Tải Công văn 828/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 828/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 828/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 17/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 828/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 828/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 828/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát,
lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế
Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội, ngày
17 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:
Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1345/SXD-QH
ngày 27/3/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn lập tổng dự toán
chi phí khảo sát, lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây
dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 3 và khoản
3,4 Điều 4 Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thì chi
phí lập đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi
Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định như chi
phí của đồ án quy hoạch mới và bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại Phần II
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo đó, các chi phí khác như: chi phí lập nhiệm
vụ quy hoạch được tính theo tỷ lệ % so với chi phí lập đồ án quy hoạch tương ứng
theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 01/2013/TT-BXD;
Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập quy hoạch được xác định bằng cách lập dự
toán theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 01/2013/TT-BXD.

Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa căn cứ ý kiến nêu
trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(L).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *