Tải Công văn 975/BXD-QLN năm 2017 thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 975/BXD-QLN năm 2017 thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 975/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 03/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 975/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 975/BXD-QLN năm 2017 thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 975/BXD-QLN
V/v: thực hiện quy định của pháp luật
về quản lý sử dụng nhà chung cư.


Nội, ngày
03
tháng 05 năm 2017

 

Kính
gửi:
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương

Ngày 25/11/2013, Quốc hội khóa 13 đã
thông qua Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, trong đó quy định nhiều nội dung liên
quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư. Để hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở,
ngày 20/10/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở và Bộ Xây dựng cũng đã
ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 về Quy chế quản lý, sử dụng
nhà chung cư. Hiện nay, nhiều địa phương có nhà chung cư đã chủ động triển khai
thực hiện có hiệu quả các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư, từng bước
đưa việc quản lý, sử dụng nhà chung cư đi vào nề nếp, giải quyết được các vướng
mắc, tranh chấp, khiếu kiện phát sinh và tạo nếp sống văn minh, hiện đại cho
người dân tại các đô thị. Ngày 16/6/2014, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành văn bản
số 1334/BXD-QLN đề nghị các địa phương đôn đốc các tổ chức, cá nhân trong việc thực
hiện các quy định củ
a pháp luật có liên quan đến việc quản
lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn.

Tuy nhiên, qua theo việc thi hành các
quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trong thời gian vừa qua cho thấy, mặc
dù pháp luật về nhà ở đã có các quy định cụ thể để xử lý các vướng mắc trong
quá trình sử dụng nhà chung cư, nhưng tại một số địa phương vẫn còn xảy ra các
khiếu kiện, tranh chấp giữa người dân với chủ đầu tư như: việc tổ chức Hội nghị
nhà chung cư, việc thành lập và quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư,
việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung c
ư… làm ảnh
hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương và tạo dư luận khôn
g tốt trong nhân dân.

Để triển khai có hiệu qucác quy định của pháp luật liên quan đến việc qun
lý, sử dụng nhà chung cư nhằm giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện
phát sinh nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương thực
hiện một số công việc sau đây:

1. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền
các quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP , Thông
tư số 02/2016/TT-BXD và Thông tư số 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

2. Căn cứ vào các quy định của pháp luật
về nhà ở, ban hành theo thẩm quyền các văn b
n hướng dẫn,
chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng và các tổ chức, cá nhân có liên quan
trên địa bàn thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nhà ở.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về nhà ở như:
không bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, không bàn giao hồ sơ nhà
chung cư cho Ban quản trị nhà chung cư, không tổ chức hoặc gây khó khăn trong
việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư, việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích
không phải để ở, việc lấn chiếm không gian, xây dựng không đúng với quy hoạch
đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…

4. Chủ động giải quyết các vướng mắc,
khiếu kiện, tranh chấp phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư
theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành để khắc phục tình trạng tranh chấp,
khiếu kiện kéo dài, vượt cấp lên cơ quan trung ương.

5. Đối với những nội dung cần nghiên
cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, đề nghị báo cáo về Bộ
Xây dựng để xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm
quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg Chính phủ Trịnh Đình Dũng (để b/cáo);
– Sở XD các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/hiện);
– Lưu: VT, QLN (2b);

BỘ TRƯỞNG

Phạm Hồng Hà

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *