Tải Công văn 937/BXD-KTXD năm 2017 xây dựng, thẩm định và phê duyệt đơn giá phá đá gói thầu số 1 Dự án đường vào khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 937/BXD-KTXD năm 2017 xây dựng, thẩm định và phê duyệt đơn giá phá đá gói thầu số 1 Dự án đường vào khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 937/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 27/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 937/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 937/BXD-KTXD năm 2017 xây dựng, thẩm định và phê duyệt đơn giá phá đá gói thầu số 1 Dự án đường vào khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 937/BXD-KTXD
V/v xây dựng, thẩm định và phê duyệt đơn giá
phá đá gói thầu số 1 Dự án đường vào khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh
Bắc Ninh.

Hà Nội, ngày
27 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Công
ty TNHHMTV Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 78/CV – CTMT
ngày 13/4/2017 của Công ty TNHHMTV Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh về việc
xây dựng, thẩm định và phê duyệt đơn giá phá đá gói thầu số 1 Dự án đường vào
khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh; Bộ Xây dựng có ý kiến như
sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với
pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh
toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các
quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng:

a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng và
các yếu tố chi phí trong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và là
cơ sở để ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

b) Việc áp dụng phương pháp điều
chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và
phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

3. Hợp đồng xây dựng số 02/HĐXD/HĐ-XD
ngày 05/3/2009 ký giữa Công ty TNHHMTV Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh
và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 899 thực hiện việc thanh toán, tạm ứng theo
quy định tại Điều 25 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007
của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
là phù hợp.

4. Việc xác định đơn giá phá đá bằng
búa thủy lực (chưa có trong bộ định mức do Bộ Xây dựng công bố số 1776/BXD-VP
ngày 16/8/2007) thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007
của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
và hợp đồng đã ký kết; do vậy, các bên trong hợp đồng có thể tạm thanh toán
theo đơn giá như quy định của hợp đồng (kể cả khi chưa điều chỉnh đơn giá đối với
công tác có thay đổi biện pháp thi công);

5. Việc phân cấp quản lý chi phí đầu
tư xây dựng thực hiện theo Điều 35 của Nghị định số
99/2007/NĐ-CP
ngày 13/6/2007.

6. Quản lý định mức và giá xây dựng
công trình công tác đào phá đá nền đường bằng máy đào Komatsu PC350-7 có gắn đầu
búa thủy lực
gói thầu số 1 Dự án đường vào khu xử lý chất
thải bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh:

a) Theo quy định tại Điểm
2.1.3; 2.1.5;2.1.7 Khoản 2.1 (Quản lý định mức xây dựng) Mục 2, Phần 3 Thông tư
số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và
quản lý chi phí đầu tư xây dựng xây dựng công trình:

2.1.3.
Các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức theo
hướng dẫn tại Phụ lục số 3 của Thông tư này tổ chức xây dựng, công bố định mức
cho các công tác xây dựng đặc thù của Bộ, địa phương chưa có trong hệ thống định
mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố
.

2.1.5. Đối với các định mức xây
dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố quy định trong mục
2.1.2 và 2.1.3 nêu trên thì chủ đầu tư căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện
thi công và phương pháp xây dựng định mức quy định tại Phụ lục số 3 của Thông
tư này để tổ chức xây dựng các định mức đó hoặc vận dụng các định mức xây dựng
tương tự đã sử dụng ở công trình khác để quyết định áp dụng…….

2.1.7. Chủ đầu tư quyết định
việc áp dụng, vận dụng định mức
xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh để lập
và quản lý chi phí đầu tư xây dựng xây dựng công trình.

b) Theo quy định tại Điểm
2.2.1; 2.2.4; Khoản 2.2 (Quản lý giá xây dựng công trình) Mục 2, Phần 3 Thông
tư số 05/2007/TT-BXD:

2.2.1. Chủ
đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức
như nội dung tại mục 2.1 phần III nêu trên và phương pháp lập đơn giá xây dựng
công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 của Thông tư này để xây dựng và quyết
định áp dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí
đầu tư xây dựng công trình.
Về nguyên tắc phải đảm bảo
mục tiêu và hiệu quả đầu tư của dự án.

2.2.4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
chỉ đạo Sở Xây dựng căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư này và tình hình cụ thể của
địa phương để công bố hệ thống đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi
công xây dựng, giá vật liệu,… để tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng
công trình.

7. Với nội dung nêu trên, Công ty
TNHHMTV Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh thực hiện theo hướng dẫn tại
văn bản số 05/SXD-KTKH ngày 31/3/2017 của Sở Xây dựng Bắc Ninh để quyết định áp
dụng đơn giá
công tác đào phá đá nền đường bằng máy đào
Komatsu PC350-7 có gắn đầu búa thủy lực
gói thầu số 1 Dự
án đường vào khu xử lý chất thải bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh là phù hợp và
đúng thẩm quyền.

Công ty TNHHMTV Môi trường và công
trình đô thị Bắc Ninh
căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản
lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *