Tải Công văn 995/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 995/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 995/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 07/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 995/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 995/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 995/BXD-KTXD
V/v: Xác định chi phí lập quy hoạch chi tiết
xây dựng tỷ lệ 1/500.

Hà Nội, ngày 07
tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Công
ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 95/ĐTTM-DV ngày
17/4/2015 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế
về việc hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3.2.3 mục 3
Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc
công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình:
“Trường hợp lập dự án đầu tư mà chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
được duyệt, chủ đầu tư phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự
án làm cơ sở để cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch chấp thuận thì chi phí lập
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án xác định bằng 65% mức chi phí
lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 theo quy định hiện hành”. Do
vậy, đối với trường hợp nêu tại văn bản số 95/ĐTTM-DV thì chi phí lập quy hoạch
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án đầu tư xây dựng cảng nội địa ICD Mỹ
Đình xác định bằng 65% mức chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ
1/500 theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Thương mại và Dịch
vụ Quốc tế căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *