Tải Công văn 89/BTNMT-TCMT năm 2016 hướng dẫn lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 89/BTNMT-TCMT năm 2016 hướng dẫn lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 89/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 11/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 89/BTNMT-TCMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 89/BTNMT-TCMT năm 2016 hướng dẫn lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ
TÀI NGUYÊN VÀ

MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 89/BTNMT-TCMT
V/v hướng dẫn lồng ghép nội
dung bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Hà Nội,
ngày 11 tháng 01 năm 2016

 

Kính
gửi:
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương

Thực hiện Luật Đa dạng sinh học năm
2008, Luật Đất đai năm 2013, Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31 tháng 07 năm 2013
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 về “Thực hiện lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học
trong các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của quốc gia,
các ngành và địa phương” và Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm
2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều
chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có lồng ghép các nội dung bảo tồn
đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng tài liệu “Phương pháp
luận và hướng dẫn lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử
dụng đất cấp tỉnh”. Tài liệu này nhằm hỗ trợ địa phương thực hiện hiệu quả công
tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học và quy hoạch sử dụng đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi tới
quý Ủy ban tài liệu nêu trên để nghiên cứu áp dụng trong quá trình lập, điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Trong quá trình triển khai thực tế, nếu
có khó khăn, vướng mắc đề nghị có văn bản phản hồi về Bộ Tài nguyên và Môi trường
thông qua Tổng cục Môi trường để xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy
ban./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Quản lý đất đai;
– Lưu: VT, TCMT.75

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Quang

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *