Tải Công văn 86/BXD-QLN năm 2017 về quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 86/BXD-QLN năm 2017 về quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 86/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 12/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 86/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 86/BXD-QLN năm 2017 về quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 86/BXD-QLN
V/v: quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Hà Nội, ngày
12 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2987/SXD-QLN&CS
ngày 13/3/2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn giải quyết
đối với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến
như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều
81 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Nhà ở, đối với “trường
hợp đã nộp đơn đề nghị mua nhà ở từ ngày 06/6/2013 đến trước ngày Nghị định này
có hiệu lực thi hành mà nhà ở đó có đủ điều kiện được bán theo quy định của Nghị
định này thì tiếp tục thực hiện bán theo quy định của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP”
.
Như vậy, những trường hợp nhà ở có đủ điều kiện được bán theo quy định của Nghị
định số 99/2015/NĐ-CP (bao gồm yêu cầu phải đáp ứng cả điều kiện quy định tại Điều 62 của Nghị định này) thì tiếp tục thực hiện bán theo quy
định của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử
dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Về vướng mắc của một số hộ gia đình có đơn mua
nhà ở được nêu tại công văn số 2987/SXD-QLN&CS, đề nghị Sở Xây dựng Thành
phố căn cứ vào từng trường hợp cụ thể xác định rõ nguyên nhân, lý do chậm thực
hiện thủ tục bán các nhà ở này để có cơ sở đề xuất UBND Thành phố xem xét, giải
quyết cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về công văn số
2987/SXD-QLN&CS, đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu từng
trường hợp để thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT Phạm Hồng Hà (để báo cáo);
– Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Trọng Ninh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *