Tải Công văn 993/BXD-KTXD năm 2015 về thanh toán, quyết toán hợp đồng công tác thi công cọc khoan nhồi do Bộ xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 993/BXD-KTXD năm 2015 về thanh toán, quyết toán hợp đồng công tác thi công cọc khoan nhồi do Bộ xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 993/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 07/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 993/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 993/BXD-KTXD năm 2015 về thanh toán, quyết toán hợp đồng công tác thi công cọc khoan nhồi do Bộ xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 993/BXD-KTXD
V/v Thanh toán,
quyết toán hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng công ty XDCT giao thông 1 Công
ty CP

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 0300/TCT-BĐH ngày 06/4/2015
của Tổng công ty XDCT giao thông 1 Công ty CP đề nghị hướng dẫn thanh toán,
quyết toán hợp đồng công tác thi công cọc khoan nhồi. Sau khi xem xét, Bộ Xây
dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung
hợp đồng xây dựng đã ký phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng
trong hoạt động đầu tư xây dựng tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, đối với
trường hợp Tổng công ty XDCT giao thông 1 Công ty CP nêu tại văn bản số
0300/TCT-BĐH, khi quyết toán hợp đồng xây dựng các bên căn cứ vào định mức, đơn
giá và các thỏa thuận khác có liên quan để quyết toán hợp đồng cho phù hợp, không
phải điều chỉnh lại định mức theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình –
Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung).

Tổng công ty XDCT giao thông 1 Công ty CP căn cứ ý kiến trên
tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *