Tải Công văn 910/BXD-KTXD năm 2015 Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng tại Công ty xây lắp điện Nha Trang do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 910/BXD-KTXD năm 2015 Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng tại Công ty xây lắp điện Nha Trang do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 910/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 910/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 910/BXD-KTXD năm 2015 Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng tại Công ty xây lắp điện Nha Trang do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 910/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 24
tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công
ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 06/XLNT ngày
19/3/2015 của Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang đề nghị hướng dẫn điều chỉnh
giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện
theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan
tương ứng với từng thời kỳ.

Nguyên tắc xác định cơ cấu chi phí để xác định giá
hợp đồng điều chỉnh căn cứ theo cơ cấu chi phí đã thống nhất trong hợp đồng đã
ký kết. Trường hợp cơ cấu chi phí phần giá hợp đồng điều chỉnh được các bên thống
nhất điều chỉnh trên cơ sở cơ cấu chi phí theo hướng dẫn lập dự toán của cấp có
thẩm quyền (các bên đã ký phụ lục hợp đồng) thì áp dụng theo cơ cấu chi phí đó;
tuy nhiên việc điều chỉnh này phải đảm bảo nguyên tắc chi phí tính theo cơ cấu
mới thấp hơn chi phí khi tính theo cơ cấu trong hợp đồng đã ký kết.

Đơn vị kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm
toán các hợp đồng xây dựng theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều
6 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong
hoạt động xây dựng

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty
TNHH Xây lắp điện Nha Trang thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *