.1

Kết cấu

30

28

45

40

43

41

28

 

– Chất lượng vật liệu đầu vào so với yêu cầu thiết
kế

8

8

12

10

11

11

7

 

– Chất lượng thi công các kết cấu công trình (các
chỉ tiêu kỹ thuật, vị trí, cao độ, kích thước hình học…) so với yêu cầu thiết
kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng.

13

11

20

19

20

19

12

 

– Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng kết cấu qua
các số liệu quan trắc so với yêu cầu thiết kế (độ lún, chuyển vị, biến dạng,
thấm….)

9

9

13

11

12

11

9

 

– Mức độ sai sót trong thi công

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Sai sót trong thi công nhưng được khắc phục kịp
thời không gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc tiếp theo;

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

 

+ Sai sót không được khắc phục kịp thời

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

1.2

Kiến trúc – hoàn thiện

17

12

5

10

5

5

12

 

– Mức độ hài hòa của hình khối kiến trúc công
trình với cảnh quan môi trường

4

3

2

3

2

2

3

 

– Chất lượng thi công các bộ phận kiến trúc theo
yêu cầu thiết kế

5

4

2

3

2

2

4

 

– Chất lượng vật liệu hoàn thiện

3

2

 

1

 

 

2

 

– Mức độ hoàn thiện, độ tinh xảo

5

3

1

3

1

1

3

1.3

Hệ thống kỹ thuật, thiết bị

8

15

5

5

7

9

15

 

– Xuất xứ, nguồn gốc thiết bị

2

3

 

 

 

2

3

 

– Công tác chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu theo
yêu cầu thiết kế

4

8

4

4

5

4

8

 

– Vận hành an toàn, các thông số kỹ thuật nằm
trong giới hạn cho phép

2

4

1

1

2

3

4

1.4

Công năng

5

5

5

5

5

5

5

 

– Dây chuyền công năng phù hợp

– Đảm bảo quy mô, công suất theo thiết kế

– Tính thích dụng

2

2

1

2

2

1

3

2

3

2

3

2

2

2

1

2

2

1

2.

An toàn trong thi công xây dựng, an toàn phòng,
chống cháy nổ và việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường

10

10

10

10

10

10

10

2.1

Đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng

4

4

4

4

4

4

4

2.2

Đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ

3

3

3

3

3

3

3

2.3

Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường

3

3

3

3

3

3

3

2.4

Sự cố

– Cấp đặc biệt nghiêm trọng, cấp I

– Cấp II

– Cấp III

 

Không xét

-5

-3

 

Không xét

-5

-3

 

Không xét

-5

-3

 

Không xét

-5

-3

 

Không xét

-5

-3

 

Không xét

-5

-3

 

Không xét

-5

-3

3.

Công tác quản lý chất lượng của các chủ thể tham
gia xây dựng công trình; sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng, các
quy trình quy phạm trong xây dựng

25

25

25

25

25

25

25

3.1

Mức độ đáp ứng về điều kiện năng lực của các chủ thể
(nhân lực, năng lực thiết bị, kinh nghiệm …)

7

7

7

7

7

7

7

3.2

Hệ thống quản lý chất lượng của các chủ thể (mức
độ hoàn thiện của HTQLCL và hiệu quả hoạt động của nó)

6

6

6

6

6

6

6

3.3

Sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng của
các chủ thể (mức độ, vi phạm)

7

7

7

7

7

7

7

3.4

Hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn thành công
trình

5

5

5

5

5

5

5

4.

Việc thực hiện đúng tiến độ xây dựng công trình đã
được phê duyệt

5

5

5

5

5

5

5

4.1

Đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ

5

5

5

5

5

5

5

4.2

Kéo dài tiến độ nhưng do những điều kiện bất khả
kháng

2

2

2

2

2

2

2

4.3

Kéo dài tiến độ do lỗi hoàn toàn của chủ đầu tư
hay của nhà thầu

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

 

Tổng điểm

100

100

100

100

100

100

100

Ghi chú:

1. Mức điểm trong bảng là điểm tối đa cho từng tiêu
chí.

2. Mức điểm phân loại chất lượng công
trình xây dựng:

a) Từ 50 đến 69 điểm: Trung bình

b) Từ 70 đến 89 điểm: Khá

c) Từ 90 đến 100 điểm: Tốt.

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *