Tải Công văn 911/BXD-KTXD năm 2017 định mức dự toán, đơn giá xây dựng công tác lắp dựng kết cấu thép gói thầu XL08, XL09, XL10 sử dụng cẩu 250 tấn và 150 tấn do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 911/BXD-KTXD năm 2017 định mức dự toán, đơn giá xây dựng công tác lắp dựng kết cấu thép gói thầu XL08, XL09, XL10 sử dụng cẩu 250 tấn và 150 tấn do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 911/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 911/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 911/BXD-KTXD năm 2017 định mức dự toán, đơn giá xây dựng công tác lắp dựng kết cấu thép gói thầu XL08, XL09, XL10 sử dụng cẩu 250 tấn và 150 tấn do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 911/BXD-KTXD
V/v Định mức dự toán, đơn giá xây dựng các
công tác lắp dựng kết cấu thép gói thầu XL08, XL09, XL10 sử dụng cẩu 250 tấn và
150 tấn.

Hà Nội, ngày
24 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Ban
quản lý dự án Bộ Ngoại giao

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1631/QLDA-KHKT
ngày 26/10/2016 của Ban quản lý dự án Bộ Ngoại giao về thỏa thuận định mức kinh
tế kỹ thuật áp dụng cho Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao và văn bản số
211/ QLDA-KHKT ngày 16/3/2017 của Ban quản lý dự án Bộ Ngoại giao về bổ sung hồ
sơ định mức công tác lắp dựng kết cấu thép tại Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ
Ngoại giao. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với
pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh
toán, quyết toán hợp đồng.

Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác định trên cơ sở đơn giá cố định
cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá cố định là
đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải
căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho
hợp đồng:

a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng và
các yếu tố chi phí trong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và là
cơ sở để ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

b) Việc áp dụng phương pháp điều
chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và
phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

c) Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ
áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn
theo thỏa thuận trong hợp đồng;

3. Theo quy định tại Điểm c Khoản
3 Điều 9 về Điều chỉnh giá hợp đồng,
các Hợp đồng: số
11/2012/HĐKT-BQLDA ngày 02/11/2012 về việc thi công xây thô và hoàn thiện phần
thân Khu nhà A, sân đỗ trực thăng (XL-8)
; số 12/2012/HĐKT-BQLDA ngày
02/11/2012 về việc thi công xây thô và hoàn thiện phần thân Khu nhà
B phải (XL-09); số 13/2012/HĐKT-BQLDA ngày 02/11/2012 về việc thi công xây thô và hoàn thiện
phần thân Khu nhà
B trái (XL-10); thuộc
Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao đã quy định: “Khối lượng phát
sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì đơn giá mới được xác định theo hướng dẫn
của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng
;”

Tại Khoản 2 Điều 1 Phụ lục hợp đồng
thi công xây dựng công trình
: số 11L/2014/PLHĐKTBQLDA của Hợp đồng số 11/2012/HĐKT-BQLDA ngày 02/11/2012; số 12K/2014/PLHĐKTBQLDA của Hợp đồng số 12/2012/HĐKT-BQLDA ngày 02/11/2012; số 13J/2014/PLHĐKT–BQLDA của
Hợp đồng số 1
3/2012/HĐKT-BQLDA ngày
02/11/2012 về công tác thẩm định giá vật tư, thiết bị và lập định mức các công việc
không có trong định mức của Nhà nước ban hành (công bố): “Lập định mức kinh tế
kỹ thuật: đối với các công việc trong gói thầu mà không có trong định mức của
Nhà nước ban hành, Ban quản lý dự án sẽ chỉ định 01 đơn vị tư vấn có đủ tư cách
pháp nhân thực hiện việc lập định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng đơn giá cho
công trình. Giá trị thanh toán cho Nhà thầu được dựa trên cơ sở định mức được Bộ
Ngoại giao phê duyệt.”

4. Tại khoản 3.3 và
3.4, Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về
hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ
đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều
chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

5. Tại khoản 3 Điều
17 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập
và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ đầu tư và tổ
chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công
cụ thể của công trình và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng
tổng hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD để tổ
chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở xác định
tổng mức đầu tư, dự toán công trình”.

6. Định mức dự toán, đơn giá xây dựng
các công tác lắp dựng kết cấu thép gói thầu XL08, XL09, XL10 sử dụng cẩu 250 tấn
và 150 tấn đã được
Viện Kinh tế xây dựng khảo sát, thu thập
số liệu và đã hoàn thành việc xây dựng định mức dự toán và đơn giá xây dựng các
công tác lắp dựng kết cấu thép: Gói thầu XL08, XL09 sử dụng cẩu 250 tấn và Gói
thầu XL10 sử dụng cẩu 150 tấn thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao
kết quả tại văn bản số 2177/VKT/NN ngày 29/12/2015.

7. Về nội dung công tác lắp dựng kết
cấu thép gói thầu XL08, XL09, XL10 sử dụng cẩu 250 tấn và 150 tấn cho Dự
án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao:

Theo các quy định tại mục 1, mục
2, mục 3, mục 4, mục 5, và mục 6 nêu trên; căn cứ biện pháp thi công tại
công trình, quy trình công nghệ thi công; chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức việc
điều chỉnh định mức
, Bộ Xây dựng thống nhất để Ban quản lý dự án Bộ Ngoại
giao báo cáo Bộ Ngoại giao chấp thuận Định mức dự toán, đơn giá xây dựng các
công tác lắp dựng kết cấu thép gói thầu XL08, XL09, XL10 sử dụng cẩu 250 tấn và
150 tấn cho công trình trên cơ sở văn bản số
2177/VKT/NN
ngày 29/12/2015 theo thẩm quyền;
làm cơ sở thương thảo điều
chỉnh hợp đồng
, thanh toán, quyết
toán hợp đồng theo quy định về pháp luật đầu tư xây dựng; Tư vấn xây dựng định
mức, đơn giá chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả
định
mức do mình thực hiện
. Chủ đầu tư phải tối ưu hóa các thiết
bị thi công xây dựng công trình, chỉ thanh toán theo định mức, đơn giá cho những
khối lượng công tác thực tế cần thiết phải sử dụng cẩu 250 tấn và 150 tấn cho
công trình.

Ban quản lý dự án Bộ Ngoại giao
căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng
theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD (Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *