Tải Công văn 910/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 910/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 910/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 910/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 910/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 910/BXD-KTXD
V/v chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng.

Hà Nội, ngày
24 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:
Sở Xây dựng Sơn La

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
365/SXD-KT&VLXD ngày 28/3/2017 của Sở Xây dựng Sơn La về chi phí vận chuyển
vật liệu xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, định mức do Bộ Xây dựng công bố để
các tổ chức, cá nhân tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công
trình. Chủ đầu tư căn cứ vào biện pháp thi công, điều
kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình để quyết định việc áp
dụng định mức cho công trình.
Trường hợp áp dụng định
mức vận chuyển không phù hợp hoặc chưa có định mức công bố như đề nghị hướng dẫn
tại
văn bản số 365/SXD-KT&VLXD
thì xác định giá vật liệu như sau:

Theo quy định tại khoản
2.4 (Phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình (Gvl)) mục 2
Thông tư số 06/2016/TT-BXD
ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng thì:

Giá vật liệu đến hiện trường công
trình được xác định theo công thức:

Gvl= Gng + Cv/c + Cbx+ Cvcnb+ Chh

Trong đó:

– Gng: giá vật liệu tại
nguồn cung cấp (giá vật liệu trên phương tiện vận chuyển);

– Cv/c: chi phí vận
chuyển đến công trình
;

– Cbx: chi phí bốc xếp
(nếu có);

– Cvcnb: chi phí vận
chuyển nội bộ công trình(nếu có).

– Chh: chi phí hao hụt
bảo quản tại hiện trường công trình (nếu có);

Trong đó chi phí vận chuyển vật
liệu đến công trình xác định trên cơ sở phương án vận chuyển (cự ly, cấp đường
vận chuyển, loại, tải trọng phương tiện vận chuyển) phù hợp với điều kiện thi
công xây dựng công trình
.

Một số loại vật liệu xây dựng mua
với số lượng lớn mà nhà sản xuất hoặc cung cấp không tính (chiết khấu) chi phí
vận chuyển thì không tính chi phí vận chuyển vào giá vật liệu đến hiện trường của
các loại vật liệu này.

Sở Xây dựng Sơn La căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây
dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– UBND tỉnh Sơn La;
– Lưu: VT, KTXD (Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *