Tải Công văn 836/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn việc dành diện tích sàn nhà ở cho thuê trong dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 836/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn việc dành diện tích sàn nhà ở cho thuê trong dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 836/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 20/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 836/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 836/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn việc dành diện tích sàn nhà ở cho thuê trong dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 836/BXD-QLN
V/v hướng dẫn việc dành diện
tích sàn nhà ở cho thu
ê trong dự án nhà ở xã hội.


Nội, ngày
20
tháng 04
năm
2015

 

Kính
gửi:
Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
214/SXD-QLN ngày 09/02/2015 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang, đề nghị hướng dẫn việc
dành diện tích sàn nhà ở cho thuê trong dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn
ngoài ngân sách
. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như
sau:

Việc quy định bố trí tối thiểu 20% tổng
diện tích sàn nhà ở trong dự án nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách
dành để cho thuê, đã được quy định cụ thể tại Điều 13 Nghị định
188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà
xã hội. Quy định này nhằm đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê đối với
các đối tượng không đủ điều kiện kinh tế để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Cũng
theo quy định của pháp luật về nhà ở, trường hợp chủ đầu tư dự án phát triển
nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, không cho thuê được do việc xác định
giá thuê theo quy định cao hơn mức giá có th
cho thuê
trên thị trường, thì chủ đầu tư được xác
định lại giá cho thuê phù hợp với tình hình thực tế. Sau khi bảo đảm thời gian
cho thuê tối thiểu theo quy định là 05 năm, chủ đầu tư được phép hạch toán phần
chênh lệch giữa các khoản thu tính theo quy định với khoản thu trong thực tế
vào giá bán nhà ở xã hội tại thời điểm bán. (Khoản 2 Điều 20
Thông tư số 08/2014/TT-BXD)

Trường hợp chủ đầu tư đã xác định lại
giá cho thuê, nhưng vẫn không thể cho thuê được, thì sau 03 năm kể từ khi công
trình được nghiệm thu cho phép đưa vào sử dụng, chủ đầu tư tổng hợp báo cáo với
Ủy ban nhân dân tỉnh để được xem xét, giải
quyết.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề
nghị Sở Xây dựng tỉnh An Giang hướng dẫn các nhà đầu tư triển khai thực hiện
theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
BT. Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
UBND tỉnh An Giang;
Lưu: VT, QLN (2b);

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *